Cwestiynau Cyffredin.

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn eich helpu.  Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, anfonwch e-bost i enquiries@ceredigion.ac.uk a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y medrwn.

Pa gyrsiau ydych chi'n eu cynnig?

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni galwedigaethol llawn amser. Yn ogystal rydym yn cynnig prentisiaethau, rhaglenni astudio rhan-amser a chyrsiau byr.

Beth allaf ei wneud pan fyddaf wedi gorffen fy nghwrs?

Mae llawer o’n dysgwyr yn symud ymlaen i brifysgol, yng Nghymru a thu hwnt. Cefnogir yr holl ddysgwyr gyda'u ceisiadau UCAS trwy diwtorialau un-i-un a rhaglen gefnogi bwrpasol.

Yn ogystal mae'r coleg yn cefnogi dysgwyr i gael gwaith, ac rydym wedi datblygu cysylltiadau rhagorol gyda diwydiant. Cynigiwn lwybrau prentisiaeth mewn ystod eang o sectorau.

Mae arweiniad gyrfaol ar gael trwy diwtorialau, cyfweliadau un-i-un, a thrwy Gyrfa Cymru.

 

Beth yw pwyntiau UCAS a beth maen nhw yn ei olygu?

Mae pwyntiau Tariff UCAS yn trosi eich cymwysterau a'ch graddau yn werth rhifiadol.  Mae gan lawer o gymwysterau (ond nid pob un) werth Tariff UCAS, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar faint y cymhwyster, a’r radd rydych wedi’i hennill. 

Mae rhai prifysgolion, colegau a conservatoires yn cyfeirio at bwyntiau Tariff UCAS yn y gofynion mynediad ar gyfer eu cyrsiau, ond nid yw hyn yn golygu na fyddant yn ystyried cymwysterau nad ydynt yn ymddangos ar y Tariff, felly mae'n ddoeth gwirio gofynion mynediad y cwrs yn ofalus.

Gallwch edrych ar eich pwyntiau Tariff UCAS trwy ddod o hyd i'ch cymwysterau ar gyfrifiannell pwyntiau Tariff UCAS trwy'r wefan ganlynol https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

Beth yw eich polisïau ynghylch ymddygiad a phresenoldeb?

Mae polisïau sy'n ymwneud â'r Cod Ymddygiad, y System Ddisgyblu, Presenoldeb a Gweithdrefnau Monitro Absenoldeb i'w gweld yma.

Ydy’r coleg yn darparu unrhyw gymorth ychwanegol i ddysgwyr?

Rydym yn ymfalchïo yn y lefel o gymorth sydd ar gael. Mae gennym dîm o fentoriaid a chynghorwyr hyfforddedig i roi cefnogaeth gyfrinachol 1:1 ar ystod o faterion lles.

Yn ogystal, rydym yn darparu cymorth dysgu i bobl ag Anghenion Ychwanegol.  Mae’r cymorth hwn yn cynnwys addysgu arbenigol 1:1, darparu consesiynau arholiad, cymorth gan gynorthwywyr cymorth dysgu yn yr ystafell ddosbarth a help gyda chyfarpar a meddalwedd arbenigol.

Os yw dysgwyr wedi cael cymorth yn yr ysgol, mae'n fwy tebygol y gallwn ni ddarparu hyn yn ystod eu hamser yn y coleg.  Gallai’r cymorth hwn gynnwys:

  • Cymorth 1:1 neu gymorth grŵp gyda Chynorthwy-ydd Cymorth Dysgu yn y dosbarth
  • Amser ychwanegol ar gyfer arholiadau/asesiadau allanol
  • Cymorth ac arweiniad gyda Dyslecsia
  • Cefnogaeth mentora a chynghori
  • Lle tawel yn ystod y dydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych angen arweiniad pellach, cysylltwch â’n Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dysgu a Lles, julia.green@colegsirgar.ac.uk

Ydy’r coleg yn darparu cymorth ariannol?

Efallai y bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gyllid trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru, yn dibynnu ar eu hoedran, eu dull astudio ac incwm y cartref.  Mae’r cynlluniau yn cynnwys Lwfans Cynnal Addysg (EMA) ar gyfer dysgwyr 16-18 mlwydd oed, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) ar gyfer pobl 19+ oed a chynlluniau ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch trwy grantiau a benthyciadau. I ddarganfod mwy, edrychwch ar eu gwefan www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk. Mae ffurflenni cais ar gael ar bob campws a gall myfyrwyr AU wneud cais ar-lein trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae’n bosibl y gall Myfyrwyr Addysg Bellach (AB) hefyd wneud cais am gyllid trwy Gronfa Ariannol Wrth Gefn y Coleg (FCF) am gymorth gyda chostau megis costau hanfodol cwrs, costau gofal plant, ffi’r gwasanaeth datgelu a gwahardd (DBS) a chostau teithio.  Mae’r gronfa hon hefyd yn ddibynnol ar incwm y cartref ac mae ffurflenni cais ar gael ar bob campws. Mae ein Gweithwyr Cyswllt a Chefnogi yn hapus i helpu gydag unrhyw un o’r opsiynau cyllid a nodwyd a gellir cysylltu â nhw yn uniongyrchol.

Campws Aberystwyth - Ffion Evans   01970 639 700 ffion.evans@ceredigion.ac.uk

Campws Aberteifi - Meinir Lewis 01239 612032

meinir.lewis@ceredigion.ac.uk

Cyllid Myfyrwyr

A oes gan y coleg unrhyw lety ar gyfer myfyrwyr?

Er nad oes gan y coleg ei neuaddau ei hun ar gyfer myfyrwyr, mae gennym restr o landlordiaid preifat sy'n cynnig llety i fyfyrwyr a gall ein myfyrwyr Addysg Uwch gael mynediad i floc llety Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llety

A oes Undeb Myfyrwyr gan y coleg?

Mae gan y coleg Undeb Myfyrwyr gyda swyddogion sy’n cymryd rhan mewn etholiadau ar gyfer Llywydd ym mis Mai a rolau swyddogion eraill ym mis Hydref bob blwyddyn.  Cynrychiola’r swyddogion y corff myfyrwyr ar bob lefel gan gynnwys y Bwrdd Llywodraethwyr. 

Eu cenhadaeth yw gwneud gwahaniaeth ac i weithio gyda’r holl fyfyrwyr er mwyn gwneud i newid ddigwydd. Cysylltwch â’r Undeb Myfyrwyr am fwy o wybodaeth student.union@colegsirgar.ac.uk

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB