Enable Accessibility Bar

Diploma Mynediad i Addysg Uwch Gwyddor Iechyd

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs mynediad i addysg uwch hwn, yn rhinwedd ei enw, yn gam tuag at wneud cais am le yn y brifysgol.  Mae'r cymhwyster lefel tri yn paratoi dysgwyr ar gyfer astudio yn y brifysgol ac yn cael ei gynnig fel cwrs llawn amser.

Mae'r cymhwyster yn rhoi'r wybodaeth bynciol academaidd berthnasol sydd ei hangen arnoch ar gyfer addysg uwch a'r cyfle i ddatblygu sgiliau astudio sy'n ofynnol er mwyn llwyddo.  Mae'n gwrs sydd wedi'i hen sefydlu ac a dderbynnir yn eang, sy'n gymwys ar gyfer pwyntiau tariff UCAS sy'n gyfwerth â thair Safon Uwch.


Nodweddion y RhaglenMae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs llawn amser dwys a gyflwynir yn y dosbarth sy'n gofyn am ffocws ac ymroddiad i'w gwblhau.    Mae ymgynghorwyr dysgu ar gael yn y coleg i helpu eich tiwtoriaid gyda datblygu eich sgiliau academaidd a'ch gwybodaeth bynciol.  

Fel rhan o'r cwrs, cewch brofiad o ddiwrnodau agored, diwrnodau rhagflas a sesiynau ymarferol yn y brifysgol a sefydliadau lleol perthnasol i'ch helpu i benderfynu pa radd i wneud cais amdani. Mae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn cael ei addysgu gan staff tra chymwysedig sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol a pherthnasol ac sy'n defnyddio cysylltiadau diwydiant i atgyfnerthu dysgu yn yr ystafell ddosbarth a chynyddu eich hyder.


Dilyniant a ChyflogaethYn bennaf, mae dysgwyr yn symud ymlaen i astudiaeth addysg uwch mewn meysydd sy'n gysylltiedig â nyrsio. 

Mae rhai dysgwyr yn defnyddio'r cwrs fel llwyfan dysgu tuag at ennill sgiliau a gwybodaeth ar gyfer cyflogaeth yn lleol, fodd bynnag mae dros 90% wedi gwneud cais am, ac wedi cael cynnig, lleoedd amodol ar y graddau canlynol:

Graddau Iechyd

Nyrsio (oedolion, plant, iechyd meddwl, anghenion dysgu, ac ati), bydwreigiaeth, ffisiotherapi, iechyd galwedigaethol, therapi lleferydd, osteopathi, therapi a hylendid deintyddol, technolegau deintyddol, radiograffeg, dieteg, ffisioleg y galon ac awdioleg.

Graddau eraill

 Gwyddor chwaraeon ac ymarfer, troseddeg, seicoleg, cynhwysiant ieuenctid a chymdeithasol, astudiaethau iechyd, gwaith cymdeithasol, gwyddorau biofeddygol, biocemeg, geneteg, microbioleg, ecoleg, datblygiad plant ac addysgu.


Cynnwys y RhaglenDysgir ystod o bynciau i ddysgwyr o fewn y gwyddorau iechyd, fel cemeg, bioleg, anatomeg a ffisioleg, seicoleg a phynciau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.  Bydd unedau craidd yn canolbwyntio ar rifedd, sgiliau cyfathrebu a sgiliau cyflwyno llafar.


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu i asesu eich cynnydd ar y cwrs: gall y rhain gynnwys ysgrifennu traethawd estynedig, arbrofion labordy, tasgau llyfr caeedig o fewn cyfyngiadau amser, trafodaethau, cyflwyniadau ac adolygiadau cymheiriaid.


Gofynion y RhaglenCwrs yw hwn i ddysgwyr sy’n oedolion ac sy'n dychwelyd i addysg gyda phrofiad bywyd sylweddol (cyflogaeth, cyfrifoldebau personol a theuluol) ers gadael yr ysgol.   

Er bod gradd TGAU A* i C mewn Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth yn ddymunol, mae mynediad i’r cwrs hwn yn bosibl drwy gwblhau cwrs cyn-mynediad lefel dau mewn iechyd.  

Bydd cyfleoedd i ailsefyll TGAU os oes angen. 

Dylai ymgeiswyr edrych ar ofynion eu cyrsiau prifysgol dewisol gan mai anaml y caiff cynigion eu gwneud i'r rheiny heb gymwysterau TGAU mewn mathemateg neu wyddoniaeth.  

 Anogir ymgeiswyr i gael gwaith neu brofiad gwaith perthnasol cyn dechrau'r cwrs. Mae'r dysgwr diploma Mynediad i Addysg Uwch arferol yn ddysgwr hŷn sy'n chwilio am ddilyniant gyrfaol neu newid gyrfa, sydd angen cymwysterau cyfwerth â Safon Uwch neu dystiolaeth o ddysgu diweddar fel gofynion mynediad i astudio gradd.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol