Prentisiaid Adeiladu Lefel 1 yn hedfan yn uchel

Bu prentisiaid Lefel 1 Adeiladwaith Coleg Ceredigion ar ymweliad a Gwesty’r Cliff yng Ngwbert yn ddiweddar er mwyn dysgu mwy am ddefnyddio drôniau mewn adeiladwaith. Roedd y digwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gyda Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) sef canolfan hyfforddi I Gymru a ariennir yn rannol gan y CITB, yn gyfle i godi ymwybyddiaeth y myfyrwyr o’r defnydd a wneir o dechnoleg drôniau i dynnu lluniau yn ddiogel ynghyd â chreu diweddariadau cynnydd ar brosiectau adeiladu.

Dechreuodd y diwrnod i’r prentisiaid CITB gyda sesiwn wybodaeth cyn mynd ymlaen i’r awyr agored a chyfle i arsylwi drôn yn hedfan dros y gwesty.

“Rydym yn falch o fod yn rhan o Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) sy’n cynnig llu o fanteision i gyflogwyr adeiladu a gweithwyr yng Ngheredigion” meddai Huw Thomas, Rheolwr Cwricwlwm ar gyfer Adeiladu. “Roedd y sesiwn a drefnwyd gyda chymorth ‘Images at Altitude’ yn dangos manteision defnyddio drôniau yn y diwydiant adeiladu. Cafodd y myfyrwyr gyfle i weld sut y gellir defnyddio lluniau a fideo i gynnal arolygon tir ynghyd a darparu adroddiadau diweddaru neu ddelweddau manwl o orchuddion toeau, simneiau a gwaith plwm; a sut y gall contractwyr ddefnyddio’r wybodaeth wrth benderfynu ar waith sydd ei angen. “

Er waethaf y gwynt oer bu’r diwrnod yn un buddiol i’r dysgwyr a’r tiwtoriaid. Diau y gwnaeth y myfyrwyr ennill profiad gwerthfawr a fydd yn eu cynorthwyo yn eu hastudiaethau i’r dyfodol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Huw Thomas huw.thomas@ceredigion.ac.uk.

Deiniol