Enable Accessibility Bar

Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar wybodaeth ac mae ar gyfer staff profiadol sy'n dymuno datblygu eu potensial i arwain er mwyn symud ymlaen i rôl arwain a rheoli yn y sector Gofal Plant. Gan ei fod yn seiliedig ar wybodaeth, gall dysgwyr gyflawni'r cymhwyster hwn cyn iddynt gael rôl arwain.

Mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymwysterau canlynol neu gymwysterau cyfwerth cydnabyddedig yn llwyddiannus:

 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Hen gymhwyster a restrir yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Rheoleiddiedig yng Nghymru - Gofal Cymdeithasol Cymru

Cipolwg

  Rhan Amser

  Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  Campws Aberteifi & Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen


Mae hwn yn gwrs hyblyg, wedi'i gynllunio i weddu i ddysgwyr sy'n well ganddynt barhau i weithio ochr yn ochr â'r cymhwyster.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn darparu'r wybodaeth i helpu rheolwyr i gymryd eu cam cyntaf i rôl arwain, ac i symud ymlaen i:

 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd
 • Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer, ar yr amod bod y dysgwr mewn swydd briodol.
 • Mae cyfleoedd ar gyfer astudio ymhellach a hyfforddiant proffesiynol yn cael eu harchwilio gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cymhwyster Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn cynnwys y dair uned ganlynol:

 • Arwain ymarfer plentyn-ganolog
 • Fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth
 • Deall sut i arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol

 

I gyflawni’r cymhwyster Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant rhaid i ddysgwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd. Mae pob uned yn y cymhwyster hwn yn orfodol.

Asesu'r Rhaglen


Asesir y cymhwyster Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Ar gyfer yr asesu allanol rhaid i ddysgwyr gwblhau yn llwyddiannus:

 • Prosiect sy’n cynnwys cyfres o dasgau sy’n seiliedig ar newid arfaethedig i ymarfer

 Ar gyfer yr asesiad mewnol rhaid i ddysgwyr gwblhau yn llwyddiannus:

 • Cyfres o dasgau, gan gynnwys ymatebion llafar ac ysgrifenedig

Gofynion y Rhaglen


Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfweliad llwyddiannus a chael eich asesu'n ffurfiol gan ddefnyddio pecyn cymorth WEST.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS manwl boddhaol arnoch.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun. Rhaid i'r gweithle ganiatáu digon o amser i alluogi cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Aseswr, y dysgwr a'r Rheolwr.