Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 1 Flwyddyn

 • Campws Aberteifi

Mae dod yn fecanydd yn gallu bod yn ddewis gyrfaol gwerth chweil i’r rheiny sydd â diddordeb mewn gweithio gyda cherbydau ac sy’n mwynhau datrys problemau.

Bydd y rhaglen ddysgu hon yn eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol cysylltiedig cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r offer a’r cyfarpar diweddaraf a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Nod y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanydd cerbydau modern.  

Mae’r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.  Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.

Nodweddion y Rhaglen

Pan fyddwch yn cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, cewch y cyfle i symud ymlaen i’r diploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn yng Ngholeg Ceredigion. 

Fel arall, gallai llwyddiant ar y cwrs ddarparu llwybr at brentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant modurol.

Byddwch hefyd yn dilyn llwybr sgiliau lle byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Os nad oes eisoes gennych y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch, byddwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda
 • Rolau swyddi cefnogi
 • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur
 • Cynnal a chadw arferol
 • Unedau a chydrannau injan
 • Unedau a chydrannau trydanol
 • Unedau a chydrannau siasi
 • Unedau a chydrannau llinell yriant
Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i ddiploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn neu raglen brentisiaeth. 

Dull asesu

Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy: asesiadau amlddewis ar-lein, asesiadau ysgrifenedig ac arsylwadau tasgau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen pedwar TGAU ar raddau A* i D arnoch gyda dwy radd C, gydag un naill ai'n Gymraeg (iaith gyntaf) / Saesneg neu fathemateg.  

Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.  

Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i bennu eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.  

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB