Cipolwg

  • Llawn Amser

  • Blwyddyn

  • Campws Aberteifi

Mae therapi harddwch yn yrfa sy’n amrywiol iawn gan y gall arwain at rolau mewn salonau, sbas, llongau gwyliau a gwestai.

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad gwych i’r diwydiant harddwch ac arno byddwch yn dysgu sgiliau harddwch sylfaenol i’ch paratoi i weithio yn y sector harddwch. Mae hwn yn gyfle delfrydol i ennill rhywfaint o hyder a dangos eich doniau creadigol gyda chefnogaeth gan diwtoriaid harddwch profiadol.

Mae’r cwrs yn cynnwys triniaethau dwylo, triniaethau traed a chelf ewinedd sylfaenol, gofal y croen, colur sylfaenol a cholur ffotograffig, creu delwedd, peintio wynebau sylfaenol, dyletswyddau derbynfa, iechyd a diogelwch, cyflwyniad i’r sector harddwch, gweithio gydag eraill a chyflwyno delwedd broffesiynol. 

Nodweddion y Rhaglen

Mae ein salonau gwallt a harddwch wedi’u cynllunio’n benodol at ddibenion hyfforddi ac mae ganddynt yr holl gyfarpar ac adnoddau diweddaraf. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn frwdfrydig iawn ac yn barod i weithio fel rhan o dîm.

Fel adran rydym yn awyddus i annog myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol a chenedlaethol hefyd. Byddwch yn ogystal yn cael y cyfle i fynychu sioeau masnach, seminarau, gweithdai yn ogystal â theithiau a drefnir sy’n gysylltiedig â’r sector.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ennill gwybodaeth ymarferol gadarn am y diwydiant harddwch ac ar ennill sgiliau ymarferol gwych. Yn ogystal, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn cystadlaethau mewnol ac rydym yn cymryd rhan yng nghystadlaethau’r Urdd yn rheolaidd. Fel adran rydym yn gwahodd siaradwyr gwadd o’r diwydiant i rannu eu sgiliau a dangos eu gwaith.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn gallu symud ymlaen i harddwch lefel dau. Cewch gefnogaeth i ddod o hyd i’r llwybr iawn sy’n addas i chi.

Gall harddwr/harddwraig weithio mewn llawer o ddiwydiannau fel gwestai a sbas yn rhoi triniaethau amrywiol megis triniaethau i’r wyneb, triniaethau ewinedd a chynnig cyngor arbenigol mewn amgylchedd proffesiynol. 

Dull asesu

Asesiadau Ymarferol ac Aseiniadau.

Gofynion Mynediad

Tri TGAU graddau A* - G naill ai mewn Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu fathemateg neu gyfwerth. Gofynnir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad.

Bydd pob dysgwr yn dilyn llwybr sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yma wedi cael y graddau TGAU angenrheidiol ar C neu uwch yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Mae prynu tiwnig harddwch a chit harddwch yn un o ofynion y cwrs.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Cyrsiau Cysylltiedig


Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB