Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 Flwyddyn

  • Campws Aberteifi

Mae trin gwallt yn ddewis gyrfaol poblogaidd a gwerth chweil i unigolion sy’n frwdfrydig dros steilio gwallt a helpu a chynghori cleientiaid.

Mae’r cwrs hwn yn gyfle delfrydol i ddatblygu eich creadigrwydd a herio eich sgiliau. Mae hwn yn gwrs hynod ymarferol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau drwy hyfforddiant ac asesu parhaus.   Mae dysgwyr yn mynychu sesiynau salon ac ystafell ddosbarth wedi’u hamserlennu ar y pynciau canlynol:  

Iechyd a diogelwch, gweithio yn y diwydiant, ymgynghori, steilio a gwisgo gwallt, torri gwallt menywod, lliwio, hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau, torri gwallt dynion, creu delwedd.

Nodweddion y Rhaglen

Mae ein salonau gwallt a harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn frwdfrydig iawn ac yn barod i weithio fel rhan o dîm. Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol hefyd.  Yn ogystal rydym yn cynnal diwrnodau cyfoethogi sy’n cynnwys, lliwio affinage, tyllu clustiau, farnais ewinedd gel, estyniadau gwallt a cholur theatrig.  Byddwch yn ogystal yn cael y cyfle i fynychu sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector.

Cynnwys y Rhaglen

Rydych yn dysgu gyda’ch aseswr drwy sesiynau ymarferol, trafodaethau grŵp neu aseiniadau. Bydd gennych fynediad i amgylchedd trin gwallt realistig lle byddwch yn ymarfer ac yn arddangos eich sgiliau.

Rhestrir unedau’r cwrs yn y disgrifiad o’r rhaglen. Mae pob uned yn cynnwys elfen o waith theori a gwaith ymarferol hefyd. Bydd gwaith rhifedd a llythrennedd integredig yn ogystal o fewn yr unedau gan y bydd disgwyl i ddysgwyr gyflawni sgil hanfodol yn y ddau bwnc hyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Os byddwch yn dilyn gyrfa mewn trin gwallt mae’n bosibl y gallwch ennill cyflogaeth drwy unrhyw un o’r llwybrau canlynol: 

  • Salonau
  • Hunangyflogaeth
  • Gwestai a sbâu 
  • Llongau gwyliau
  • Theatr a ffilm
Dull asesu

Caiff gwaith ymarferol ei asesu gan ddefnyddio dulliau arsylwi a thystiolaeth cynnyrch. Bydd y gwaith theori yn cael ei asesu gydag arholiad amlddewis ar-lein.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A* - D gyda 2 radd C, un naill ai’n Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel un yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol. Mae yna groeso i fyfyrwyr hŷn heb gymwysterau a gellir eu derbyn yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.

Bydd pob dysgwr yn dilyn llwybr sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Cit trin gwallt tua £200

Iwnifform tua £80

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Cyrsiau Cysylltiedig


Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB