Tystysgrif CIMA mewn SAGE 50

Cost y cwrs: £250

Mae'n bosibl y gall cyllid React fod ar gael i unigolion cymwys i ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bydd tystysgrif achrededig CIMA mewn Sage 50 yn helpu dysgwyr i arddangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r meddalwedd cyfrifyddu Sage 50. Mae’r dystysgrif yn darparu safon wedi’i meincnodi y gall cyflogwyr ymddiried ynddi wrth ddefnyddio meddalwedd Sage 50 i eithaf ei ymarferoldeb, a achredir gan CIMA, y corff cyfrifon rheoli byd-enwog.

I fynd i’r afael â’r pwnc pwysig hwn, cynhwysir amrywiol bynciau gan gynnwys defnyddio’r meddalwedd i’r eithaf, rheoli arian parod, y banc a chyllidebau ac adrodd cymharol. Ffurflenni TAW, gwerthiannau CE ac intrastat, teilwra adroddiadau a gosodiadau gan gynnwys e-bost a chostio prosiectau (jobsys).

Bydd dysgwyr yn meistroli ystod lawn o sgiliau sy’n ofynnol gan fusnesau i gyflawni swyddogaethau cyfrifyddu yn y modd mwyaf effeithiol, gan ddefnyddio’r fersiwn ddiweddaraf o feddalwedd cyfrifyddu Cyfrifon Proffesiynol Sage 50.

Cipolwg

  Mynediad Ar-lein dros 12 mis

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae’r dystysgrif Sage a achredir gan CIMA yn darparu safon wedi’i meincnodi y gall cyflogwyr ymddiried ynddi, gan wneud y cwrs hyfforddi hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dilyn gyrfa mewn cyfrifyddu ac sy’n dymuno defnyddio meddalwedd Sage yn llawn a chael y budd mwyaf ohono.

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer dysgwyr sydd wedi dilyn cwrs ar-lein rhagarweiniol mewn meddalwedd cyfrifeg Sage ac sydd am ddysgu’r ystod lawn o sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fusnesau i gyflawni swyddogaethau cyfrifyddu a chael y budd mwyaf o feddalwedd Sage. Bydd dysgwyr yn deall sut mae Sage yn gweithio gydag egwyddorion cyfrifyddu ac yn cynyddu eu defnydd o’r meddalwedd mewn amgylchedd busnes.

Dilyniant

Gallai dysgwyr symud ymlaen i fodiwlau eraill ar ôl iddynt ennill tystysgrif gwblhau ar gyfer y cwrs hwn.

Cost

£250

Mae'n bosibl y gall cyllid React fod ar gael i unigolion cymwys i ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB