Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bydd y rhaglen ddysgu hon yn eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol perthynol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur ysgafn.   

Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r cyfarpar a’r offer diweddaraf a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Nod y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i chi, gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.  

Bydd y rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr.  Neilltuir tiwtor personol i chi a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol i chi trwy gydol y rhaglen.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi 

Nodweddion y Rhaglen

Pan fyddwch yn cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, cewch y cyfle i symud ymlaen i’r diploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn yng Ngholeg Ceredigion. 

Fel arall, gallai llwyddiant ar y cwrs ddarparu llwybr at brentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant modurol.

Byddwch hefyd yn dilyn llwybr sgiliau lle byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Os nad oes eisoes gennych y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch, byddwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol gan ddibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y setiau pwnc gwybodaeth a sgiliau cerbydau modur canlynol:

  • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda
  • Rolau swyddi cefnogi
  • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur 
  • Cynnal a chadw arferol 
  • Unedau a chydrannau injan 
  • Unedau a chydrannau trydanol    
  • Unedau a chydrannau siasi      
  • Unedau a chydrannau llinell yriant  

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu dilyniant i ddiploma lefel tri mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn neu raglen brentisiaeth. 

Asesu'r Rhaglen

Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy: asesiadau amlddewis ar-lein, asesiadau ysgrifenedig ac arsylwadau tasgau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i chi feddu ar bedwar TGAU graddau A* i D gyda dwy radd C, un naill ai'n Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg.  

Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch.

Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant. 

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i bennu eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.   

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB