Cyflawni Uchelgais Gofal Plant

O oedran ifanc, roedd Sara Hughes yn ymwybodol ei bod hi eisiau gweithio gyda phlant a phan ddaeth yr amser, dewisodd astudio cwrs gofal plant lefel tri yng Ngholeg Ceredigion.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, cafodd Sara le ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i astudio addysg gynradd, lle enillodd ei gradd mewn addysgu.

Ar hyn o bryd, mae Sara yn gweithio fel athrawes ysgol gynradd yn ysgol Tal-y-Bont, lle mae’n mwynhau addysgu a gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant.

Meddai: “Gallaf ddweud yn onest na fyddwn yn gwneud yr hyn rydw i’n ei wneud heddiw oni bai am y ddau ddarlithydd anhygoel ac ysbrydoledig a gawsom yng Ngholeg Ceredigion, Allison ac Annwen. Gwnaethant fy annog i anelu’n uchel, i ddod yn fwy annibynnol yn ogystal â helpu datblygu fy hyder.

“Mae’r cwrs yn cynnig amrywiaeth o brofiadau a sgiliau, sydd wir yn eich paratoi ar gyfer addysg bellach. Fe wnes i fwynhau’r profiadau ymarferol a gynigiwyd gan y cwrs a gweithio o fewn dosbarth bach yn ôl yn y coleg.”

Ychwanegodd darlithydd y cwrs, Allison Davies: “Roedd Sara yn fyfyriwr delfrydol yn ystod ei hamser yn y coleg ac rydym mor falch o’r modd y mae wedi symud ymlaen ers ein gadael. Roedd hi bob amser yn awyddus i weithio gyda phlant ac mae’n wych gweld ei bod wedi gwireddu’r uchelgais hwnnw.”

Deiniol