Enable Accessibility Bar

Datblygiad Personol a Chymdeithasol Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenNod y cwrs yw datblygu eich sgiliau personol a chymdeithasol a datblygu a magu eich hyder trwy ystod o brosiectau gwaith tîm.

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen yn llwyddiannus i'r cwrs hwn o raglenni mynediad eraill ac mae rhai myfyrwyr yn mynychu am y flwyddyn gan ei fod yn rhoi cyflwyniad rhagorol i'r coleg iddynt.

Cyflwynir y cwrs rhwng campysau’r Graig a Rhydaman er mwyn cynorthwyo pontio i gyrsiau sylfaen neu lefel un. Mae'r cwrs hefyd yn darparu rhaglen ddysgu gyfoethog i unigolion sy'n adeiladu ar sgiliau ac yn datblygu llwybrau galwedigaethol.


Nodweddion y RhaglenByddwch yn gallu cael mynediad i amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith, gan ganiatáu i chi i ennill cymhwyster sgiliau gwaith ychwanegol os ydych yn dymuno. Byddwch yn derbyn cymorth ystafell ddosbarth a mentor ac arweiniad gyrfaol arbenigol.


Dilyniant a ChyflogaethMae ystadegau ein cyrsiau mynediad yn dangos cyfradd lwyddo ragorol, gyda llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gyrsiau galwedigaethol prif ffrwd a'r myfyrwyr sy'n weddill yn gadael y coleg i geisio cyflogaeth neu gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau ac mae’n cynnwys cyflwyno cymysgedd o unedau E3 a L1.

Y prif gymhwyster yw Tystysgrif E3 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol. Mae modiwlau'n cynnwys: rheoli arian, hunanymwybyddiaeth, unedau amgylcheddol ac unedau sy’n seiliedig ar y gymuned, datrys problemau a chyngor gyrfaol. Yn ogystal, gellir ennill tystysgrif E3 mewn sgiliau gwaith gyda chyfleoedd lleoliad gwaith ymarferol yn gysylltiedig â diddordebau gyrfaol personol.

Mae rhai o'r profiadau hyn yn cynnwys gweithio mewn: canolfannau achub anifeiliaid, ffermydd lleol, siopau adwerthu, safleoedd rheoli Coed Cadw, ysgolion cynradd lleol, caffis, garejys a siopau trin gwallt. Mae'r adborth gan ein myfyrwyr presennol wedi bod yn rhagorol ac rydym yn grymuso dysgwyr gyda dewisiadau cymaint ag y gallwn.

Byddwch hefyd yn dilyn ein rhaglen diwtorial coleg cyfan ac yn derbyn adolygiadau cynnydd rheolaidd a gwerthfawr gyda'ch tiwtor cwrs. Bydd gennych chi a’ch tiwtor ddull gweithredu personol mewn perthynas â rhifedd a llythrennedd a byddwch yn cael sesiynau sgiliau hanfodol a sylfaenol mewn llythrennedd a rhifedd.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

  • Rhaglen diwtorial 
  • Adolygiadau cynnydd
  • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
  • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenCesglir tystiolaeth arddull portffolio ac asesir deilliannau dysgu trwy weithgareddau ymarferol a gwaith sy’n seiliedig ar aseiniadau.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i'n cyrsiau. Fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad anffurfiol lle byddwn yn asesu anghenion dysgu a diddordeb galwedigaethol ac yn eich matsio â'r cwrs mwyaf priodol.