Enable Accessibility Bar

Proffiliau Llywodraethwyr.

Dr Andrew Cornish

Ar hyn o bryd mae Dr Cornish yn Bennaeth a Phrif Weithredwr ar gyfer Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, rhan o Grŵp Prifysgol Cymru:Y Drindod Dewi Sant.

Cychwynnodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Maesteg lle bu'n astudio Safon Uwch cyn symud ymlaen i astudio ar gyfer gradd anrhydedd mewn ffiseg ym Mhrifysgol Lerpwl ac yna doethuriaeth mewn ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae'n aelod o'r Sefydliad Ffiseg (CPhys MinstP) ac mae wedi gweithio fel asesydd cymheiriaid i Estyn am bron i 20 mlynedd, yn asesu safonau colegau addysg bellach eraill yng Nghymru.

Fel Pennaeth, mae’n aelod o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs) yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ac mae’n eistedd ar Fwrdd Pentref Llesiant Llanelli. Mae’n cynrychioli Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion trwy Golegau Cymru, sefydliad ymbarél sy’n cynrychioli’r holl Golegau Addysg Bellach yng Nghymru. Mae wedi gweithio ym maes Addysg Bellach ers dros 25 mlynedd, gan ddal ystod eang o swyddi addysgu, rheoli ac arweinyddiaeth yn ystod yr amser hynny.

Huw Davies

BA FCA

Yn enedigol o Lanelli, ac yn siaradwr Cymraeg rhugl, mynychodd Huw Ysgol Gyfun y Strade cyn ennill gradd BA (Anrh) mewn Cyfrifyddu a Chyllid o Ysgol Fusnes Bryste.  Gan benderfynu parhau â'i yrfa ym maes cyllid, cymhwysodd Huw fel Cyfrifydd Siartredig gyda Bevan & Buckland yn Abertawe cyn ymuno â KPMG ym Mryste.  Ar ôl pedair blynedd fel Rheolwr Archwilio gyda KPMG, symudodd Huw i ddiwydiant gan ddod yn Uwch Reolwr Ariannol De-orllewin Cymru a Lloegr ar gyfer y Cwmni FTSE 250 WS Atkins plc “Atkins”.  

Ar ôl secondiad i Qatar, cafodd ei ddyrchafu’n Uwch Reolwr Ariannol - De’r DU ar gyfer cangen Dylunio a Pheirianneg Atkins, cyn penderfynu dychwelyd i’w wreiddiau ac ymuno â Llanelli RFC Ltd “y Scarlets” fel eu Pennaeth Cyllid ac Ysgrifennydd y Cwmni, cyn iddynt symud i stadiwm newydd ym mis Gorffennaf 2008.

Yn 2012, sefydlodd Huw ei fusnes ymgynghori preifat ei hun gan ymgymryd â rolau Cyfarwyddwr Ariannol gyda nifer o fusnesau bach a chanolig ledled De Cymru.    

Mae profiad Huw mewn ymarfer bach a mawr, a rolau masnachol heriol amrywiol mewn diwydiant wedi arwain at agwedd hollol agored a chadarn ar bob agwedd ar fusnes.

Delwyn Jones

Aelod o'r Bwrdd

Mae Delwyn wedi bod yn Bartner/Cyfarwyddwr Adeiladwyr T.A.D. ers cafodd ei sefydlu ym 1976 yn dilyn mynychu’r hen goleg technegol yn Llanelli lle astudiodd OND mewn Astudiaethau Busnes yn gyntaf ac yna ONC & H.Tec mewn Adeiladu.   Cafodd ei eni a'i fagu yng Ngorllewin Cymru ac mae Delwyn bob amser wedi byw yn Llanelli a'r cyffiniau.

Fel Cyfarwyddwr Masnachol T.A.D. gyda dros 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu a chynnal a chadw adeiladau, mae Delwyn wedi bod yn rhan o bob cynllun o'r cam ymholi cychwynnol i'r cwblhau terfynol, gan gynnwys goruchwylio contractau cynnal a chadw.   Ar hyn o bryd mae Delwyn yn aelod o nifer o sefydliadau ar lefel bwrdd neu mewn rôl ymynghorol.

Paul Jones

Prifathro Gweithredol - Ffederasiwn Bryngwyn a Glan y Môr

Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Y Bontfaen cyn cwblhau Gradd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe ym 1982 a TAR ym 1983.  I ddechrau, roedd yn Bennaeth Daearyddiaeth yn Ysgol Gyfun Penyrheol Abertawe cyn cymryd rôl Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yng Ngholeg Addysg Bellach Gorseinon rhwng 1990-96.  Ym 1997 daeth yn Gofrestrydd Academaidd y Coleg.

Ar ôl ennill gradd Meistr mewn Addysg ym 1996 a'r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (NPQH) yn 2002 symudodd i Ysgol Gyfun Bryngwyn yn Llanelli 2003 yn wreiddiol fel Dirprwy Bennaeth, yna yn Bennaeth ac yn ddiweddarach fel Pennaeth Gweithredol ffederaleiddio ysgolion Bryngwyn & Glan y Môr yn 2014.  Yn ystod 2007-2009 cafodd ei secondio i Awdurdod Addysg Sir Gaerfyrddin yn gyfrifol am ddatblygu'r Cwricwlwm 14-19.

Mae wedi bod yn arolygydd Cymheiriaid gydag Estyn ers 25 mlynedd ac ar hyn o bryd mae'n aelod o grŵp llywio cenedlaethol Estyn/OECD er Gwella Ysgolion.

Janet Morgan

MSc, BA (Anrh) Tystysgrif mewn Addysg, FETC, OATA (Aelod Cysylltiol Staff o’r Bwrdd)

Symudodd Janet i addysg ym 1998 ar ôl bod yn gyflogwr a darparwr lleoliad gwaith i Goleg Sir Gâr ym maes Gwyddor Anifeiliaid.  Yn ystod yr un mlynedd ar hugain diwethaf, mae hi wedi addysgu a rheoli cyrsiau Gwyddor Anifeiliaid Addysg Bellach ar bob lefel ac wedi datblygu'r ddarpariaeth Addysg Uwch yn y maes hwn i ychwanegu’r radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid, y BSc mewn Ymddygiad a Lles Anifeiliaid ac yn fwyaf diweddar y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid ar-lein sydd ar gael yn rhyngwladol at bortffolio’r coleg.

Yn flaenorol, mae Janet wedi dal rôl cynrychiolydd Staff i'r Bwrdd Corfforaethol a chyfarwyddwr Coleg Sir Gâr / Coleg Ceredigion rhwng 2016 - 2018 ac ar hyn o bryd mae'n gyfarwyddwr cysylltiol a chynrychiolydd staff i'r Bwrdd Ymgynghorol Dysgwyr, Cwricwlwm a Sgiliau.  Swydd bresennol Janet yw Pennaeth Adran yn y Gyfadran Economi Ymwelwyr a Gwyddor Anifeiliaid ac mae'n cymryd rhan mewn ymchwil i ddatblygu hunan-effeithiolrwydd a gwytnwch myfyrwyr fel rhan o'i hastudiaethau Doethuriaeth Broffesiynol.

John Edge

MA BSc, Aelod o’r Bwrdd

Yn enedigol o Norfolk, astudiodd John yn Ysgol Rygbi ac yna yn Christ Church Rhydychen ac mae ganddo MA yn y Gyfraith.  Bu ei brif yrfa mewn ymgynghoriaeth fusnes ryngwladol, gan weithio'n eang i amrywiol sefydliadau - er enghraifft ym 1981 sefydlodd ymgynghoriaeth arbenigol ar gyfer y Financial Times, lle'r oedd yn Ymgynghorydd Rheoli.

Yna symudodd i NFC ym 1984 (yn ddiweddarach cwmni FTSE 100 - sydd bellach yn eiddo i Deutsche Post, ac yn brif ran o’r DHL 'newydd'). Yma ef oedd y cyfarwyddwr datblygu rhyngwladol, ac yna pennaeth caffaeliadau, gyda'r dasg o arwain ehangiad y cwmni y tu allan i'r DU ar draws 6 chyfandir.  Yn ddiweddarach dychwelodd John i ymgynghoriaeth ryngwladol ym 1998 i'w alluogi i symud ei gartref i Geredigion, a chymerodd radd bellach mewn Gwyddor Amgylcheddol o'r Brifysgol Agored i archwilio materion ecoleg.

Mae ei gartref i bellach yng Nghymru a Cheredigion, lle mae ganddo ddiddordeb eang mewn cefnogi llawer o sefydliadau lleol, a phrosiectau rhyngwladol ym maes addysg a chadwraeth.

Maria Stedman

Cadeirydd y Bwrdd

Mae Maria wedi gwasanaethu fel Llywodraethwr ac Aelod o'r Cyngor yn ystod y newid trawsffurfiol sylweddol a wnaed gan y cyn Goleg y Drindod Caerfyrddin i ddod yn Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Ar hyn o bryd mae’n Is-gadeirydd Cyngor PCYDDS.

Cyn ei rôl bresennol fel Cadeirydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, roedd Maria yn un o gynrychiolwyr y Brifysgol ar y ddau Fwrdd tan 2017.

Mae hi hefyd wedi gwasanaethu fel Llywodraethwr Ysgol a Chadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin; Trysorydd yr Ŵyl Ffilm Geltaidd Ryngwladol; aelod bwrdd cychwynnol a thrysorydd canolfan galw heibio ieuenctid Dr M'z, Caerfyrddin; a, rhwng 2012-2014, fel aelod lleyg Pwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg.

Rosemary Pritchard

B.Sc., Is-Gadeirydd y Bwrdd

Magwyd Rosemary yn Wigan, Sir Gaerhirfryn, ac aeth i Ysgol Uwchradd y Merched Wigan cyn symud ymlaen i Brifysgol Bryste lle enillodd radd B.Sc. Anrhydedd mewn Mathemateg.  Gan aros ymlaen ym Mryste ar ôl graddio, dechreuodd weithio yn y diwydiant yswiriant.

Ar ôl iddi gwrdd â’i gŵr, a oedd hefyd yn gweithio yn yr un maes, fe wnaethant sefydlu eu busnes broceriaeth yswiriant a gwasanaethau ariannol eu hunain yn Rhydaman a Llandeilo.  Gwerthwyd y busnes yn y pen draw yn 2001 ar ôl 26 mlynedd, ac wedi hynny penodwyd Rosemary yn Rheolwr Prosiect ar gyfer y Ganolfan Dyscovery, Canolfan amlddisgyblaethol i bobl ag anawsterau dysgu, ac yn rhan o Brifysgol De Cymru.

Ochr yn ochr â’i gwaith, gwirfoddolodd Rosemary hefyd am sawl blwyddyn fel tiwtor sgiliau sylfaenol gyda grwpiau oedolion yng Nghaerfyrddin, gyda ffocws ar fathemateg a rhifedd.

Fe’i penodwyd i Fwrdd Coleg Sir Gâr ym mis Tachwedd 2010 a’i phenodi wedi hynny yn Gyfarwyddwr Coleg Sir Gâr Ltd. ac yna’n Is-gadeirydd y corff llywodraethu ym mis Ionawr 2018.

Hywel Jones

Aelod o'r Bwrdd

Hywel Jones yw'r aelod sydd wedi gwasanaethu Bwrdd Corfforaethol yng Ngholeg Sir Gâr hiraf ar ôl ymuno â'r Bwrdd ym mis Mehefin 1992.  Mae wedi gwasanaethu am gyfnodau fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Bwrdd dros y blynyddoedd a gwnaed ef yn Gymrawd y Coleg ym mis Gorffennaf 2008.   Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl.  Cafodd yrfa lwyddiannus yn y Diwydiant Gweithgynhyrchu ar ôl cael ei ddyrchafu i rôl Uwch Reolwr yn ifanc a buodd yn ymwneud yn helaeth â’r Rheolwyr yn Prynu Allan Rheiddiaduron Llanelli ar ddechrau'r 1980au a'i werthu wedi hynny i Calsonic Kansei ym 1989.

Ymhlith ei ddiddordebau allanol roedd Cadeirydd Gyrfaoedd Cymru Gorllewin yn 2001 a ddilynodd uno Cwmni Gyrfaoedd Dyfed, Cwmni Gyrfaoedd Gorllewin Morgannwg a'r Bartneriaeth Addysg/Busnes bryd hynny.  Yn dilyn ymddeol yn 2003 roedd yn Brif Weithredwr a Chadeirydd Cymdeithas Gyrfaoedd Cymru.

Geraint Roberts

Cadeirydd y Pwyllgor Safonau, Aelod o’r Bwrdd

Mae Geraint yn byw yng Nghwmffrwd ger Caerfyrddin.

Ganed a maged Geraint yn ardal Aberystwyth a mynychodd Goleg Y Brifysgol Abertawe gan raddiomewn Daearyddiaeth. Bu’n arloesi gyda dysgu ei bwnc trwy gyfrwng y Gymraeg o’rcychwyn cyntaf yng Nghwm Gwendraeth, yna’n ddirprwy bennaeth yn Llanbedr PontSteffan gan ddod yn bennaeth ar Ysgol Y Strade, Llanelli. Yna bu’n gweithio iGyngor Sir Gâr ac mae’n parhau i weithio ar liwt ei hun ym maes addysg. Mae ganddoradd M. Addysg o Brifysgol Aberystwyth. Mae’n aelod o Gyngor Prifysgol y Drindod Dewi Sant.

Ei prif ddiddordeb yw ysgrifennu barddoniaeth Cymraeg ac mae wedi golygu dwy gyfrol o farddoniaeth.  Mae Geraint yn mwynhau pob math o chwaraeon, mae’n gefnogwr brwd o dîm rygbi’rSgarlets ac mae’n hoff o chwarae golff a cherdded.

Bryony Evett-Hackfort

Aelod Staff o'r Bwrdd (Coleg Sir Gâr)

Magwyd Bryony yn Malmesbury, Wiltshire a symudodd i Sir Gaerfyrddin yn 2001 i fynychu PCYDDS.  Yn 2004, graddiodd Bryony gyda Gradd BA Anrh mewn Astudiaethau Theatr a Dylunio a Chynhyrchu Theatr.  Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau, bu’n gweithio fel cyfarwyddwr llawrydd a chysylltiol gyda nifer o gwmnïau theatr mewnol a theithiol wedi’u lleoli yng Nghymru.  Yn ddiweddarach, aeth Bryony ymlaen i sefydlu'r Coracle Theatre Company, cwmni ieuenctid a phroffesiynol sy'n canolbwyntio ar Theatr Gorfforol.

Yn 2006, ymunodd Bryony â thîm dysgu'r Celfyddydau Perfformio lle arhosodd ac yn ddiweddarach arweiniodd y tîm tan fis Mawrth 2018.  Yn 2018, daeth Bryony yn Rheolwr Addysgu a Dysgu Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.  Mae Bryony yn teimlo’n freintiedig i fod yn y rôl hon ac o dreulio cymaint o amser yn gweithio gyda staff anhygoel sydd mor frwdfrydig i gefnogi’r dysgwyr a chyflawni rhagoriaeth.

Marcus Beaumont

Diploma mewn Addysg, B Ed (FE), Tystysgrif mewn Addysg,  Clerc ac Ysgrifennydd y Cwmni 

Cafodd Marcus ei eni a'i fagu yn Swydd Efrog gan ymuno â chwmni o gyfreithwyr lleol lle hyfforddodd mewn cyfraith cwmnïau, elusennau a phrofiant. Gadawodd y proffesiwn cyfreithiol i dreulio wyth mlynedd yn adran TG cwmni rhyngwladol mawr cyn hyfforddi fel athro Addysg Bellach ym Mhrifysgol Sunderland.  Ar ôl gweithio gyda nifer o brosiectau cymunedol a cholegau AB ymunodd â'r Asiantaeth Sgiliau a Chyllid ym Mryste yn 2001 a daeth yn Bennaeth Dysgu Cymunedol ac Addysg Bellach ar gyfer Gorllewin Lloegr. Ymddeolodd yn gynnar ac ymunodd â Choleg Sir Gâr fel Clerc yn 2009.