Ceris Jones.

Yn ddiweddar, mae Ceris Jones wedi dechrau ei swydd newydd fel ffisiolegydd y galon gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gan weithio yn ysbytai Bronglais a Glangwili.

Ers gadael Ysgol Dyffryn Teifi, roedd Ceris yn gwybod ei bod eisiau gyrfa yn y sector iechyd ond nid oedd yn siŵr pa lwybr i'w gymryd. "Roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau gyrfa yn y sector iechyd ond roeddwn yn gwybod nad dychwelyd i'r ysgol i wneud fy mhynciau Safon Uwch oedd y llwybr i mi," meddai Ceris. "Ar ôl ymchwilio i lwybrau eraill, penderfynais astudio lefel 3 BTEC mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Ceredigion."

Ar ôl ei hamser yng Ngholeg Ceredigion, enillodd Ceris le i astudio ffisioleg y galon ym Mhrifysgol Abertawe, dim ond un o bum prifysgol yn y DU sy'n cynnig y cwrs.

Rhagorodd Ceris ar y cwrs ac ar ôl graddio enillodd waith ar unwaith.

"Roedd fy nhiwtoriaid yn gefnogol iawn trwy gydol fy amser a phryd bynnag roeddwn angen help neu arweiniad, roedd ganddynt amser o hyd i mi ac roeddwn wir yn ei werthfawrogi, ac rwy'n gwybod heb eu cefnogaeth ni fyddwn wedi cael y graddau angenrheidiol i fynd ymlaen i'r brifysgol.

"Nid yn unig gwnaethant helpu’n academaidd, gwnaethant hefyd helpu a chynghori am wahanol yrfaoedd yn y sector iechyd.

"Yn amlwg, roeddwn i'n ymwybodol o yrfaoedd fel nyrsio, meddygaeth a deintyddiaeth ond roeddwn i'n gwybod nad y rhain oedd y llwybr i mi, felly fe wnaeth tiwtoriaid fy nghyflwyno i amrywiaeth o yrfaoedd posib, rhai nad oeddwn erioed wedi clywed amdanynt, sef gyrfa fel ffisiolegydd y galon.

"Ar ôl ymchwilio mwy amdano, roeddwn i'n gwybod mai dyma'r llwybr gyrfa i mi.

"Heb Goleg Ceredigion, fyddwn i ddim lle rydw i nawr."

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB