Enable Accessibility Bar
Designer

Addysg Uwch a Mynediad i Addysg Uwch

Nod y rhaglen yw paratoi dysgwyr i'w hastudio yn y brifysgol. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer y dysgwyr hynny sydd, oherwydd amgylchiadau cymdeithasol, addysgol neu unigol, o bosibl wedi cyflawni ychydig o gymwysterau blaenorol, os o gwbl. Gall hyn gynnwys dysgwyr iau sydd â phrofiad bywyd sylweddol ar ôl addysg orfodol, o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch, ac sydd heb ofynion mynediad traddodiadol ar gyfer addysg uwch.

Bydd dysgwyr yn datblygu'r hyder, y wybodaeth a'r sgiliau sy'n angenrheidiol i allu symud ymlaen i raglen addysg uwch a chymryd rhan yn llwyddiannus, trwy gyflawni Diploma Mynediad i Addysg Uwch.

Bydd y Diploma Mynediad at Addysg Uwch hwn yn paratoi dysgwyr i fod yn hunangyfeiriedig ac yn annibynnol mewn amgylchedd dysgu cefnogol, trwy roi cyfleoedd iddynt ddatblygu sgiliau astudio a rheoli amser. Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i ystod o feysydd pwnc academaidd sy'n gysylltiedig â'r rhaglen addysg uwch y maent yn dymuno symud ymlaen iddi neu a fydd yn cael cyfle i ddod ar draws meysydd pwnc academaidd a fydd yn galluogi i benderfyniad gwybodus gael ei wneud ynghylch llwybrau dilyniant posibl.

Bydd dysgwyr yn profi ystod o ddulliau asesu sy'n adlewyrchu'r rhai y byddant yn eu profi ar ôl symud ymlaen i addysg uwch. At ei gilydd, bydd dysgwyr yn elwa o'r cyfle i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol, y gellir adeiladu arnynt gydag astudiaeth bellach mewn Addysg Uwch ac y gellir ei drosglwyddo i gyflogaeth.