Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r rhaglen sylfaen mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu yn rhoi cyflwyniad eang i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.  Mae wedi’i datblygu ar gyfer unigolion sy’n gweithio, neu sy’n bwriadu gweithio,  yn y sectorau hyn.

Bydd y cymhwyster hwn, a anelir at ddysgwyr yn y sector addysg bellach, yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio ystod o gyrsiau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu lefel dau neu dri eraill sy’n berthnasol i’w maes diddordeb o ran crefft.  

Mae'r rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu.  

Dewisiadau Opsiwn 

 • Cymhwyster Sylfaen mewn Gweithio gyda Brics, Blociau a Cherrig a Plastro.
 • Cymhwyster Sylfaen mewn Galwedigaethau Pren a Thoi.

Cipolwg

  Llawn Amser

  18 Mis

  Campws Aberteifi

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr gan eu galluogi i symud ymlaen i’r diwydiant yn eu crefft ddewisol.   Datblygwyd y rhaglen yn benodol i’w chyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi modern.  Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern.  Hefyd, fel rhan o’r rhaglen bydd dysgwyr yn cwblhau sgiliau hanfodol neu sylfaenol.  Darperir cyfleoedd yn ogystal i sefyll TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a mathemateg ac i ddatblygu'r iaith Gymraeg.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd pob dysgwr yn cwblhau chwe uned graidd orfodol sy'n cwmpasu'r canlynol yn gyfannol:

 • Cyflwyniad i’r sectorau adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Cyflogaeth a sgiliau cyflogadwyedd
 • Iechyd a diogelwch

 

Yn ychwanegol at yr unedau hyn, bydd dysgwyr yn cwblhau dwy uned grefft i dreulio amser ychwanegol yn dysgu, a fydd yn cynnwys cynllunio, cyflawni a gwerthuso tasgau cyffredin. Mae’r cymhwyster yn rhoi dealltwriaeth eang, drawsbynciol o’r sector i ddysgwyr, gan eu galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’u datblygiad eu hunain.   Gweler hefyd yr adran ar yr opsiynau sydd ar gael. 

Mae’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2) yn galluogi dysgwyr i ddechrau datblygu eu:

 • Dealltwriaeth o'r adeiladau a'r strwythurau sy'n ffurfio’r amgylchedd adeiledig a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser.
 • Dealltwriaeth o'r crefftau, y rolau a gyrfaoedd yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.
 • Dealltwriaeth o gylchred oes adeiladau a strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig a'r egwyddorion a'r prosesau cysylltiedig ar bob cam.
 • Dealltwriaeth o gynaladwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.
 • Gwybodaeth am dechnolegau sy'n dod i'r amlwg yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.
 • Sgiliau cyflogadwyedd a'u dealltwriaeth o sut mae'r rhain yn berthnasol ac yn bwysig yn y gweithle yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. 
 • Gwybodaeth am egwyddorion gweithio mewn ffyrdd sy'n amddiffyn iechyd, diogelwch, lles a'r amgylchedd a’r gallu i’w cymhwyso.
 • Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd eu hangen wrth gynllunio, cyflawni a gwerthuso tasgau ymarferol cyffredin mewn o leiaf dwy grefft o fewn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau, bydd y cymhwyster yn darparu gwybodaeth sylfaenol eang ar draws y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn ogystal â gwybodaeth ragarweiniol a sgiliau mewn dau faes crefft.  Mae’r cymhwyster yn darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i symud ymlaen i astudiaeth bellach, megis:

 • Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2) - City & Guilds
 • Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2) - EAL
 • Prentisiaeth mewn Adeiladu (Lefel 3) (maes crefft) - City & Guilds
 • Prentisiaeth Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 3) (maes crefft) - EAL

Asesu'r Rhaglen

I gyflawni’r cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gwblhau:

 • Un prawf aml-ddewis ar sgrin, wedi’i osod a’i farcio’n allanol
 • Un prosiect ymarferol wedi'i osod yn allanol, wedi'i farcio'n fewnol yn cwmpasu dau faes crefft
 • Un drafodaeth dan arweiniad, wedi’i gosod yn allanol, wedi’i marcio’n fewnol

Gofynion y Rhaglen

Crefftau Adeiladu

 • TGAU graddau A* i D mewn mathemateg a Saesneg neu Gymraeg iaith neu 
 • Lefel 1 / 2 CBAC mewn adeiladu’r amgylchedd adeiledig neu
 • gymhwyster lefel un sy'n gysylltiedig ag adeiladu 
 • Mae croeso i ddysgwyr hŷn wneud cais ac mae’n amodol ar gyfweliad

 

Gwaith Plymwr, Gwresogi, Awyru a Systemau a Chyfarpar Electrodechnegol

 • TGAU graddau A*-D mewn Saesneg neu Gymraeg (Iaith 1af), Mathemateg ac un arall yn ddelfrydol yn ymwneud â Gwyddoniaeth neu
 • Lefel 1 / 2 CBAC mewn Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig neu
 • Gymhwyster Lefel 1 sy'n gysylltiedig ag Adeiladu neu
 • Ddysgwyr hŷn yn amodol ar gyfweliad

 

Noder: Yn ogystal, bydd angen i bob ymgeisydd fynychu cyfweliad llwyddiannus.  Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb hefyd yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais. 

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd i, a phrynu, eu cyfarpar diogelu personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys bŵts diogelwch, sbectol diogelwch, het galed a dillad llachar.  Yn ogystal mae angen i fyfyrwyr brynu eu deunydd ysgrifennu eu hunain a hefyd gallwch fynd i gostau ychwanegol os yw’r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB