Polisi Ffioedd Myfyrwyr

1. Ffioedd Dysgu Cyrsiau Safonol

NODYN: Nid yw cyrsiau safonol yn cynnwys dosbarthiadau nos, cyrsiau i fusnesau, cyrsiau AAT, cyrsiau a asesir yn y gweithle, cyrsiau dysgu o bellter/agored, cyrsiau byr a rhai cyrsiau arbenigol.

Mae ffioedd ar bob Rhaglen Maes Dysgu (RMD) llawn amser yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Cartref (h.y. Y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd) o dan 19 mlwydd oed ac heb fod mewn gwaith llawn amser .

Mae hyfforddiant hefyd am ddim i fyfyrwyr cartref sy’n 19 neu’n hyn sydd yn dilyn LAP llawn amser.

Fel arfer, gofynnir i fyfyrwyr ar gyrsiau ag oriau dosbarth wythnosol yng Ngholeg Ceredigion sy’n llai na 15 awr (h.y. LAP rhan amser) dalu ffioedd dysgu.

Cyflogwyr

Pan fod cyflogwr yn talu ffioedd dysgu bydd rhaid i’r myfyrwyr hynny ddod a Ffurflen Cadarnhad Taliad wedi ei chwblhau gan y cyflogwr i swyddfa’r coleg ar ddiwrnod cofrestru.

Darparwyr Hyfforddiant

Caiff ffioedd dysgu myfyrwyr sy’n mynychu’r coleg fel hyfforddeion neu brentisiaid ar gynlluniau Dysgu Seiliedig ar Waith eu cytuno rhwng y coleg a’r darparwr hyfforddiant ar sail cytundeb unigol. O ganlyniad, bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n mynychu’r coleg ar gynllun Dysgu Seiliedig ar Waith ddod â Ffurflen Cadarnhad Taliad wedi ei chwblhau gan eu darparwr hyfforddiant ynghyd â’u Cynllun Hyfforddiant Unigol ar ddiwrnod cofrestru.

Ysgolion

Bydd ffioedd dysgu i ddisgyblion ysgol sy’n dilyn cyrsiau yn y coleg yn ystod diwrnod ysgol (gan gynnwys AS a Lefel A) yn cael eu cytuno rhwng y coleg a’r ysgol dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth a byddant yn cael eu talu gan yr ysgol.

Myfyrwyr o Dramor

Ni all myfyrwyr tramor gofrestru gyda Coleg Ceredigion fel myfyrwyr llawn amser (e.e. ar LAP llawn amser) oherwydd nid yw’r coleg ar y rhestr o sefydliadau trwyddedig wedi eu cymeradwyo gan Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig.

Ffioedd Dysgu

Yn unol a’r esgusodiadau uchod a’r eithriadau, mae’r ffioedd dysgu i gyrsiau safonol fel a ganlyn:

Myfyrwyr Cartref £3.00 yr awr

(h.y. myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig neu o’r Undeb Ewropeaidd)

Myfyrwyr o Dramor £7.70 yr awr

(h.y. myfyrwyr o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd)

Consesiynau

Er mwyn bod yn gymwys am gonsesiwn, bydd rhaid i chi fod yn gyfrifol am dalu’r ffioedd eich hunan a bydd rhaid darparu tystiolaeth eich bod yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (gan gynnwys Budd-daliad Analluogrwydd)
  • Credyd Pensiwn

Bydd rhaid i fyfyrwyr sydd wedi eu cofrestru’n ddi-waith drafod gyda’r Ganolfan Byd Gwaith leol, effaith cais i’r coleg ar eu budd-dal, cyn dechrau cwrs.

Graddau consesiynau sy’n gymwys i’r budd-daliadau uchod:

  • 100% am gyrsiau Safonol (llai na 15 awr dosbarth yr wythnos – RMD rhan amser )

Noder os gwelwch yn dda NA fydd consesiynau ar gael i fyfyrwyr Cartref neu fyfyrwyr o Dramor sydd wedi cofrestru ar y cyrsiau ansafonol canlynol:

  • Cyrsiau Hyfforddiant a Menter ar gyfer busnes gan gynnwys Iechyd a Diogelwch, Cymorth Cyntaf, Diogelwch Bwyd a chyrsiau Trwyddedu
  • AAT Cyfrifeg
  • CGC mewn Gofal Iechyd a gaiff eu cyflwyno trwy Asesiad Gweithle neu Ddysgu Agored/o Bell

2. Ffioedd Arholiad/Cofrestru 

Am fanylion llawn ffioedd cofrestru/arholiad, cysylltwch a Swyddog Arholiadau’r campws os gwelwch yn dda.

Rhaid talu ffioedd cofrestru/arholiad (e.e. BTEC, CGC, C&G) un ai yn ystod cofrestru ar ddyddiad cychwyn y cwrs, neu pan yn cwblhau’r Ffurflen Gofrestru Cyffredinol/ Ffurflen Gofrestru Arholiad. Dylai unrhyw ffioedd unedau dilynol, a holl ffioedd arholiad gael eu cyflwyno ynghyd â Ffurflen Gofrestru Arholiad.

