Datblygiad Proffesiynol Parhaus Asesiad Blynyddol MOT

Cipolwg

  • Rhan Amser

  • 1 Diwrnod

  • Campws Pibwrlwyd

Rhaglen archwilio cerbydau orfodol yn y Deyrnas Unedig yw MOT (Ministry of Transport) sy’n sicrhau bod cerbydau’n bodloni safonau diogelwch ac amgylcheddol.

Mae hyfforddiant ac asesiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) MOT a gyflwynir gan y DVSA yn ofyniad blynyddol y mae'n rhaid i bob profwr MOT ei gyflawni er mwyn parhau i gynnal profion MOT ar gerbydau.

Er mwyn cadw eu statws fel profwr MOT rhaid i ddysgwyr gwblhau'r hyfforddiant gorfodol hwn.  I wneud hyn, mae'r pynciau a gwmpesir yn cynnwys gweithdrefnau profi breciau, am ba mor hir y dylech gadw cofnodion hyfforddiant DPP, gweithdrefnau profi, jacio cerbydau, defnyddio offer profi lampau blaen, aliniad olwynion a phrofion ffyrdd.

Mae'r cwrs cynhwysfawr hwn yn galluogi dysgwyr i gwblhau eu hyfforddiant blynyddol a sefyll yr asesiad blynyddol i gyd mewn un diwrnod.  Cyflwynir gan arbenigwyr modurol tra hyfforddedig a phrofiadol gan roi’r profiad dysgu gorau posibl i ddysgwyr.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer profwyr MOT presennol sy’n dymuno cydymffurfio â gofynion blynyddol y DVSA er mwyn parhau i gynnal profion MOT.

Gofynion Mynediad

Er mwyn cymhwyso ar gyfer y cwrs hwn rhaid i ddysgwyr feddu ar y cymwysterau perthnasol mewn cerbydau modur a chynnal profion MOT.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau'r cwrs DPP MOT hwn yn llwyddiannus bydd dysgwyr yn cael tystysgrif gwblhau a gydnabyddir gan y DVSA.  Mae hyn yn dangos bod y dysgwr wedi cwblhau'r hyfforddiant blynyddol gorfodol ac wedi llwyddo yn yr asesiad terfynol.

Costau Ychwanegol

£60

Mae’n bosibl bod cyllid ReAct ar gael i unigolion cymwys ar gyfer ariannu’r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach ac i wirio cymhwyster.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB