Cyflwyniad I Gymorth Cyntaf I Anifeiliaid: Lefel 4


Dylai myfyrwyr sy’n astudio’r modiwl dysgu o bell ar-lein hwn ennill gwerthfawrogiad o egwyddorion ac arferion rhoi cymorth cyntaf i anifeiliaid mewn ystod o rywogaethau, ynghyd â dealltwriaeth o’r dyletswyddau a rhwymedigaethau cyfreithiol.

Mae’r modiwl yn cynnwys deg sesiwn astudio ar wahân, a phob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol wedi’u cynllunio’n benodol i gynorthwyo’r dysgwr o bell i ddatblygu’r wybodaeth greiddiol a’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i gwblhau’r asesiadau.

Byddai’r modiwl o fudd i unrhyw un sy’n berchen ar anifeiliaid neu sy’n anelu at weithio gydag anifeiliaid. Byddai’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygir fel rhan o’r modiwl hwn hefyd yn tawelu meddwl cwsmeriaid unrhyw fusnes anifeiliaid bach megis twtwyr anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai, rhai sy’n gwarchod a cherdded cŵn fod eu hanifeiliaid anwes yn cael eu diogelu. Fel y cyfryw, gall y modiwl hwn ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig ar gyfer unrhyw gyflogai busnes o’r fath.

Bydd y rheiny sy'n cymryd y cwrs e-ddysgu hwn yn cael hyfforddiant o tua 200 awr o ddysgu dan gyfarwyddyd. Hefyd profir eich gwybodaeth gan gyfres o asesiadau ar gwblhau pob un o'r modiwlau. Ar gwblhau’r cwrs drwy’r llwybr asesiad ar-lein, rhoddir Tystysgrif Cyflawniad Prifysgol Cymru i chi.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

200 Awr

Canlyniad y Cwrs

Adysgrif o Gyflawniad Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.
Pris £633

Asesu

Ar-lein

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog

Cofrestru ar gyfer cwrs hwn


Cyrsiau Cysylltiedig


Enrolment slider

Cofrestru a Chyfweliadau Addysg Bellach llawn amser

Enrolment slider
Slide 1
Proses Apelio
Cyrsiau Galwedigaethol ar gyfer Haf 2021

previous arrow
next arrow

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB