Enable Accessibility Bar
College Video 2020
Croeso i Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion
Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth
PlayPlay
Amdanom Ni

Mae Coleg Ceredigion yn goleg bywiog, egnïol a gofalgar sy'n rhoi cyrhaeddiad a lles dysgwyr ar frig ei agenda.  Credwn fod pob dysgwr yn gallu llwyddo ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod pawb sy'n cofrestru ar gwrs yng Ngholeg Ceredigion yn cyrraedd eu llawn botensial.  Rydym yn mynd ati i hyrwyddo cydraddoldeb i bawb, ac yn cydnabod bod pob un o'n dysgwyr yn unigryw.  Mae amgylchedd ein coleg yn bwysig i ni ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gwneud popeth a allwn i amddiffyn ein hamgylchedd. 

Crëwyd Coleg Ceredigion ym 1985 a daeth yn sefydliad corfforaethol ym 1993. Unodd y coleg â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant fel is-gwmni yn 2014.  Mae gan y coleg drosiant blynyddol o dros £6m ac mae'n cyflogi tua 180 o staff.

Mae'r Gymraeg a diwylliant Cymru yn ganolog i'n hethos ac rydym yn mynd ati i hyrwyddo dysgu dwyieithog a chyfrwng Cymraeg.   Mae ein safonau’n uchel ac rydym yn disgwyl y safonau uchaf o ran ymrwymiad a gwaith gan ein holl staff a’n dysgwyr. Coleg addysg bellach gwledig, dwyieithog yw Coleg Ceredigion sydd wedi'i leoli ar gampysau yn Aberystwyth ac Aberteifi.   Prif ddalgylch y coleg yw sir Geredigion ond mae'r coleg hefyd yn denu nifer sylweddol o ddysgwyr o rannau o Ogledd Sir Benfro, Gogledd Sir Gaerfyrddin, Gogledd Orllewin Powys a De Meirionnydd.  

Bob blwyddyn mae bron i 2000 o ddysgwyr yn cofrestru yn y coleg.  Mae'r rhain yn cynnwys tua 650 o ddysgwyr llawn amser, y rhan fwyaf ohonynt yn adawyr ysgol o'r deg ysgol uwchradd yn nalgylch y coleg (y saith ysgol uwchradd yng Ngheredigion ynghyd â'r ysgolion uwchradd sydd wedi'u lleoli ym Machynlleth, Castell Newydd Emlyn a Phreseli). 

Mae'r coleg yn cynnig darpariaeth ddysgu mewn ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol sy'n amrywio o lefel cyn-mynediad i Lefel 4.   Yn ogystal, rydym yn cynnig ystod o ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith (Gofal a Chyfrifyddu yw'r prif feysydd) yn ogystal â chyflwyno darpariaeth ar gyfer CiTB.  Hefyd, mae’r coleg yn cyflwyno ychydig bach o ddarpariaeth addysg uwch (hyfforddiant athrawon) a ariennir trwy drefniant breiniol gyda PCYDDS.

Cyfleusterau

Mae ehangder y cyfleusterau'n dangos buddsoddiad ariannol y coleg a phwysigrwydd darparu'r amgylchedd dysgu gorau ar gyfer ei fyfyrwyr er mwyn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth neu brifysgol.

Mae'r cyfleusterau’n cynnwys: Stiwdios Celf a Dylunio pwrpasol, Stiwdio Ffotograffiaeth ac Ystafell Dywyll; Stiwdio Berfformio; Switiau Mac; Labordy Atgyweirio Cyfrifiaduron a Stiwdio Gyfrifiadura ar gyfer TG; Stiwdios Cyfrifiadura ac Animeiddio, dau Fwyty Hyfforddi (@Aberista a Maes y Parc), Labordy Gwyddoniaeth Modern ar gyfer Gofal, Gweithdai Gwaith Saer ac Asiedydd, Bricwaith a Gweithdy Aml-sgiliau sydd bob un yn cynnwys offer o safon y diwydiant ar gyfer Sgiliau Adeiladu; Gweithdai Dylunio ac Adfer Dodrefn a gweithdai Cerbydau Modur ar gyfer Sgiliau Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Fodurol; Salon Academi Steil ar gyfer Gwallt a Harddwch. 

Mae gan yr holl ystafelloedd addysgu a Thechnoleg Gwybodaeth sgriniau rhyngweithiol CTouch mawr yn ogystal ag ystod o gyfleusterau addysgu gydag adnoddau o safon y diwydiant. Mae'r cyfleusterau hyn i’w cael dros ein dau gampws lle mae gwahanol feysydd pwnc yn cael eu haddysgu.  Er enghraifft, campws Aberteifi yw’r prif leoliad ar gyfer y Gyfadran Sgiliau a Thechnoleg tra bod campws Aberystwyth yn brif leoliad i’r Gyfadran Creadigrwydd a Gofal.

 Mae gan bob campws ei amgylchedd dysgu unigol ei hun ac argymhellir bod darpar fyfyrwyr yn gweld y cyfleusterau mewn noson agored lle gallant hefyd sgwrsio â staff addysgu a staff cymorth.

Ysbrydoli Dysgwyr

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk