Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Llwybrau Gwyddor Iechyd neu Gofal Iechyd)


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch, yn rhinwedd ei enw, yn gam tuag at wneud cais am le yn y Brifysgol. Caiff ei gynnig fel cwrs llawn amser.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs llawn amser dwys a gyflwynir yn y dosbarth sy'n gofyn am ffocws ac ymroddiad i'w gwblhau.   Mae ymgynghorwyr dysgu ar gael yn y coleg i helpu tiwtoriaid gyda datblygu eich sgiliau academaidd a'ch gwybodaeth bynciol.

 Fel rhan o'r cwrs, cewch brofiad o ddiwrnodau agored, diwrnodau rhagflas a sesiynau ymarferol yn y brifysgol a sefydliadau lleol perthnasol i'ch helpu i benderfynu pa radd i wneud cais amdani. Mae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn cael ei addysgu gan staff tra chymwysedig sydd â phrofiad proffesiynol arwyddocaol a pherthnasol sy'n defnyddio cysylltiadau diwydiant i atgyfnerthu dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae rhai dysgwyr yn defnyddio'r cwrs fel llwyfan dysgu tuag at ennill sgiliau a gwybodaeth ar gyfer cyflogaeth yn lleol, fodd bynnag mae dros 90% wedi gwneud cais ac wedi cael cynnig lleoedd amodol ar y cyrsiau gradd canlynol:

Graddau iechyd • Nyrsio: Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl, Anghenion dysgu • Bydwreigiaeth• Ffisiotherapi• Iechyd Galwedigaethol• Therapi lleferydd• Osteopathi• Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol• Technolegau deintyddol• Radiograffeg • Dieteg• Ffisioleg y galon• Awdioleg

Graddau eraill • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff • Y Gyfraith • Troseddeg • Seicoleg • Cynhwysiant Ieuenctid a Chymdeithasol • Astudiaethau iechyd • Gwaith cymdeithasol • Gwyddorau Biofeddygol • Biocemeg • Geneteg • Microbioleg • Ecoleg • Datblygiad Plant • Addysgu

Dull Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu i asesu eich cynnydd ar y cwrs: gall y rhain gynnwys ysgrifennu traethawd estynedig, arbrofion labordy, tasgau llyfr caeedig o fewn cyfyngiadau amser, trafodaethau, cyflwyniadau ac adolygiadau cymheiriaid.

Gofynion Mynediad

Cwrs yw hwn i ddysgwyr hyn sy'n dychwelyd i addysg (20 ) gyda phrofiad bywyd sylweddol (cyfrifoldebau cyflogaeth, personol a theuluol) ers gadael yr ysgol. Nid oes unrhyw ofynion TGAU ffurfiol. Fodd bynnag, yn aml, mae'r rhain yn ofynnol i fynd ymlaen i raglenni gradd penodol mewn prifysgolion yn dilyn y cwrs hwn. Anogir ymgeiswyr i gael gwaith neu brofiad gwaith perthnasol cyn dechrau'r cwrs. Mae'r dysgwr diploma Mynediad i Addysg Uwch arferol yn ddysgwr hyn sy'n chwilio am ddilyniant gyrfaol neu newid gyrfa, sydd angen cymwysterau cyfwerth â Safon Uwch neu dystiolaeth o ddysgu diweddar fel gofynion mynediad i astudio gradd.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB