Microsoft Imagine Academy

Mae Coleg Ceredigion yn falch o gyhoeddi ei statws newydd fel canolfan hyfforddi a phrofi trwyddedig Microsoft Imagine Academy (MIAe).

Mae cwricwlwm Microsoft wedi’i anelu at hybu ac ardystio cymwyseddau yn fersiynau diweddaraf rhaglenni MS Office megis Word, Excel, Access a PowerPoint, ac mae’n mwynhau poblogrwydd ledled y byd.

Mae’r coleg wedi cychwyn trwy integreiddio MIA i gyrsiau mewn gofal plant, busnes a TG gyda chynlluniau i annog mwy o fyfyrwyr i’r academi. Mae manteision cyflogadwyedd amlwg i’r myfyrwyr oherwydd pwyslais yr academi ar ddatblygu sgiliau gweithlu perthnasol.

Esboniodd y Rheolwr Prosiect Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg a’r Darlithydd TG, Anne Marggraf-Turley o Goleg Ceredigion: “Mae adnodd cyffrous o’r fath yn hwb gwirioneddol i fyfyrwyr. Bydd y gallu i brofi uwch sgiliau TGCh mewn meddalwedd safonol y diwydiant yn fantais sylweddol i’n myfyrwyr yn y farchnad swyddi. Mae Ardystiad Microsoft yn arbennig o werthfawr gan ei fod yn cael ei adnabod yn eang ym myd busnes.”

Nid y myfyrwyr yn unig bydd yn elwa o’r cydweithrediad hwn â Microsoft. Mewn ymgais i helpu gyrru agenda sgiliau digidol y llywodraeth yng Nghymru, a amlygwyd yn ddiweddar fel blaenoriaeth yn y Cynllun Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol, mae’r coleg wedi ymgynghori â busnesau lleol ac mae galw clir am gyrsiau a fydd yn gwella sgiliau cynhyrchiant gweithle perthnasol mewn rhaglenni MS Office ac o ganlyniad, bydd y coleg yn cynnig ardystiad Microsoft Imagine Academy i fusnesau ledled y rhanbarth.

Gall aelodau’r cyhoedd hefyd ymuno â’r Academi. “Mae Llywodraeth Cymru yn rhestru cymwyseddau digidol yn gyfwerth â sgiliau hanfodol llythrennedd a rhifedd,” meddai Anne Marggraf-Turley o Goleg Ceredigion. “Mae cofrestru ar ein cyrsiau yn ffordd wych i aelodau cymuned ehangach Ceredigion gwella eu sgiliau a gwella eu cyflogadwyedd. Yn ogystal, mae’r cyrsiau’n bleserus, gan gyfuno cyswllt wyneb yn wyneb â hyfforddwyr ac astudio hunangyfeiriedig ar-lein.”

Cynigir Microsoft Imagine Academy fel cwrs nos newydd sbon bydd yn dechrau’n fuan. Mae’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n dymuno gwella eu gwybodaeth TGCh wrth weithio tuag at statws ardystiedig yn rhaglenni Microsoft Office.

Cofrestrwch eich diddordeb neu am ragor o wybodaeth cysylltwch ag: enquiries@colegceredigion.ac.uk.

Accent-adc