Cynghorwyr a Mentoriaid

Cynghorwyr

Mae cynghorwyr ar gael ar y ddau gampws. Gallwch wneud apwyntiad gydag aelod o’r staff Gwasanaethau Myfyrwyr.

Mentoriaid

Mae Mentoriaid ar gael ar y ddau gampws i gynnig cefnogaeth bersonol a chyfarwyddyd ymarferol, ynghyd â chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a gweithgareddau eraill.

Cynnydd

Bydd cynllun Cynnydd yn gweithio gyda’r rheiny rhwng 11 a 24 mlwydd oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Nid ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae’r Coleg yn gallu defnyddio’r prosiect Cynnydd i roi ar waith ystod o fesurau cymorth ychwanegol.

Mae’r prosiect gwerth £19 miliwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a bydd yn rhedeg tan 28ain Chwefror 2019. Bydd yn gweithio gydag o gwmpas 4,500 o bobl ifanc ar draws Gorllewin Cymru.

Arweinir Cynnydd gan Gyngor Sir Penfro a’i gyflwyno mewn partneriaeth â chyd-awdurdodau lleol a Cholegau AB ynghyd â Gyrfa Cymru yng Ngheredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Bydd darparwyr hyfforddiant preifat a thrydydd sector hefyd yn cymryd rhan.

Mae gan Goleg Ceredigion dîm prosiect a neilltuwyd yn arbennig i’ch cynghori ar sut y gallwch chi elwa ar y cymorth hwn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:-

Rheolwr y Prosiect:- Project Manager:- Nick Byrne Ffôn:- 01970 639700 est 255 E-bost nick.byrne@ceredigion.ac.uk

Print Friendly, PDF & Email