Enable Accessibility Bar

Diploma Rhagarweiniol BTEC mewn Astudiaethau Galwedigaethol

Disgrifiad o'r RhaglenCynigia’r diploma gyfle i chi astudio ystod o unedau o wahanol sectorau yn y gyfres, gan gefnogi dilyniant i astudiaeth bellach.  Byddwch yn ennill sylfaen dda yn y gwahanol feysydd pwnc rydym yn eu cynnig yn y coleg fel y gallwch wneud penderfyniad gwybodus ynghylch yr hyn rydych chi’n dymuno dilyn yn fanwl y flwyddyn ganlynol.   

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno ennill hyder mewn addysg bellach ac i'r rheiny sy'n ansicr ynghylch yr union faes pwnc y maen nhw am ei astudio'n llawn amser.  Rhaid i chi fod yn 15 oed neu'n hŷn ar 1 Medi ac mae angen i chi gael rhywfaint o dystiolaeth o astudio cyn gwneud cais.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs hwn wedi'i gynllunio o gwmpas sgiliau ymarferol a thasgau sy'n rhoi pwyslais ar ddangos yr hyn y gallwch ei wneud yn hytrach na'r hyn yr ydych yn ei wybod mewn theori.  Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i chi ennill a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy a sector-benodol er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eich galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.


Dilyniant a ChyflogaethMae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector hwn.  Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs lefel un neu ddau, prentisiaeth neu gyflogaeth.  Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.


Cynnwys y RhaglenCewch gyfle i weithio tuag at wobr efydd Dug Caeredin, datblygu eich llythrennedd, rhifedd a'ch galluoedd digidol.    Mae enghreifftiau o unedau yn y prif gymhwyster yn cynnwys:

  • Pedair uned graidd orfodol, gan gynnwys; bod yn drefnus, datblygu cynllun cynnydd personol, gweithio gydag eraill ac ymchwilio i bwnc - Bydd y rhain yn rhoi cyfle i chi ennill y sgiliau y bydd eu hangen arnoch i ddangos eich dealltwriaeth o'r sector.
  • Mae’r unedau sector yn cynnwys, celf, gwybodaeth technoleg, gofal plant, y cyfryngau ac arlwyo.  Mae’r unedau sector yn rhoi'r cyfle i chi gymryd y sgiliau rydych wedi'u hadeiladu yn yr unedau craidd a gwir arddangos yr hyn rydych yn ei wybod a’i ddeall am eich sector. 
  • Caiff cymhwysterau Mathemateg a Saesneg eu cynnwys yn y rhaglen.

Asesu'r RhaglenAsesir pob uned yn fewnol, gan roi'r cyfle i chi arddangos sgiliau a ddatblygwyd mewn senarios cymhwysol.  Mae yna ystod o arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer anghenion unigol. Rhoddir gradd i bob uned i annog datblygiad sgiliau a pherfformiad.


Gofynion y RhaglenBydd angen pynciau TGAU ar raddau D i G arnoch neu gymhwyster cyfwerth.  Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.  Mae mynediad i fyfyrwyr heb gymwysterau fel y gwelir yn ddoeth gan y maes cwricwlwm gan ddibynnu ar dystiolaeth ysgrifenedig o astudio a dysgu blaenorol.  Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n 15 ac yn hŷn.