Prentisiaethau

Mae Coleg Ceredigion yn aelod o Gonsortiwm B-DYYG sy’n cael ei arwain gan Goleg Sir Benfro.

Mae staff yn gweithio gyda chyflogwyr ac unigolion i sicrhau bod y gofyniad sgiliau yn cael eu bodloni. Mae rhaglenni ar gael ar gyfer Prentisiaid cyflogedig ar lefel 2, 3 a 5.

Mae rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae prentisiaethau yn cynnig hyfforddiant yn y gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae Coleg Ceredigion, mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol a Llywodraeth Cymru, yn cyflwyno amrywiaeth o raglenni prentisiaeth mewn amrywiaeth o alwedigaethau. Mae’r rhaglenni hyn yn cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

images

 

 

Manteision Prentisiaeth

 

Y Manteision Posibl i’r Cyflogwr

 • Gweithwyr  effeithiol wedi’i hyfforddi’n  dda
 • Rhaglen fforddiadwy i gyfarfod ag anghenion penodol eich busnes
 • Gweithlu sy’n fwy ymatebol gyda sgiliau trosglwyddadwy helaethach
 • Cyfle i ddatblygu eich busnes
 • Hyfforddiant i weithwyr newydd a gweithwyr presennol
 • Sgiliau sy’n benodol i’ch diwydiant
 • Hyder a morâl  cynyddol ymhlith y staff

Y Manteision Posibl i’r Prentis

 • Swydd sydd ag ymrwymiad wrth eich cyflogwr i’ch hyfforddi  hyd at Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) lefelau 2, 3 neu 5
 • Hyfforddiant o ansawdd yn y gwaith ac yn y coleg
 • Y cyfle i ennill Tystysgrif Dechnegol  berthnasol, lle bo’r angen
 • Mynychu’r  coleg – diwrnod yr wythnos neu gwrs cyfnod byr

Recriwtio a Dethol

 

Sut i recriwtio prentis

Yn ogystal â chreu gweithlu sy’n fwy ymatebol ac ysgogol, mae ‘na amryw o fanteision i recriwtio prentisiaid. Mae prentisiaethau yn galluogi eich busnes i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen. Efallai y byddwch yn dewis hyfforddi’r gweithlu presennol neu weithwyr newydd. Mae’n ofynnol bod prentisiaid yn alluog i gyflawni Diploma ar lefel 2 ar Brentisiaeth Sylfaenol, Diploma lefel 3 ar Brentisiaeth Fodern, neu Diploma lefel 5 ar gyfer prentisiaethau uwch.

Dethol

Efallai y bydd Coleg Ceredigion yn medru eich cynorthwyo  gyda’r broses o ddethol prentisiaid. Efallai bydd myfyrwyr sy’n cwblhau eu hastudiaethau yng Ngholeg Ceredigion yn dymuno manteisio ar y cyfle o brentisiaeth.

Ariannu Prentisiaeth

Cymeradwywyd Coleg Ceredigion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (APADGOS) i drosglwyddo hyfforddiant. Defnyddir yr arian a dderbynnir  i gefnogi’r hyfforddi a’r broses o asesi prentisiaid, a hefyd lle y bo’n berthnasol yr elfen o ryddhau am y dydd o’r rhaglen.

Fel cyflogwr disgwylir i chi dalu cyflog i’r prentis ac efallai gyfrannu tuag at gost yr hyfforddiant.

Mae’r rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, sy’n cael eu harwain gan Lywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Print Friendly, PDF & Email