Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Rhagarweiniad.

Ein huchelgais yng Ngholeg Sir Gâr / Coleg Ceredigion yw creu man cynhwysol i weithio ac astudio ynddo, un a nodweddir gan Undod rhwng ein holl gymuned. Lle mae yna ymdeimlad o gydraddoldeb, amrywiaeth, ac ymdeimlad o berthyn rhwng ein holl fudd-ddeiliaid.

Grŵp amrywiol o 5 myfyriwr yn eistedd wrth edrych ar ffonau clyfar a chwerthin
Grŵp o dri myfyriwr, un ohonynt yn eistedd mewn cadair olwyn yn edrych ar yr un llyfr

Rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd lle mae amrywiaeth yn cael ei ddathlu ac mae pawb yn cael eu trin yn deg, waeth beth fo’u rhyw, hunaniaeth rhywedd, anabledd, ethnigrwydd, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol neu drawsryweddol, oed, neu genedligrwydd.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd traws-gynhwysol i’n holl staff, myfyrwyr, partneriaid ac ymwelwyr, sy’n cefnogi pobl drawsrywiol, anneuaidd a phobl â hunaniaethau eraill. Byddwn yn cyflawni hyn drwy adolygu ein polisïau a'r arweiniad a'r hyfforddiant rydym yn eu darparu yn barhaus.

2022 - 2027

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol

Gwobrau.

Logo hyderus o ran anabledd cyflogwr

Hyderus o ran Anabledd

Rydym wedi derbyn y symbol Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae’r statws hwn yn nodi’r cyflogwyr hynny sydd wedi cytuno i gymryd cyfres o gamau gweithredu’n ymwneud â recriwtio, cadw a datblygu gyrfaoedd pobl anabl a’r rheiny â chyflyrau iechyd.


Amser i Newid

Ym mis Ionawr 23 gwnaethom lofnodi’r addewid Amser i Newid ar ôl cwblhau ein hunanasesiad a’n cynllun gweithredu, gan ddangos ein hymrwymiad i helpu codi ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl ar gyfer ein staff a’n myfyrwyr.

Rhaglen a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yw Amser i Newid i herio stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl.

Fel rhan o’r addewid, rydym wedi llunio cynllun gweithredu sy’n cynnwys ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ar gyfer staff a myfyrwyr, a hyfforddiant ar gyfer rheolwyr llinell a staff rheng flaen.

Logo amser i newid cymru

logo grwp arwenyddiaeth pobl dduon

Grŵp Arweinyddiaeth Pobl Dduon AB

Mae’r Grŵp Arwain Pobl Dduon AB yn bodoli i herio hiliaeth systemig er budd yr holl gymunedau Du a chymdeithas ehangach y DU yn ei chyfanrwydd, i fod yn llais awdurdodol Gwrth-hiliaeth mewn F/AU, ysgolion, y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat, a hyrwyddo buddiannau pobl o gefndiroedd ethnig amrywiol sy'n rhannu profiad byw o effeithiau hiliaeth.

Fel aelod o'r Grŵp Arwain Pobl Dduon AB, rydym wedi cwblhau hunanasesiad a Chynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth i ddangos ein hymrwymiad i fod yn goleg gwrth-hiliaeth i'n holl gymuned.

Cydraddoldeb Hiliol.

At Coleg Sir Gar / Coleg Ceredigion, we value and celebrate the racial and ethnic diversity within our community and are committed to being an anti-racist institution.

Our goal is to promote equitable opportunities and outcomes for all our staff and students, and we have a zero tolerance to racism and discrimination of any kind. 

We are focusing heavily on being a truly anti racist organisation and are affiliated as part of the Black Leadership Group who are supporting us along with all other FEIs in Wales in developing their Anti Racism Action Plan.

Grŵp amrywiol o fyfyrwyr yn cerdded ac yn chwerthin wrth gario llyfrau a bagiau

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB