Bwrdd y Llywodraethwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Ceredigion yn cynnwys 12 aelod o wahanol gefndiroedd.

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo rhai o’i ddyletswyddau i’r Is-bwyllgorau canlynol:

  • Archwilio
  • Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol
  • Cwricwlwm a Safonau
  • Ymchwilio

Mae rôl a dyletswyddau pob Is-bwyllgor wedi eu nodi yng Nghylch Gwaith pob Is-bwyllgor.

Caiff aelodau’r Bwrdd eu hethol ar sail argymhelliad yr Is-bwyllgor Ymchwilio sydd yn ystyried ceisiadau am aelodaeth ar ran unigolion a chyrff enwebu penodedig.

Yn unol ag Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu y coleg mae cyfansoddiad aelodaeth y Bwrdd fel a ganlyn:

  • Saith aelod AB;
  • Dau aelod wedi eu henwebu gan PCDDS;
  • Pennaeth y Coleg;
  • Un aelod ‘Staff’ wedi ei ethol gan staff y coleg;
  • Un aelod ‘Myfyriwr’ wedi ei enwebi gan Undeb y Myfyrwyr.

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor. Mae cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd a’r Is-bwyllgorau ar gael i’w harchwilio gan aelodau o staff wedi iddynt gael eu cadarnhau. Maent hefyd ar gael i’r cyhoedd a gellir eu harchwilio ar Gampws Aberteifi ar unrhyw amser rhesymol trwy wneud cais i Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr ac ar Gampws Aberystwyth ar unrhyw amser rhesymol trwy wneud cais i Swyddfa’r Prifathro.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad yn ymwneud â Bwrdd y Llywodraethwyr i Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr ar Gampws Aberteifi.

Dogfennau Strategol

 

Print Friendly, PDF & Email