Penodi Prifathro i Goleg Ceredigion

Mae cyn-beiriannydd gydag angerdd ac enw da ar gyfer arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach wedi cael ei benodi yn brifathro yng Ngholeg Ceredigion.


Mae Barry Liles yn ymuno â Choleg Ceredigion gydag amrywiaeth o brofiad rheoli ac addysgu o fewn y sector addysg bellach ac uwch, ar hyd gyrfa sy’n ymestyn dros 35 mlynedd. Yn ystod ei yrfa, a ddechreuodd fel prentis peirianneg, cafodd, am gyfnod, ei gyflogi yn y gorffennol gan Goleg Ceredigion lle bu’n dysgu yn y Sefydliad Awyrennau Brenhinol yn Aberporth.
Bydd Coleg Ceredigion, a ddaeth yn rhan o grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn 2014, yn cael ei arwain gan Mr Liles, a fydd yn rhedeg Coleg Ceredigion ar sail integredig gyda Choleg Sir Gâr, lle y bydd hefyd yn parhau fel prifathro. Ers 2013, mae Coleg Sir Gâr wedi bod yn aelod o grŵp PCYDDS ac mae ganddo bum campws ar draws Sir Gaerfyrddin.
Ar ôl gweithio drwy rengoedd diwydiant ac addysg, mae Mr Liles ar hyn o bryd yn arwain Coleg Sir Gâr sy’n cefnogi oddeutu 8,000 o fyfyrwyr y flwyddyn ac mae wedi llywio’r sefydliad hwnnw yn llwyddiannus trwy gyfnod o newid radical. Yn ystod y cyfnod hwn, enillodd wobr arweinyddiaeth gwasanaethau cyhoeddus Cymru gyfan.
Mae gan Barry Liles enw da ac mae’n enwog am ei egni wrth yrru talent Cymru i lwyfan y byd ac fel Hyrwyddwr Sgiliau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ac fel aelod o fwrdd WorldSkills UK, mae ganddo record ragorol o lwyddiant.
Ar hyn o bryd mae’n paratoi i fynd i’r gystadleuaeth WorldSkills yn Abu Dhabi eleni i gefnogi myfyrwyr sy’n cynrychioli Cymru yn Nhîm y DU sy’n cynnwys dau o Goleg Sir Gâr. “Yng Nghymru, rydym yn datblygu sgiliau pobl ifanc i’r lefelau gorau yn y byd,” meddai. “Mae hyfforddi pobl ifanc ar gyfer y byd gwaith, yn arbennig fel prentisiaid sydd wedyn yn cael eu cyflogi yn yr ardal leol, ac yn ddieithriad yn aros yn yr ardal ac yn gwario yn yr ardal, yn cael effaith ariannol gadarnhaol ar yr economi leol.”
Gydag angerdd am yr iaith Gymraeg, mae Mr Liles yn awyddus i gynnal a datblygu cyfleoedd addysg bellach yng Ngheredigion. “Rwyf wedi gweithio ar y cyd â Choleg Ceredigion yn ystod y tair blynedd diwethaf,” meddai. “Mae’r staff rwyf wedi eu cyfarfod wedi creu argraff dda arnaf, ac mae rhoi gofal a chymorth i fyfyrwyr wrth galon eu gwaith. Edrychaf ymlaen at gynyddu’r ystod o sgiliau yn ogystal â’r ystod o lefelau addysg a ddarperir ar y ddau gampws yng Ngheredigion.”

Non