Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Sylfaen AB


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer dysgwyr nad ydynt eto wedi cyflawni cymwysterau achrededig yn ogystal â'r rhai hynny sy'n dychwelyd i astudio. Mae'r Diploma yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu a chymhwyso sgiliau gweithredol ac fe'i cynlluniwyd i adeiladu ar sgiliau presennol yn ogystal â datblygu rhai newydd. Mae gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd yn elfen hanfodol o'r rhaglen. Mae adeiladu hyder a chynyddu hunan-barch hefyd yn nodwedd bwysig.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r cyrchnod bwriadedig ar gyfer dysgwyr sy'n llwyddo i ennill y cymwysterau hyn yn cynnwys: 

  • TGAU 
  •  Diplomâu 
  • Prentisiaethau 
  • Cyflogaeth â chefnogaeth 
  • Byw’n annibynnol

Dilyniant a Chyflogaeth

Dull Asesu

Asesir yr holl unedau yn fewnol - Mae gan bob uned o fewn y cymhwyster feini prawf asesu penodedig y mae'n rhaid eu defnyddio. Er mwyn cyflawni 'pas' rhaid i'r dysgwr fodloni'r holl feini prawf asesu. Un o nodweddion canolog asesiadau galwedigaethol yw galluogi'r asesiad i fod: 

  • Yn gyfredol, i adlewyrchu datblygiadau, materion a phynciau diweddar 
  • Yn hyblyg, i adlewyrchu anghenion y dysgwr

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau achrededig blaenorol. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB