Enable Accessibility Bar

Teithio.

Ni chaniateir i unrhyw fyfyrwyr fynd ar y bysiau heb orchudd wyneb ar unrhyw adeg.

Diweddariad Pwysig - O ddydd Llun, 14 Medi 2020:

Bysiau Contract y Coleg - gall dysgwyr barhau i’w defnyddio nes bod tocynnau bws yn cael eu rhoi.      

Bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus - Gall dysgwyr barhau i ddefnyddio'r Llythyr Tocyn Bws Dros Dro a gawsant yn ystod yr wythnos gynefino nes eu bod yn derbyn eu tocyn bws. Os nad ydyn nhw wedi derbyn y Llythyr Tocyn Bws Dros Dro, gofynnwch i Swyddfa'r Campws. Gellir hawlio pris tocyn bws yn ôl yn Swyddfa'r Campws ar ôl cynhyrchu tocyn dilys ac yn amodol ar wiriadau dilysu.  Byddwn yn cysylltu â dysgwyr perthnasol ar eu cyfrif e-bost coleg gyda mwy o fanylion.

Rhaid i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb wrth fynd ar fws ac mae'n rhaid ei wisgo trwy gydol y daith. Cymerir camau disgyblu os na chedwir at hyn.

Rydym mewn amgylchiadau eithriadol ac yn gofyn i bawb fod yn amyneddgar. Rhoddir y mesurau hyn ar waith er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo feirws   COVID19 ar gyfer pawb sy’n teithio ar fysiau a thacsis y coleg. Mae diogelwch pawb yn hollbwysig ar yr adeg hon.

 

Mae tocynnau bws am ddim ar gael dim ond os ydych chi rhwng 16 ac 18 oed ac yn byw yng Ngheredigion. 

Os ydych chi:

  • dan 16
  • 19 ac yn hŷn
  • yn byw y tu allan i Geredigion
  • yn astudio cwrs sydd ar gael mewn coleg arall yn agosach at eich cartref

bydd yn ofynnol i chi dalu cyfraniad o £100 tuag at gost eich tocyn bws.

Byddwch yn gwneud cais am eich tocyn bws gyda’r Gweinyddwr Cyswllt Myfyrwyr yn ystod eich cyfweliad.

Teithio i Goleg Ceredigion