Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Mae’r prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 yn cael ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac wedi ei gynllunio i gynorthwyo cyflogwyr a mentrau i ymateb i’r newid economaidd drwy fynd ati i gynyddu lefelau sgiliau a chymwysterau eu gweithwyr. Mae’n dilyn llwyddiant y prosiect blaenorol a lansiwyd yn 2012. Bydd SFI2 yn parhau i gefnogi cyfranogwyr sy’n gymwys tan fis Chwefror 2019.

Bydd y prosiect yn caniatáu i Goleg Ceredigion weithio gyda Chyfranogwyr a mentrau sy’n gymwys fel y gellir ennill cymwysterau achrededig Lefel 2-5, a chael help gyda hyd at 70% o’r gost, ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys:

  • Gofal – Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (hyd at Lefel 5);
  • Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol – Cyfrifeg AAT (hyd at Lefel 4)
  • Bwyd – Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol (hyd at Lefel 3)
  • Twristiaeth – Goruchwylio Lletygarwch (Lefel 3)
  • Adeiladwaith – Gwaith Saer Safle; Gosod Brics; Galwedigaethau Trywel; Galwedigaethau Pren (hyd at Lefel 3)

* Rhoddir ystyriaeth i gyrsiau eraill yn ogystal gan ddibynnu ar y galw. Os gwelwch yn dda trafodwch hyn gydag aelod o’r tîm.

Mae’r buddion yn cynnwys:

  • Gostwng costau hyfforddi yn sylweddol wrth gael cymhorthdal o hyd at 70%
  • Gweithwyr sydd wedi eu hyfforddi yn dda ac sydd yn effeithiol
  • Gweithlu ymatebol sy’n meddu ar sgiliau gwell a chymwysterau cydnabyddedig
  • Staff sydd â mwy o hyder a gwell morâl ymysg staff
  • Cynhyrchiant gwell a thwf yn y busnes

Mae lefel y cyllid sydd ar gael yn dibynnu ar faint y cwmni.

Yn ogystal, gall tîm y prosiect wneud dadansoddiad o anghenion hyfforddi AM DDIM a rhoi arweiniad a chefnogaeth ar y cyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael o fewn y gweithle. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion ar 01970 639700 neu e-bostiwch SFI@ceredigion.ac.uk

Y Colegau eraill sy’n gysylltiedig â’r prosiect rhanbarthol hwn yw:

Print Friendly, PDF & Email