Diploma Lefel 1  mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 Flwyddyn

  • Campws Aberteifi

Mae dod yn fecanydd yn gallu bod yn ddewis gyrfaol gwerth chweil i’r rheiny sydd â diddordeb mewn gweithio gyda cherbydau ac sy’n mwynhau datrys problemau.

Mae'r rhaglen lawn amser hon yn darparu mynediad-llwybr dysgu i gynnal a chadw cerbydau ysgafn a rolau eraill sydd ar gael yn y diwydiant gwerthu ceir.  

Mae'r cyrsiau’n defnyddio cymwysterau difyr ac ysgogol sy'n cyfuno sgiliau a gwybodaeth hefyd.  

Bydd y rhaglen ddysgu hon yn eich helpu i ennill cymhwyster galwedigaethol cysylltiedig cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur cerbydau ysgafn.  Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi'u cyfarparu â'r offer a'r cyfarpar diweddaraf a ddefnyddir yn helaeth yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur. 

Yn ystod y rhaglen byddwch yn dysgu i gynnal a chadw ac atgyweirio gwahanol fathau o gerbydau, fel ceir a faniau, ffitio ac ailosod rhannau a theiars a gweithio ar gerbydau hybrid yn ddiogel. 

Bydd y rhaglen yn rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanydd cerbydau modern.  Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.  

Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen. 

Nodweddion y Rhaglen

Fel dysgwr llawn amser, disgwylir i chi fynychu’r coleg dri diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol. 

Cynnwys y Rhaglen
  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnoleg cerbydau
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol sy'n rhoi'r theori tu ôl i'r tasgau ymarferol a wneir
  • Ymweliadau â gwerthwyr masnachfraint lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai dilyniant o'r rhaglen hon i gwrs modurol lefel dau, gan weithio tuag at ddod yn dechnegydd modurol cwbl gymwys.

Dull asesu

Caiff unedau eu hasesu’n ymarferol yn y gweithdy trwy arsylwi arferion gwaith a thrwy brofion ysgrifenedig ac ar-lein ar gyfer y wybodaeth theori.

Gofynion Mynediad

Tri TGAU graddau A* - E mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf),  mathemateg a gwyddoniaeth. Cyfweliad llwyddiannus i bennu addasrwydd yr ymgeisydd ar gyfer y rhaglen.

Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld.  

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB