Enable Accessibility Bar

Diweddariad Coronafeirws

Neges i Rhieni / Gwarcheidwad dysgwyr ar Cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gampws Aberystwyth
Hydref 22 2020

Annwyl Ddysgwr,

Mae’r coleg wedi derbyn cadarnhad o brawf positif am COVID-19 wedi’i gadarnhau sy’n gysylltiedig ag aelod o’ch Cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gampws Aberystwyth. 

Mae’r tîm Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) rhanbarthol wedi dweud wrth y coleg mai achos unigol yw hwn ar hyn o bryd. Nid yw’n ofynnol i unrhyw aelodau eraill o’r grŵp hunanynysu.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa os ydych chi, eich mab neu eich merch neu unrhyw un rydych chi’n byw gyda nhw, yn dechrau dangos y symptomau canlynol, rhaid i chi i gyd aros gartref a dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 • Peswch parhaus newydd a / neu
 • Tymheredd uchel
 • Colli neu newid yn eich synnwyr arferol o flas neu arogl.

Os ydych chi yn teimlo’n sâl ac mae angen cyngor meddygol arnoch, ffoniwch NHS 111 neu ewch i’w gwefan 111.wales.nhs.uk, neu ffoniwch eich meddyg teulu lleol.

Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn aros yn wyliadwrus a chadw pellter cymdeithasol a pharhau i olchi ein dwylo’n aml i atal lledaeniad y feirws cymaint ag y gallwn.

Gobeithiwn fod y wybodaeth rydym wedi’i darparu yn tawelu’r meddwl ac yn ddefnyddiol yn ystod cyfnod y gwerthfawrogwn sy’n gallu bod yn bryderus iawn. Fel bob amser, gwerthfawrogwn eich cefnogaeth barhaus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dr Andrew Cornish

Pennaeth a Phrif Weithredwr

 
Cyfnod Atal Byr Cymru
Hydref 19 2020

Bydd Cymru yn cychwyn ar gyfnod atal byr, llym o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.  

https://llyw.cymru/cyfnod-atal-byr-cenedlaethol-y-coronafeirws-i-gael-ei-gyhoeddi-yng-nghymru-ddydd-gwener

Bydd addysgu, dysgu a swyddogaethau cynnal busnes y Coleg yn gweithio o bell yn ystod y cyfnod hwn.  Dim ond swyddogaethau hanfodol fydd yn parhau i weithredu ar y safle yn ystod y cyfnod hwn.

Disgwylir i arholiadau TGAU Saesneg sydd wedi’u hamserlennu ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau 2il Tachwedd fynd yn eu blaen ar:

 • 2 Tachwedd bore (Saesneg)
 • 4 Tachwedd bore (Saesneg)

ond mae’r union safleoedd lle byddant ar gael eto i’w cadarnhau (ond byddant yn cynnwys Caerfyrddin a Llanelli o leiaf).  Cysylltir â myfyrwyr a staff yn unigol i gadarnhau.

Rhoddir ystyriaeth ar sail unigol i arholiadau allanol eraill a drefnwyd ar gyfer y pythefnos hwnnw a rhoddir gwybod i feysydd cwricwlwm a myfyrwyr yn unol â hynny dros y 48 awr nesaf.

Disgwylir y bydd cyflwyno ar y safle ar sail 50/50 yn ailgychwyn o ddydd Llun 9 Tachwedd.

Mike Williams

Is-Bennaeth, Strategaeth, Cynllunio a Gwasanaethau Academaidd

  

Gwybodaeth i Ddysgwyr / Rhieni / Gwarcheidwaid ar gyrsiau Adeiladu ar Gampws Aberteifi
Hydref 16 2020

Annwyl Fyfyriwr / Rhiant / Gwarcheidwad,

Yn dilyn gwybodaeth a dderbyniwyd ddoe, yn gysylltiedig ag achos COVID -19 positif yn y gymuned yng Ngheredigion, mae’r Coleg wedi cymryd y camau rhagofalus i drosglwyddo’r cyrsiau canlynol ar ei Gampws yn Aberteifi ar-lein ar gyfer yr wythnos nesaf (Dydd Llun 19eg Hydref - dydd Gwener 23ain Hydref) yn arwain at y gwyliau hanner tymor.

Diploma Lefel 1 C&G mewn Sgiliau Adeiladu

Diploma L2 C&G mewn Gwaith Saer ar Safle

Diploma L3 C&G mewn Gwaith Saer ar Safle

Diploma L2C&G mewn Gosod Brics

Diploma L3 C&G mewn Gosod Brics

Diploma L2 C&G mewn Gwaith Asiedydd Mainc

Er nad oes unrhyw ddysgwr yn y Coleg wedi cael canlyniad prawf COVID positif, mae'r camau rhagofalus hyn wedi'u rhoi ar waith i amddiffyn dysgwyr, staff a'r gymuned ehangach.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa os ydych chi, eich mab neu eich merch neu unrhyw un rydych chi’n byw gyda nhw, yn dechrau dangos y symptomau canlynol, rhaid i chi i gyd aros gartref a dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 • Peswch parhaus newydd a / neu
 • Tymheredd uchel
 • Colli neu newid yn eich synnwyr arferol o flas neu arogl.

Os ydych chi, neu eich mab neu eich merch, yn teimlo’n sâl ac mae angen cyngor meddygol arnoch chi, ffoniwch NHS 111 neu ewch i’w gwefan 111.wales.nhs.uk, neu ffoniwch eich meddyg teulu lleol.

Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn aros yn wyliadwrus a chadw pellter cymdeithasol a pharhau i olchi ein dwylo’n aml i atal lledaeniad y feirws cymaint ag y gallwn.

Gobeithiwn fod y wybodaeth rydym wedi’i darparu yn tawelu’r meddwl ac yn ddefnyddiol yn ystod cyfnod y gwerthfawrogwn sy’n gallu bod yn bryderus iawn. Fel bob amser, gwerthfawrogwn eich cefnogaeth barhaus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dr Andrew Cornish

Pennaeth a Phrif Weithredwr

 
Neges i Rhieni / Gwarcheidwad dysgwyr Cwrs Gwaith Saer Lefel 1 ar Gampws Ceredigion
Hydref 15 2020

Annwyl Fyfyriwr / Rhiant / Gwarcheidwad,

Rwyf wedi derbyn cadarnhad o achos COVID-19 yn y gymuned yng Ngheredigion ac rwyf wedi cael cyngor gan dîm Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)  i ynysu'r Cwrs Gwaith Saer Lefel 1 ar Gampws Ceredigion.

Ar hyn o bryd nid oes gennym achos positif o COVID -19 sy'n gysylltiedig â'r cwrs hwn ond rydym yn gweithredu er budd gorau ein dysgwyr a'n cymuned

Bydd yr holl ddysgwyr Gwaith Saer Lefel 1 ar Gampws Aberteifi, yn cael eu holl wersi ar-lein tan ar ôl hanner tymor.

Gall dysgwyr ddychwelyd i’r coleg ddydd Mercher 4ydd Tachwedd.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i’ch atgoffa os ydych chi, eich mab neu eich merch neu unrhyw un rydych chi’n byw gyda nhw, yn dechrau dangos y symptomau canlynol, rhaid i chi i gyd aros gartref a dilyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 • Peswch parhaus newydd a / neu
 • Tymheredd uchel
 • Colli neu newid yn eich synnwyr arferol o flas neu arogl.

Os ydych chi, neu eich mab neu eich merch, yn teimlo’n sâl ac mae angen cyngor meddygol arnoch chi, ffoniwch NHS 111 neu ewch i’w gwefan 111.wales.nhs.uk, neu ffoniwch eich meddyg teulu lleol.

Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn aros yn wyliadwrus a chadw pellter cymdeithasol a pharhau i olchi ein dwylo’n aml i atal lledaeniad y feirws cymaint ag y gallwn. 

Gobeithiwn fod y wybodaeth rydym wedi’i darparu yn tawelu’r meddwl ac yn ddefnyddiol yn ystod cyfnod y gwerthfawrogwn sy’n gallu bod yn bryderus iawn. Fel bob amser, gwerthfawrogwn eich cefnogaeth barhaus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dr Andrew Cornish

Pennaeth a Phrif Weithredwr

 

 

Ailddechrau Addysgu ar Gampws Coleg Ceredigion yn Llanbadarn o ddydd Llun 5ed Hydref

Yn dilyn trafodaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion ddydd Llun yr wythnos hon, gwnaethom benderfynu atal addysgu wyneb yn wyneb dros dro ar Gampws Coleg Ceredigion yn Llanbadarn.  Cymerwyd y penderfyniad hwn fel mesur rhagofalus yn dilyn ansicrwydd ynghylch graddfa ymlediad Covid-19 yn y gymuned.

Gan na fu unrhyw achosion positif o Covid-19 ymhlith staff a myfyrwyr Coleg Ceredigion, byddwn yn ailgychwyn addysgu wyneb yn wyneb ar Gampws Llanbadarn o ddydd Llun 5ed Hydref.

Rydym yn gwerthfawrogi bod yr ychydig ddyddiau diwethaf wedi bod yn anodd i staff a myfyrwyr ac rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth.

Mae iechyd a lles myfyrwyr, staff a'r gymuned leol yn parhau i fod yn flaenoriaeth gennym a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r Cyngor, y Brifysgol, y GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.

 

Gwybodaeth ddiweddaraf gan y prifathro - Medi 28:

 Annwyl Fyfyriwr / Rhiant / Gwarcheidwad,

Cau Campws Aberystwyth Coleg Ceredigion Dros Dro

 Yn dilyn cyfarfod gyda staff Cyngor Sir Ceredigion y bore yma, rhoddwyd gwybod i ni fod nifer o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi profi’n bositif am Covid-19.

 O ystyried y cynnydd mewn achosion positif o Covid -19 yn ardal Aberystwyth, rydym wedi gwneud y penderfyniad i symud addysgu ar y campws ar gyfer ein myfyrwyr yn Aberystwyth i gyflwyno ar-lein am y cyfnod dydd Mawrth 29ain Medi i ddydd Gwener 2il Hydref.

Golyga hyn na fydd unrhyw fyfyrwyr yn mynychu darlithoedd ar Gampws Llanbadarn yn ystod y cyfnod hwn.

Er na fu unrhyw achosion positif o Covid-19 ymhlith myfyrwyr na staff Coleg Ceredigion hyd yma, rydym wedi cymryd y mesur rhagofal dros dro hwn er mwyn sicrhau diogelwch parhaus cymuned ein coleg.

Byddwn yn adolygu’r penderfyniad hwn ddydd Gwener 2il Hydref gyda’r Cyngor Sir a’r Brifysgol yng ngoleuni’r sefyllfa Covid-19 yn ardal Aberystwyth bryd hynny.

 

 

Dr Andrew Cornish

Pennaeth a Phrif Weithredwr

 

 

 

Gwybodaeth ddiweddaraf gan y prifathro - Mehefin 5:

Annwyl bawb

Ddoe fe gyhoeddodd y Gweinidog Addysg gynlluniau ar gyfer ysgolion a cholegau i ddychwelyd yn raddol i weithredu ar y safle. Mae’r datganiad llawn a wnaed gan y Gweinidog yma https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52895374

Ar gyfer yr holl golegau yng Nghymru, mae hyn yn golygu agor campysau o Fehefin 15fed 2020. Fodd bynnag, rydym wedi penderfynu mai’r cynharaf y gallwn gyflawni hyn fydd o Fehefin 22ain 2020. Bwriad hyn yw sicrhau bod yr holl gamau posibl y mae’n rhaid i ni eu cymryd i sicrhau hyfforddiant staff priodol, arferion gwaith diogel a gweithrediadau yn gallu cael eu rhoi ar waith yn ofalus a llwyddiannus. Ein prif ystyriaeth yn y broses hon o hyd fydd diogelwch yr holl staff a dysgwyr.

Ar hyn o bryd mae’r Coleg yn cwblhau asesiadau risg ar gyfer holl elfennau’r gweithrediadau y bydd yn ymgymryd â nhw ym misoedd yr haf, cyn mis Medi. Rhennir y rhain gyda’r Bwrdd Cyfarwyddwyr, y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch, swyddogion Undeb a’r holl staff cyn dechrau ar unrhyw waith ar y safle. Rhoddir hyfforddiant i staff cyn iddynt dderbyn dysgwyr ar y campws. Yn sail i'r broses hon bydd y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Y meysydd gwaith fydd yn cael blaenoriaeth yn ystod misoedd yr haf yw’r meysydd hynny lle mae dysgwyr angen asesiadau i gyflawni eu “trwydded i ymarfer” ac i ddarparu cefnogaeth ar y campws i ddysgwyr agored i niwed. Bydd llawer o’n gwaith yn parhau ar-lein a bydd llawer o staff yn parhau i weithio o bell. Rhoddir gwybodaeth fanylach yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Byddwch yn garedig, cadwch yn ddiogel

Andrew

 
 

 

 
Gwybodaeth ddiweddaraf  - Ebrill 24

Heddiw mae Ofqual wedi lansio ymgynghoriad yn dilyn canslo ystod o arholiadau ac asesiadau mewn cymwysterau galwedigaethol a thechnegol oherwydd pandemig Covid-19. Darllen mwy >>

Gwybodaeth ddiweddaraf  - Ebrill 21
Helo bawb

Croeso yn ôl i dymor newydd ar ôl gwyliau'r Pasg. Gobeithio gwnaethoch i gyd lwyddo i gael ychydig o amser i ymlacio a chymryd hoe yn yr hyn sy'n parhau i fod yn amgylchiadau eithriadol.

Trwy gydol cyfnod y Pasg bu nifer o gyfarfodydd pwysig sydd wedi arwain at drafodaethau pellach ynghylch graddio cymwysterau dan arweiniad athrawon, diogelwch ffrydiau cyllido amrywiol a’r cwestiynau anochel ynghylch pryd y bydd bywyd yn ‘mynd yn ôl i normal’.

Fel Coleg rydym wedi gweithio'n galed i gefnogi'r GIG drwy'r argyfwng presennol trwy gytuno i gynnal hyfforddiant ar ein Campws yn Aberystwyth a darparu cyfarpar PPE y mae galw mawr amdano mewn ysbytai lleol i ychwanegu at eu lefelau cyfredol o gyfarpar. Mae hyn ond wedi bod yn bosibl oherwydd y nifer o wirfoddolwyr sydd wedi dod ymlaen i helpu - ar ran y Coleg, diolch. Hefyd, rydym ar hyn o bryd yn cynnal trafodaethau gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru ynghylch darparu canolfan iddynt weithredu ym mis Mehefin, ar Gampws y Graig yn Llanelli.

Rwy'n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi gweld y gwobrau CARIAD a gyflwynwyd yn ddiweddar. Mae'r gefnogaeth i ddysgwyr yn parhau ar-lein ac rwy'n ddiolchgar i'r staff hynny a ddarparodd gefnogaeth mawr ei hangen i ddysgwyr, yn enwedig y dysgwyr mwyaf agored i niwed, yn ystod cyfnod y Pasg.

Ar ôl y Pasg bydd cefnogaeth a dysgu ar-lein yn parhau, ond wrth i amser fynd yn ei flaen bydd rhai agweddau ar y swyddogaethau hyn yn newid. Er enghraifft, defnyddir asesu ffurfiannol a ffactorau eraill i ddarparu graddau terfynol i ddysgwyr ac, wrth i un flwyddyn academaidd ddod i ben, rhaid i ni baratoi ar gyfer y derbyniad nesaf o ddysgwyr. Bydd gwybodaeth fwy penodol am y darn pwysig hwn o waith yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

Ar y cyfan, rydym yn addasu i weithio gartref yn dda ond rwyf hefyd yn gwerthfawrogi ei bod yn anodd rheoli ymrwymiadau teuluol a chyfrifoldebau gofalu yn yr amgylchedd gwaith hwn. Er fy mod yn gwerthfawrogi'r her a ddaw yn sgil yr amseroedd anodd hyn, gobeithiaf y byddwch yn parhau i gefnogi'ch gilydd, i gadw mewn cysylltiad â chydweithwyr ac yn anad dim, cadw'ch hun yn ddiogel ac yn iach.

Byddwch yn ddiogel, byddwch yn garedig.

Andrew

 
 
Gwybodaeth ddiweddaraf  - Mawrth 24
Annwyl Pawb
 
Yn dilyn y cyhoeddiadau gan y Prif Weinidog a’r Prif Weinidog Cymru heno, bydd Campysau’r Coleg ar gau i’r holl fyfyrwyr a staff nes bydd rhybudd pellach.
 
Rydym wedi bod yn paratoi ar gyfer y newid hwn i'n patrymau gwaith dros yr ychydig wythnosau diwethaf, a nawr yw'r amser i gadw pob un ohonom mor ddiogel â phosibl.
 
Arhoswch yn ddiogel ac yn iach
 
Arholiadau Haf

Mewn perthynas â'r bwriad i ganslo arholiadau TGAU ac arholiadau Safon Uwch ar gyfer Haf 2020, nid oes gan y coleg unrhyw wybodaeth fanwl ar hyn o bryd ynghylch y mesurau a fydd yn cael eu defnyddio i ddyfarnu graddau.

Unwaith y byddwn yn gwybod mwy, byddwn yn cyfleu hyn i chi. Ar yr adeg hon, mae’n bwysig bod yr holl ddysgwyr yn parhau â’u hastudiaethau fel arfer, rhag ofn y bydd CBAC yn cyfeirio at bresenoldeb, cyflwyno gwaith dosbarth, cyn-bapurau a gwaith cartref i ffurfio eu barn ar y radd derfynol i'w dyfarnu i ymgeiswyr.

Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd yn ystod yr amser anodd hwn.

 
Gwybodaeth ddiweddaraf  - Mawrth 18:
Rydym newydd gael gwybod y bydd yr Ysgolion yng Nghymru yn cau i ddisgyblion y dydd Gwener hwn.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-51947148

Felly, bydd y Coleg hefyd yn cau i fyfyrwyr am 4.30 pm y dydd Gwener hwn.

Byddwn yn symud yn ffurfiol at gyflwyno ar-lein felly o ddydd Llun 23 Mawrth o 9.15 am.

Ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio cadw ein campysau ar agor ar gyfer staff sy’n dymuno mynychu (mae hyn yn amodol ar gael cadarnhad).

Gall staff eraill ddewis neu bydd yn ofynnol iddynt weithio gartref.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth neilltuol yn ystod yr amser heriol hwn.

Cofion

 

Mike Williams

Pennaeth Cynorthwyol, Strategaeth, Cynllunio a Gwasanaethau Academaidd

Gwybodaeth ddiweddaraf gan y prifathro - Mawrth 17:

Annwyl Bawb 

Mewn ymateb i’r achos diweddar o Covid-19 (Coronafeirws), hoffem sicrhau ein dysgwyr fod y Coleg yn monitro'r sefyllfa yn agos iawn. Fel Uwch Dîm Arweinyddiaeth, rydym yn cyfarfod yn ddyddiol er mwyn sicrhau bod y prosesau a'r gweithdrefnau cywir yn eu lle i sicrhau bod y cyngor gorau posibl yn cael ei roi i’n dysgwyr, yn unol ag argymhellion cyfredol Llywodraeth Cymru. 

Diogelwch ein dysgwyr, ein gweithwyr, a’n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Yn ychwanegol, byddwn yn gwneud popeth posibl i sicrhau bod addysgu, dysgu a pharatoi at asesiadau yn gallu parhau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, gan ddilyn arweiniad gan lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ac awdurdodau Iechyd Cyhoeddus. 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynlluniau i gau unrhyw un o gampysau’r Coleg. Fodd bynnag, mae'n ymddangos yn bosibl, er nad yw’n bendant, y gallai fod angen cau o ryw fath rhan, neu'r cyfan, o'r Coleg, ac mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynllunio ar gyfer y senario hwn. Petai hyn yn digwydd, byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gwefan y Coleg, www.colegsirgar.ac.uk neu www.ceredigion.ac.uk, cyn gynted ag y bydd penderfyniad wedi’i wneud. Hoffem eich atgoffa chi i wirio'r llwyfannau electronig hyn a'ch cyfrif e-bost Coleg yn rheolaidd fel y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddatblygiadau. 

Ar hyn o bryd, os ydych yn iach, dylech fynychu'r holl wersi ar yr amserlen, a lleoliadau, oni bai bod tiwtor eich cwrs neu eich tiwtor personol yn rhoi gwybod fel arall i chi. 

Os ydych chi ar leoliad, ac mae darparwr eich lleoliad yn cau, cysylltwch â thiwtor eich cwrs cyn gynted â phosibl fel y gellir rhoi mesurau ar waith i gefnogi eich astudiaethau. 

Er mwyn sicrhau nad yw dysgwyr, staff ac ymwelwyr yn agored i risgiau diangen pellach, rydym wedi atal pob taith Golegol ryngwladol a gynlluniwyd a lleoliadau gwaith rhyngwladol o'r Coleg. Rydym hefyd wedi penderfynu atal myfyrwyr Ewropeaidd newydd sy'n mynychu’r Coleg ar leoliadau. 

Bydd gweithgareddau o fewn y DU yn parhau i gael eu trafod fesul achos a byddant yn amodol ar wybodaeth ddiweddaraf Llywodraeth Cymru. 

Ar hyn o bryd, byddem yn annog yn gryf eich bod yn parhau i gynllunio a pharatoi ar gyfer eich arholiadau a'ch asesiadau sy’n agosáu. 

Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bo modd os bydd gofynion neu drefniadau Byrddau Arholi a / neu Gyrff Dyfarnu yn newid. 

Dysgwyr sy'n teimlo'n anhwylus a / neu sydd â chyflyrau iechyd hirdymor 

Dylai dysgwyr sydd â systemau imiwnedd isel neu gyflyrau cronig hirdymor fel asthma, diabetes neu glefyd y galon ac sy'n poeni am y coronafeirws barhau i gymryd eu rhagofalon arferol ac efallai yr hoffent gysylltu â'u meddyg teulu. 

Os oes gennych bryderon y gallai fod gennych y coronafeirws, dylech ddilyn y canllawiau a ddarperir gan: 

Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://phw.nhs.wales/

Iechyd Cyhoeddus Lloegr: https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

Rydym yn deall yr effaith y mae'r sefyllfa hon yn ei chael, ac rydym yn meddwl am bawb ar yr adeg heriol hon. 

Dilynwch gyngor y Llywodraeth: - 

 • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd gyda sebon am 20 eiliad; 
 • Dylech besychu neu disian i mewn i hances bapur neu i blyg eich braich; 
 • Cadwch eich pellter oddi wrth eraill yn gymdeithasol a dim ond mynd ar deithiau sy'n hollol angenrheidiol; 

Cadwch yn ddiogel a gofalwch am eich gilydd. 

Andrew 

Dr Andrew Cornish 

Pennaeth / Prif Weithredwr 

 

 

Diweddariad Coronafeirws 17 Mawrth 2020

Newidiadau neu ychwanegiadau i gyngor a gyhoeddwyd ar 16 Mawrth:

Cynghorir unrhyw un sydd â pheswch parhaus newydd neu dymheredd uchel i hunan-ynysu am 14 diwrnod. Dylai unrhyw un sydd ag aelodau o'r teulu sydd â symptomau o'r fath hunan-ynysu am 14 diwrnod.

Cynghorir staff sydd dros 70 oed, sy’n feichiog, neu sydd â chyflyrau iechyd difrifol hirdymor sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl, i weithio o gartref ar ôl trafod gyda’r rheolwr llinell.

Dylai unrhyw staff eraill sy’n gallu cyflawni eu swyddogaeth yn llawn o gartref, drafod yr opsiwn hwn gyda’u rheolwr llinell. Dylai staff osgoi pob teithio nad yw'n hanfodol, gan gynnwys rhwng campysau, a defnyddio dulliau digidol pan fo hynny'n briodol.

Dylid marcio myfyrwyr sy'n hunan-ynysu fel absenoldeb awdurdodedig ar y cofrestri.

Ni fydd y Ganolfan Fynediad, sydd wedi'i lleoli yn PCYDDS, yn derbyn cleientiaid wyneb yn wyneb, ond bydd yn parhau i dderbyn cleientiaid trwy ddulliau digidol.

Os bydd y Coleg yn gorfod cau, bydd yn sicrhau parhad gweithrediadau hanfodol gan gynnwys y gyflogres. Bydd staff parhaol yn cael eu talu yn unol â'u patrwm talu arferol. Ar gyfer staff achlysurol, gwneir pob ymdrech i gwblhau a chasglu contractau neu daflenni amser er mwyn sicrhau taliadau amserol.

 

 

 

Diweddariad Coronafeirws 16 Mawrth 2020

Mae’r Coleg yn parhau ar agor i fyfyrwyr a staff ar draws ei 7 campws, nes ein bod yn cael ein cynghori fel arall gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Coleg yn parhau ar agor ar gyfer myfyrwyr AU sydd wedi’u cofrestru gyda PCYDDS. Gall myfyrwyr AU sy’n lletya mewn neuaddau preswyl yn PCYDDS barhau i breswylio yn y rhain.

Rhaid i fyfyrwyr adrodd am unrhyw absenoldeb o’r Coleg trwy eu swyddfa gampws leol.

Mae cynlluniau’n cael eu llunio ar gyfer darpariaeth ar-lein ar gyfer pob agwedd ar gwricwlwm y Coleg, os yw’n ofynnol i’r Coleg gau. Bydd y rhain yn cael eu lledaenu yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf.

Mae’r Coleg yn aros am gyngor pellach oddi wrth gyrff dyfarnu cenedlaethol ynghylch unrhyw fesurau wrth gefn a fydd yn cael eu cyflwyno er mwyn rheoli asesiadau ac arholiadau (gan gynnwys Safon Uwch a TGAU).

Bydd salonau gwallt a harddwch, bwytai, stiwdios dawns, canolfannau ffitrwydd, arena geffylau a chaeau chwarae 3G y coleg yn cau i aelodau’r cyhoedd yn syth.

Mae cynlluniau wrth gefn yn cael eu llunio ar gyfer y stablau ym Mhibwrlwyd. Bydd perchenogion yn cael gwybod efallai y bydd hi’n angenrheidiol i geffylau ddychwelyd i’w cartrefi os bydd y Coleg yn cau.

Cynghorir unrhyw un sydd â pheswch parhaus newydd neu dymheredd uchel i hunan-ynysu am 7 diwrnod. Rhaid i unrhyw staff sy'n hunan-ynysu hysbysu eu rheolwr llinell a’r swyddfa gampws.

Bydd gan staff sy’n absennol oherwydd hunan-ynysu hawl i dâl llawn. Ni fydd absenoldeb yn cael ei gofnodi ar y system rheoli absenoldeb ond dylai staff roi gwybod i swyddfa’r campws yn y ffordd arferol.

Ni fydd teithiau tramor a gynlluniwyd i fyfyrwyr yn mynd yn eu blaenau yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd hon.

Mae’n bosibl y gall ymweliadau hanfodol oddi ar y campws o fewn y DU barhau, ond dim ond lle bo hynny’n gwbl angenrheidiol ar gyfer y cwricwlwm.

Rydym yn annog yr holl fyfyrwyr a staff i ddilyn y wybodaeth hylendid a gyhoeddwyd yn eang yn ofalus iawn, sy'n argymell golchi dwylo'n drylwyr ac yn rheolaidd gyda sebon a dŵr am 20 eiliad.

 

Diweddariad Coronafeirws 13 Mawrth 2020

Yn wyneb datganiad Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd ar 12 Mawrth 2020, cyngor y Coleg i staff a myfyrwyr yw fel a ganlyn:

Mae'r Coleg yn parhau i fod ar agor ar gyfer busnes fel arfer ar draws ei 7 campws.

Cynghorir unrhyw un sydd â pheswch parhaus newydd neu dymheredd uchel i hunan-ynysu am 7 diwrnod, wrth i Lywodraeth y DU symud i gam "oedi" ei chynllun i fynd i'r afael â choronafeirws.

Rhaid i unrhyw staff sy'n hunan-ynysu hysbysu eu rheolwr llinell a rhaid i fyfyrwyr rhoi gwybod am eu habsenoldeb trwy eu swyddfa gampws.

Ni fydd teithiau wedi'u cynllunio dramor i fyfyrwyr yn mynd yn eu blaenau yn ystod gweddill y flwyddyn academaidd hon.

Gall teithiau o fewn y DU barhau, ond fe'u hystyrir fesul achos. Rydym yn annog yr holl fyfyrwyr a staff i ddilyn y wybodaeth hylendid a gyhoeddwyd yn eang yn ofalus iawn, sy'n cynnwys golchi dwylo'n drylwyr ac yn rheolaidd gyda sebon a dŵr am 20 eiliad.

 

DIWEDDARIAD: Coronafeirws 10 Mawrth

Ar hyn o bryd, mae’r Coleg yn parhau i weithredu fel arfer ar gyfer yr holl fyfyrwyr a staff.

Mae’r sefyllfa’n esblygu’n ddyddiol ac mae’r Coleg yn monitro hyn yn agos. Mae’n cael ei arwain gan wybodaeth a gyhoeddir gan y llywodraeth ganolog a’r arweiniad ar gyfer lleoliadau addysgol a gyhoeddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/guidance-for-schools-advice-for-parents-or-carers/

Fodd bynnag, os oes unrhyw staff neu fyfyrwyr yn pryderu am eu hiechyd neu wedi dychwelyd yn ddiweddar o fannau a effeithir cysylltwch â NHS 111 i gael cyngor personol. 

Rydym yn annog yr holl fyfyrwyr a staff yn gryf i ddilyn y wybodaeth hylendid a gyhoeddwyd yn eang, sy'n cynnwys golchi dwylo'n drylwyr ac yn rheolaidd gyda sebon a dŵr am 20 eiliad.

Os, yn y dyfodol, bydd yna unrhyw amheuaeth o achosion o Coronafeirws yn y Coleg, bydd y tîm rheoli yn gweithio gyda’r Tîm Diogelu Iechyd lleol ac yn ceisio cyngor ynghylch y ffordd orau i ymateb.

Bydd unrhyw deithiau neu ddigwyddiadau staff a myfyrwyr a gynlluniwyd ar gyfer gweddill eleni, yn cael eu hystyried fesul achos ac yng ngoleuni'r cyngor mwyaf diweddar a gyhoeddwyd.

 

DIWEDDARIAD: Coronafeirws 5 Mawrth

Diweddariad ar y camau y mae'r Coleg yn eu cymryd mewn perthynas â'r firws COVID19.

1. Glanhau

Mae Solo, Glanhawyr Contract y Coleg ar gyfer campysau Coleg Sir Gâr, eisoes wedi rhoi cychwyn ar drefn lanhau ddwysach yn unol ag argymhellion y Diwydiant Glanhau. Mae hyn yn cynnwys defnyddio chwistrellau Antibac ar "fannau problemus", sef handlenni drysau a phlatiau gwthio (yn enwedig ffitiadau metel). Mae ardaloedd y toiledau yn parhau i gael eu glanhau yn unol â'r fanyleb arferol - nid oes angen glanhau ychwanegol ar gyfer ardaloedd o'r fath. Ar hyn o bryd nid oes gofyniad am unrhyw lanhau dwfn; fodd bynnag, adolygir hyn os bydd achos wedi'i gadarnhau o COVID 19 yn y Coleg.

Ar gampysau Coleg Ceredigion, mae handlenni drysau a phlatiau gwthio yn cael eu glanhau gyda chynnyrch gwrthfacteria.

Nid yw Solo yn gyfrifol am lanhau desgiau a chyfarpar TG. Yn ddelfrydol dylid sychu’r rhain yn rheolaidd â chadachau gwrthfacteria. Dylai fod trefn lanhau debyg ar gyfer cyfarpar y Gampfa / Ffitrwydd hefyd. Nid oes cadachau mewn stoc ar hyn o bryd - dyma’r sefyllfa gyda’r holl gyflenwyr ledled y wlad gyfan.

2. Hylifau Glanhau Dwylo

Mae’r Coleg wedi llwyddo gosod archeb ar gyfer peiriannau rhoi ewyn gel glanhau dwylo. Y bwriad yw rhoi’r unedau hyn wrth ddrysau prif fynedfeydd a Ffreuturiau. Gobeithio bydd y rhain gyda ni heb ryw lawer o oedi.

3. Posteri

Mae Posteri Gwybodaeth Dwyieithog yn y broses o gael eu cynhyrchu a byddant yn cael eu rhoi i bob campws.

4. Sgriniau Plasma

Bydd clip fideo Iechyd Cyhoeddus ar ymwybyddiaeth o COVID 19 a hylendid personol yn cael ei chwarae ar sgriniau plasma derbynfeydd y coleg.

Yn unol â gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru, y camau mwyaf effeithiol y gellir eu cymryd yw i bawb sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo’n drylwyr mewn dŵr twym a sebon yn aml drwy gydol y dydd a hefyd i fod yn gyfrifol am safonau hylendid personol uchel yn enwedig wrth besychu / tisian.

 

 

DIWEDDARIAD:  Coronafeirws 2 Mawrth 2020

Ar hyn o bryd, mae’r Coleg yn gweithredu fel arfer ar gyfer myfyrwyr a staff.    

Mae’r Coleg yn parhau i ddilyn cynnydd yr achosion o goronafeirws (Covid-19) a’r ymateb iddynt ar draws y byd.  Mae'n cael ei arwain gan wybodaeth a gyhoeddir gan:

Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW)

Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE)

Mae’r sefyllfa’n esblygu’n ddyddiol ac mae’r Coleg yn cadw golwg agos ar ei gynnydd.  Fodd bynnag, os oes unrhyw staff neu fyfyrwyr wedi dychwelyd yn ddiweddar o fannau a effeithir sicrhewch eich bod chi’n hunan-ynysu am y 14 diwrnod a argymhellir a chysylltu â NHS 111 os ydych yn teimlo’n anhwylus. 

Hefyd, mae’r Coleg yn adolygu’r cyngor cynhwysfawr ar gyfer Lleoliadau Addysgol a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr ac os amheuir unrhyw achosion o Coronafeirws o fewn cymuned y Coleg, bydd y Coleg yn gweithredu’n unol â hynny.

Bydd unrhyw deithiau neu ddigwyddiadau staff a myfyrwyr a gynlluniwyd ar gyfer gweddill eleni, yn cael eu hystyried fesul achos ac yng ngoleuni'r cyngor mwyaf diweddar a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth ganolog.