Diploma Mynediad i Addysg Uwch Gwyddor Iechyd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs mynediad i addysg uwch hwn, yn rhinwedd ei enw, yn gam tuag at wneud cais am le yn y brifysgol.  Mae'r cymhwyster lefel tri yn paratoi dysgwyr ar gyfer astudio yn y brifysgol ac yn cael ei gynnig fel cwrs llawn amser.

Mae'r cymhwyster yn rhoi'r wybodaeth bynciol academaidd berthnasol sydd ei hangen arnoch ar gyfer addysg uwch a'r cyfle i ddatblygu sgiliau astudio sy'n ofynnol er mwyn llwyddo.  Mae'n gwrs sydd wedi'i hen sefydlu ac a dderbynnir yn eang, sy'n gymwys ar gyfer pwyntiau tariff UCAS sy'n gyfwerth â thair Safon Uwch.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs llawn amser dwys a gyflwynir yn y dosbarth sy'n gofyn am ffocws ac ymroddiad i'w gwblhau.    Mae ymgynghorwyr dysgu ar gael yn y coleg i helpu eich tiwtoriaid gyda datblygu eich sgiliau academaidd a'ch gwybodaeth bynciol.  

Fel rhan o'r cwrs, cewch brofiad o ddiwrnodau agored, diwrnodau rhagflas a sesiynau ymarferol yn y brifysgol a sefydliadau lleol perthnasol i'ch helpu i benderfynu pa radd i wneud cais amdani. Mae'r diploma Mynediad i Addysg Uwch yn cael ei addysgu gan staff tra chymwysedig sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol a pherthnasol ac sy'n defnyddio cysylltiadau diwydiant i atgyfnerthu dysgu yn yr ystafell ddosbarth a chynyddu eich hyder.

Cynnwys y Rhaglen

Dysgir ystod o bynciau i ddysgwyr o fewn y gwyddorau iechyd, fel cemeg, bioleg, anatomeg a ffisioleg, seicoleg a phynciau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.  Bydd unedau craidd yn canolbwyntio ar rifedd, sgiliau cyfathrebu a sgiliau cyflwyno llafar.

Dilyniant a Chyflogaeth

Yn bennaf, mae dysgwyr yn symud ymlaen i astudiaeth addysg uwch mewn meysydd sy'n gysylltiedig â nyrsio. 

Mae rhai dysgwyr yn defnyddio'r cwrs fel llwyfan dysgu tuag at ennill sgiliau a gwybodaeth ar gyfer cyflogaeth yn lleol, fodd bynnag mae dros 90% wedi gwneud cais am, ac wedi cael cynnig, lleoedd amodol ar y graddau canlynol:

Graddau Iechyd

Nyrsio (oedolion, plant, iechyd meddwl, anghenion dysgu, ac ati), bydwreigiaeth, ffisiotherapi, iechyd galwedigaethol, therapi lleferydd, osteopathi, therapi a hylendid deintyddol, technolegau deintyddol, radiograffeg, dieteg, ffisioleg y galon ac awdioleg.

Graddau eraill

 Gwyddor chwaraeon ac ymarfer, troseddeg, seicoleg, cynhwysiant ieuenctid a chymdeithasol, astudiaethau iechyd, gwaith cymdeithasol, gwyddorau biofeddygol, biocemeg, geneteg, microbioleg, ecoleg, datblygiad plant ac addysgu.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu i asesu eich cynnydd ar y cwrs: gall y rhain gynnwys ysgrifennu traethawd estynedig, arbrofion labordy, tasgau llyfr caeedig o fewn cyfyngiadau amser, trafodaethau, cyflwyniadau ac adolygiadau cymheiriaid.

Gofynion y Rhaglen

Gofynion mynediad ar gyfer y cwrs Mynediad Lefel 3 yw gradd C mewn TGAU Gwyddoniaeth, ac mae gradd C mewn Mathemateg a Saesneg yn ddymunol (mae cemeg yn arbennig o bwysig).
 
Rhaid i bob ymgeisydd fod yn 19 oed cyn dechrau’r cwrs yma yn mis Medi. Mae hwn yn gwrs ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion sy'n dychwelyd i addysg a sydd â phrofiad bywyd sylweddol (cyflogaeth, cyfrifoldebau personol a theuluol) ers gadael yr ysgol.
 
Mae'r dysgwr diploma AHE ar gyfartaledd yn ddysgwr aeddfed sy'n chwilio am ddilyniant gyrfa neu newid gyrfa, sydd angen cymwysterau Safon Uwch neu dystiolaeth o ddysgu diweddar fel gofynion mynediad i astudio gradd. Bydd angen i bob ymgeisydd gael cyfweliad ffurfiol a chwblhau cwrs cyn-fynediad Lefel 2 a gynhelir ar ddechrau'r tymor ym mis Medi yn llwyddiannus. Disgwylir o leiaf 92% o bresenoldeb bob tymor gan bob myfyriwr.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB