Diploma Rhagarweiniol BTEC mewn Astudiaethau Galwedigaethol

Disgrifiad o'r Rhaglen

Cynigia’r diploma gyfle i chi astudio ystod o unedau o wahanol sectorau yn y gyfres, gan gefnogi dilyniant i astudiaeth bellach.  Byddwch yn ennill sylfaen dda yn y gwahanol feysydd pwnc rydym yn eu cynnig yn y coleg fel y gallwch wneud penderfyniad gwybodus ynghylch yr hyn rydych chi’n dymuno dilyn yn fanwl y flwyddyn ganlynol.   

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno ennill hyder mewn addysg bellach ac i'r rheiny sy'n ansicr ynghylch yr union faes pwnc y maen nhw am ei astudio'n llawn amser. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn wedi'i gynllunio o gwmpas sgiliau ymarferol a thasgau sy'n rhoi pwyslais ar ddangos yr hyn y gallwch ei wneud yn hytrach na'r hyn yr ydych yn ei wybod mewn theori.  Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i chi ennill a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy a sector-benodol er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eich galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.

Cynnwys y Rhaglen

Cewch gyfle i weithio tuag at wobr efydd Dug Caeredin, datblygu eich llythrennedd, rhifedd a'ch galluoedd digidol.    Mae enghreifftiau o unedau yn y prif gymhwyster yn cynnwys:

  • Pedair uned graidd orfodol, gan gynnwys; bod yn drefnus, datblygu cynllun cynnydd personol, gweithio gydag eraill ac ymchwilio i bwnc - Bydd y rhain yn rhoi cyfle i chi ennill y sgiliau y bydd eu hangen arnoch i ddangos eich dealltwriaeth o'r sector.
  • Mae’r unedau sector yn cynnwys, celf, gwybodaeth technoleg, gofal plant, y cyfryngau ac arlwyo.  Mae’r unedau sector yn rhoi'r cyfle i chi gymryd y sgiliau rydych wedi'u hadeiladu yn yr unedau craidd a gwir arddangos yr hyn rydych yn ei wybod a’i ddeall am eich sector. 
  • Caiff cymhwysterau Mathemateg a Saesneg eu cynnwys yn y rhaglen.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector hwn.  Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs lefel un neu ddau, prentisiaeth neu gyflogaeth.  Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.

Asesu'r Rhaglen

Asesir pob uned yn fewnol, gan roi'r cyfle i chi arddangos sgiliau a ddatblygwyd mewn senarios cymhwysol.  Mae yna ystod o arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer anghenion unigol. Rhoddir gradd i bob uned i annog datblygiad sgiliau a pherfformiad.

Gofynion y Rhaglen

Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.  Mae mynediad i fyfyrwyr heb gymwysterau fel y gwelir yn ddoeth gan y maes cwricwlwm gan ddibynnu ar dystiolaeth ysgrifenedig o astudio a dysgu blaenorol.  

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB