Teithio.

Cludiant Myfyrwyr 2023 - 2024

Rhaid i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd gwneud cais am gludiant bob blwyddyn. Nid oes unrhyw gario ymlaen.  Gwneir cais am docyn teithio bws coleg wrth gofrestru, nid oes ffurflen gais ar wahân. Os na chysylltwyd â chi ynglŷn â chofrestru, e-bostiwch derbyniadau@ceredigion.ac.uk i wirio statws eich cais am gwrs.

Os ydych yn fyfyriwr neu ymgeisydd addysg bellach llawn amser gallwch wneud cais am gludiant trwy eich cyfrif coleg  https://gwneudcais.ceredigion.ac.uk/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e bostiwch derbyniadau@ceredigion.ac.uk

Cynigir cludiant am ddim ar hyd prif lwybrau i fyfyrwyr sydd ar gyrsiau 16 awr neu fwy yr wythnos. Os ydych yn byw tu allan i Geredigion neu Sir Gaerfyrddin mae’n bosib gofynnir am gyfraniad o £100 tuag at gost y tocyn bws. 

Pryd allaf ddefnyddio’r tocyn bws?

Gellir defnyddio’r tocyn bws ar y gwasanaeth a ddangosir ar y tocyn yn unig.  Gellir defnyddio’r tocynnau hyd 9.00yb a rhwng 4.00yh – 6.00yh.

Beth os nad wyf yn byw yn agos at fan codi?

Os ydych rhwng 16 ac 18 oed ar 1af o Fedi, ac yn byw yng Ngheredigion ond mwy na 1.5 milltir o’r man codi agosaf, gallwch fod yn deilwng am dacsi.  Gallwch wneud cais am dacsi ar yr un pryd a’ch cais am docyn bws.

Nodwch os gwelwch yn dda: Darperir tacsi os fydd 2 berson yn teithio o'r un ardal yn unig. Mi fydd yr Awdurdod Lleol yn cadarnhau os ydych yn deilwng am dacsi, ac os na ellir darparu tacsi, a byddwch yn gwneud eich ffordd eich hunan i gwrdd â’r bws, mae’n bosib gallwch hawlio’r costau petrol yn ôl o’r Awdurdod Lleol

Cludiant Anghenion Ychwanegol - Cludiant Anghenion Ychwanegol - Myfyrwyr rhwng 16-18 oed

Gall dysgwyr â chyflyrau meddygol, anableddau neu anawsterau dysgu fod yn gymwys i gael darpariaeth tacsi neu fws, yn amodol ar dystiolaeth ategol berthnasol. Ystyrir y ceisiadau hyn yn unigol.

Y cyswllt ar gyfer yr Awdurdod Lleol i drafod y pwyntiau uchod yw: 

UCTG Cyngor Sir Ceredigion

Canolfan Rheidol,

Rhodfa Padarn,

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

Ceredigion SY23 3UE

Tel: 01545 570881

clic@ceredigion.gov.uk

Teithio i Goleg Ceredigion

Mae’r Prif Lwybrau a’r amserlenni yn y linciau isod:

Amserlenni Bws Campws Aberystwyth

Amserlenni Bws Campws Aberteifi

Nodwch os gwelwch yn dda – Mae amserau teithio ar fysiau gwasanaeth yn gallu newid ar fyr rybudd. Mae hyn y tu hwnt i reolaeth Coleg Ceredigion.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB