Ffioedd Cwrs

Ffioedd Hyfforddiant

Mae ffioedd cyrsiau safonol yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Cartref (h.y. Y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd) o dan 19 mlwydd oed.

Mae ffioedd hefyd yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Cartref dros 19 mlwydd oed sydd â15 neu fwy o oriau dosbarth wythnosol ar gyrsiau safonol yng Ngholeg Ceredigion, neu’r rhai sy’n astudio dau neu fwy o bynciau Lefel A neu AS.

Er hyn, nodwch y canlynol:

  • Bydd angen i fyfyrwyr tramor sy’n dod o du allan yr Undeb Ewropeaidd dalu eu ffioedd cwrs.
  • Fel arfer, bydd angen i fyfyrwyr ar gyrsiau safonol sy’n astudio am lai na 15 awr yr wythnos, dalu ffioedd hyfforddiant ac unrhyw ffioedd arholiadau. Er mwyn bod yn gymwys am Gonsesiwn, bydd rhaid i chi fod yn gyfrifol am dalu’r ffioedd eich hunan a bydd rhaid darparu tystiolaeth o dderbyn un o’r budd-daliadau canlynol: Lwfans Chwilio am Waith; Cymhorthdal Incwm; Budd-dâl Anabledd/Anallu; Credydau Pensiwn.
  • Bydd rhaid i fyfyrwyr sydd wedi eu cofrestru’n ddi-waith neu’n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Fydd-dâl Anabledd/Anallu hysbysu’r swyddfa budd-daliadau lleol cyn eu bod yn dechrau ar gwrs.
  • Bydd angen i fyfyrwyr y mae eu cyflogwr neu ddarparwr hyfforddiant yn talu eu ffioedd gwblhau ffurflen cadarnhau taliadau, wedi ei arwyddo gan y cyflogwr/darparwr hyfforddiant, a’i ddychwelyd i’r coleg cyn cofrestru.

 

Ffioedd Cofrestru

Rhaid i bob myfyriwr dalu ffi cofrestru blynyddol o £35 pan yn arwyddo’r Cytundeb Myfyriwr. Yn ogystal efallai bydd gofyn i fyfyrwyr ar ambell gwrs wneud cyfraniad tuag at brynu defnydd ac offer.