Bydd ffioedd prif gymhwyster myfyrwyr sy’n mynychu LAP llawn amser yn cael eu rhoi heibio, ar yr amod bod presenoldeb yn 80% neu’n uwch. Efallai bydd gofyn iddynt dalu unrhyw ffioedd arholiad/cofrestru am unrhyw gymwysterau atodol.  BYDD GOFYN I BOB MYFYRIWR DALU COSTAU AIL-SEFYLL ARHOLIADAU.

Rhoir heibio’r ffioedd arholiad i fyfyrwyr sy’n gofrestredig ar gyrsiau Addysg Sylfaenol Oedolion neu Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Ffioedd gaiff eu talu gan Gyflogwr/Darparwr Hyfforddiant/Cefnogwr

Dylai myfyrwyr sicrhau bod y Cyflogwr/Darparwr Hyfforddiant/Cefnogwr wedi cwblhau a dychwelyd y Ffurflen Cadarnhad Taliad.

3. Costau Adnoddau

Bydd gofyn i bob myfyriwr nad ydynt yn talu ffioedd, dalu swm blynyddol o £40 i’w gyflwyno tra’n arwyddo cytundeb myfyriwr wrth gofrestru.

Bydd mynediad i’r system TG, argraffu a llungopïo yn dibynnu ar daliad prydlon o’r tâl hwn.

4. Costau Cludiant

Bydd tâl o £100.00 yn daladwy am unrhyw gostau cludiant na chaiff eu talu gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Bydd y tâl yn gymwys i’r myfyrwyr hynny sydd angen tocyn bws. Ni chaiff y tocynnau bws eu prosesu tan bod y tâl wedi ei dderbyn.

5 Costau Ychwanegol

Efallai bydd gofyn i fyfyrwyr brynu llyfrau, deunyddiau neu gwisgoedd arbenigol. Bydd y myfyriwr yn derbyn manylion am hyn yn eu cyfweliad neu wrth gofrestru.

6. Taliad Ffioedd

Telir ffioedd gan amlaf ar ddechrau’r cwrs.

Mewn amgylchiadau arbennig gellir talu ffioedd mewn rhandaliadau, yn dilyn cais ysgrifenedig i Adran Gyllid y coleg (Cyfeiriad: Coleg Ceredigion, Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion. SA43 1AB). Mewn sefyllfa o’r fath, bydd yn rhaid cael cytundeb ar bapur oddi wrth yr Adran Gyllid, y bydd y coleg yn derbyn taliad mewn rhandaliadau.

Mewn amgylchiadau eithriadol a ble mae myfyriwr wedi methu cael gafael ar gefnogaeth ariannol, gellir ildio’r ffioedd yn dilyn cais ysgrifenedig i’r Pennaeth.

Ni fydd cofrestriadau Arholiad/ Cofrestru yn cael eu prosesu os na chant eu cyflwyno ynghyd a’r ffi priodol, ac eithrio’r ymgeiswyr sydd wedi eu hesgusodi rhag talu.

Efallai na fydd myfyrwyr gydag ôl-ddyledion sy’n ddyledus i’r coleg yn cael caniatâd i ailgofrestru, neu barhau o fewn cwrs astudiaeth. Rhaid i bob ôl-ddyled gael ei dalu’n llawn, yn ogystal â ffioedd presennol cyn bod hawl gan fyfyriwr i barhau o fewn cwrs neu cofrestru ar gwrs newydd.

7. Cymorth i Dalu Ffioedd

Gall rhai myfyrwyr fod yn gymwys am gymorth gyda thaliad yr holl ffioedd a chostau (heb gynnwys ffioedd dysgu) trwy gyflwyno cais am gymorth trwy Gronfa Cyfwng Ariannol y coleg.

Mae manylion am Gronfa Cyfwng Ariannol y coleg ar gael oddi wrth Swyddog Cyswllt Myfyrwyr y coleg:

Campws Aberystwyth: 01970 639746

Campws Aberteifi: 01239 622764

8. Ad-daliadau

Mae ffioedd i fyfyrwyr sy’n gadael cwrs yn gynnar neu’n peidio mynychu pob sesiwn ar eu cwrs yn parhau i fod yn daladwy yn llawn, oni bai am yr eithriadau hyn:

  • Bydd myfyrwyr sy’n gadael cwrs yn fuan oherwydd rhesymau tu hwnt i’w rheolaeth yn rhwymedig i dalu ffioedd dysgu hyd ddiwedd y tymor y maent wedi gadael ynddo. Bydd rhaid i bob cais am ad-daliad gael ei wneud yn ysgrifenedig gyda thystiolaeth yn cael ei ddarparu lle bo hynny’n briodol e.e. tystysgrif meddygol.
  • Ble mae ffioedd arholiad wedi eu talu ond nid yw’r myfyriwr yn gallu mynychu oherwydd salwch, bydd ad-daliad llawn o’r ffi arholiad yn cael ei dalu wrth gynhyrchu tystysgrif meddygol.
Print Friendly, PDF & Email