Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd a NVQ mewn Galwedigaethau  Coed

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sy'n gweithio neu sy'n dymuno gweithio fel saer ar safle neu asiedydd mainc yn y sector adeiladu. Bydd y cwrs yn rhoi’r wybodaeth a'r sgiliau i chi wneud gwaith gosodiad cyntaf lloriau a thoeon, yn unol â'r rheoliadau iechyd a diogelwch a rheoliadau adeiladu presennol mewn prosiectau adeiladu newydd a gwaith adnewyddu.  Bydd y wybodaeth byddwch yn ei ddysgu yn eich galluogi i gwblhau gweithgareddau gwaith saer cymhleth; bydd yn darparu gwybodaeth am y cydrannau a'r deunyddiau cysylltiedig, a'u defnydd mewn gwaith saer ac asiedydd. 

Mae sgiliau’n cynnwys:

  • Defnyddio offer llaw gwaith coed ac offer llaw pŵeredig a’u defnydd ymarferol cysylltiedig mewn gorffeniadau mewnol a thasgau toi cymhleth.
  • Bydd yr elfen gwaith mainc asiedydd yn cynnwys tasgau gwaith asiedydd crwm cymhleth.

Cipolwg

  Rhan-amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi 

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth er mwyn eich galluogi i weithio yn y diwydiant yn eich crefft ddewisol. 

Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn.  

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol mewn cyfleusterau modern. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau uwch sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyniant gyrfaol mewn gwaith saer ar safle a’r diwydiant adeiladu.

Gallwch ymarfer y gweithgareddau hyn yn ein gweithdai pwrpasol, wedi eich addysgu gan ddarlithwyr profiadol, cymwys yn y diwydiant.

Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:

  • Deall egwyddorion trefnu, cynllunio a phrisio gwaith adeiladu
  • Cynnal gwaith gosodiad cyntaf lloriau, toi a grisiau a thasgau mwy cymhleth a ddisgwylir gan saer coed
  • Cynnal gwaith ail osodiad gan gynnwys drysau dwbl a mowldinau a thasgau mwy cymhleth a ddisgwylir gan saer coed
  • Gosod a defnyddio peiriannau sefydlog a chludadwy

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae llwybrau dilyniant yn cynnwys: 

  • Bod yn saer cyflogedig o fewn cwmni adeiladu lleol
  • Bod yn hunangyflogedig ar ôl cwblhau ychydig o flynyddoedd o brofiad
  • Parhau eich taith ddysgu trwy gofrestru ar gymhwyster goruchwylio lefel 4 yng Ngholeg Ceredigion

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Mae’n ofynnol eich bod wedi cyflawni diploma lefel dau mewn gwaith saer ac asiedydd, neu brofiad blaenorol mewn cyflawni gweithgareddau gwaith saer sy'n gyfwerth â rhaglen lefel dau gwaith saer ac asiedydd yn ogystal â chyfweliad llwyddiannus.  

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB