Dwyieithrwydd

Mae Coleg Ceredigion yn goleg dwyieithog ac mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hybu dwyieithrwydd a dysgu cyfrwng Cymraeg ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg.

Astudio’n ddwyieithog yng Ngholeg Ceredigion

Sian EvansWrth ddilyn cwrs yng Ngholeg Ceredigion bydd cyfle i ti ddefnyddio ac i wella dy sgiliau yn y ddwy iaith. Gelli wneud hynny trwy astudio a chael tiwtorial yn dy ddewis iaith. Bydd y rhan fwyaf o gyrsiau hefyd yn cynnwys unedau iaith a diwylliant. I fyfyrwyr sydd am ddechrau dysgu’r iaith, mae’r coleg yn cynnig gwersi “Blas ar Gymraeg”.

“Mae’r Gymraeg yn bwysig iawn wrth weithio gyda phlant. Ces i’r cyfle i ddilyn fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae hyn wedi bod yn help mawr i fi”

Siân Evans, Gofal ac Addysg Plant

Pam astudio’n ddwyieithog yn y Coleg?

Wyt ti wedi gweld unrhyw hysbysebion swyddi yn dy ardal yn ddiweddar? Mae llawer ohonynt yn nodi fod y Gymraeg yn ‘ddymunol’ ar gyfer y swydd, os nad yn ‘hanfodol’. Ar ben hynny, mae’r Gymraeg yn sgil ychwanegol all roi cyfle gwell i ti wrth geisio am swydd.

Mae ymchwil wedi dangos bod llu o fanteision o gael sgiliau dwyieithog – mewn addysg, mewn gwaith ac mewn bywyd. Bellach, mae’r Gymraeg yn fanteisiol mewn meysydd mor amrywiol â busnes, addysg a chwaraeon. O fewn y sector breifat yng Nghymru, mae darparu gwasanaeth dwyieithog wedi datblygu’n farc o ansawdd. Mae hi felly’n bwysicach nag erioed i feddu ar sgiliau Cymraeg da, ac i gael digon o hyder i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o’ch bywyd.

Sion Edwards, Gwaith BricsPa gymorth sydd ar gael i ti?

Mae’r Coleg yn cynnig cymorth i fyfyrwyr sy’n astudio’n ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd gwasanaeth ‘Help Llaw’ yn dy helpu gydag unrhyw agwedd o ddefnyddio’r Gymraeg. Fe elli di drefnu i weld ein Ymgynghorwyr Iaith naill ai yn y dosbarth neu yn y Ganolfan Ddysgu.

“”Nes i gwblhau gwaith cwrs yn Gymraeg. Doedd e ddim mor anodd ag on i’n meddwl ac mae digon o help ar gael”

Sion Edwards – Gwaith Brics

Bywyd Cymdeithasol yng Ngholeg Ceredigion

Mae dechrau cyfnod newydd mewn Coleg Addysg Bellach ym medru bod yn amser cyffrous i lawer ac yn amser nerfus i eraill. Er mwyn dy helpu i fwynhau’r profiad o astudio yng Ngholeg Ceredigion, mae’r Coleg yn darparu rhaglen amrywiol ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio elfennau o’u cwrs neu cyrsiau cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly gwna’n siwr dy fod di’n rhan o galendr digwyddiadau’r Coleg!

 

 

Os hoffech weld copi o Gynllun Iaith Coleg Ceredigion, cliciwch yma.

Cynllun Iaith Gymraeg

Print Friendly, PDF & Email