CYFLAWNI POTENSIAL, NEWID BYWYDAU

Coleg Ceredigion yw’r dewis gorau ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl 16 yng Ngheredigion. Fel yr unig goleg Addysg Bellach yn y sir, ymfalchïwn yn llwyddiant ein myfyrwyr a’r gofal a’r gefnogaeth rydym yn cynnig i’n holl ddysgwr i ‘gyflawni eu potensial a newid eu bywydau’, cenhadaeth sydd wrth galon y coleg. Mae ein hopsiynau cwrs yn eang a llwybrau dilyniant i gyflogaeth ac addysg uwch wedi eu diffinio’n glir. Bydd ein huniad cyffrous gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar 1 Ionawr, 2014 yn fodd i wella’r opsiynau hynny ymhellach.

Pa bynnag fath neu lefel y cwrs galwedigaethol neu academaidd yr ydych yn chwilio amdano, gall Coleg Ceredigion gynnig profiad dysgu arloesol sy’n arwain at ganlyniad cadarnhaol, mewn sefydliad dwyieithog lle mae parch tuag at ein gilydd yn allweddol, a lle rhoddir blaenoriaeth i’r dysgwyr.

Mae rhai o’n llwyddiannau diweddar yn cynnwys:

  • Cyfraddau uchel yng nghanlyniadau Arolwg Blynyddol Llais y Dysgwr 2015 gyda myfyrwyr yn arbennig o fodlon ar ansawdd y dysgu a’r gefnogaeth
  • Pedwerydd safle yng Nghymru gyfan yn nhermau ein cyfraddau llwyddiant yn Adroddiadau Canlyniadau Dysgwr
  • Ein safle fel y darparwr gorau o ran cyfraddau llwyddiant ar gyrsiau byr yng Nghymru gyfan
  • Enillwyr gwobr Cymraeg a Dwyieithrwydd Colegau Cymru 2014 am ein hymrwymiad at Addysg Gymraeg a dwyieithog

Edrychaf ymlaen at eich gweld yma yn y coleg yn fuan iawn.Jacqui Weatherburn Coleg Ceredigion

Jacqui Weatherburn

Pennaeth