Enable Accessibility Bar

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Llwybrau Gwyddor Iechyd neu Gofal Iechyd)

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch, yn rhinwedd ei enw, yn gam tuag at wneud cais am le yn y Brifysgol. Caiff ei gynnig fel cwrs llawn amser.


Nodweddion y RhaglenMae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs llawn amser dwys a gyflwynir yn y dosbarth sy'n gofyn am ffocws ac ymroddiad i'w gwblhau.   Mae ymgynghorwyr dysgu ar gael yn y coleg i helpu tiwtoriaid gyda datblygu eich sgiliau academaidd a'ch gwybodaeth bynciol.

Fel rhan o'r cwrs, cewch brofiad o ddiwrnodau agored, diwrnodau rhagflas a sesiynau ymarferol yn y brifysgol a sefydliadau lleol perthnasol i'ch helpu i benderfynu pa radd i wneud cais amdani. Mae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn cael ei addysgu gan staff tra chymwysedig sydd â phrofiad proffesiynol arwyddocaol a pherthnasol sy'n defnyddio cysylltiadau diwydiant i atgyfnerthu dysgu yn yr ystafell ddosbarth.


Dilyniant a ChyflogaethMae rhai dysgwyr yn defnyddio'r cwrs fel llwyfan dysgu tuag at ennill sgiliau a gwybodaeth ar gyfer cyflogaeth yn lleol, fodd bynnag mae dros 90% wedi gwneud cais ac wedi cael cynnig lleoedd amodol ar y cyrsiau gradd canlynol:

Graddau iechyd 

• Nyrsio: Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl, Anghenion dysgu

• Bydwreigiaeth

• Ffisiotherapi

• Iechyd Galwedigaethol

• Therapi lleferydd

• Osteopathi

• Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol

• Technolegau deintyddol• Radiograffeg

• Dieteg

• Ffisioleg y galon

• Awdioleg

Graddau eraill

• Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

• Y Gyfraith

• Troseddeg

• Seicoleg

• Cynhwysiant Ieuenctid a Chymdeithasol

• Astudiaethau iechyd

• Gwaith cymdeithasol

• Gwyddorau Biofeddygol

• Biocemeg

• Geneteg

• Microbioleg

• Ecoleg

• Datblygiad Plant

• Addysgu


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu i asesu eich cynnydd ar y cwrs: gall y rhain gynnwys ysgrifennu traethawd estynedig, arbrofion labordy, tasgau llyfr caeedig o fewn cyfyngiadau amser, trafodaethau, cyflwyniadau ac adolygiadau cymheiriaid.


Gofynion y RhaglenCwrs yw hwn i ddysgwyr hyn sy'n dychwelyd i addysg (20 ) gyda phrofiad bywyd sylweddol (cyfrifoldebau cyflogaeth, personol a theuluol) ers gadael yr ysgol. Nid oes unrhyw ofynion TGAU ffurfiol. Fodd bynnag, yn aml, mae'r rhain yn ofynnol i fynd ymlaen i raglenni gradd penodol mewn prifysgolion yn dilyn y cwrs hwn. Anogir ymgeiswyr i gael gwaith neu brofiad gwaith perthnasol cyn dechrau'r cwrs. Mae'r dysgwr diploma Mynediad i Addysg Uwch arferol yn ddysgwr hyn sy'n chwilio am ddilyniant gyrfaol neu newid gyrfa, sydd angen cymwysterau cyfwerth â Safon Uwch neu dystiolaeth o ddysgu diweddar fel gofynion mynediad i astudio gradd.