Tom Snelgrove

Cyfarwyddwr Dysgwyr a Phartneriaethau
07388 387881 
tom.snelgrove@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Gofalgar a Deallgar
 • Gonestrwydd
 • Meddwl yn rhesymegol
 • Dyfeisgar
 • Dangos Parch
 • Fy natur gystadleuol

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Fy Nheulu
 • Cydweithwyr
 • Gwneud gwahaniaeth
 • Rhedeg, nofio, a seiclo - cadw’n iach
 • Gwylio unrhyw chwaraeon
 • Bod y fersiwn gorau ohonof i

Julia Green

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth Dysgu
01554 748232
julia.green@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Cefnogol a gofalgar
 • Trefnus a dibynadwy
 • Cydwybodol a gweithgar
 • Meddylwraig greadigol ac un dda i ddatrys problemau.
 • Gwydn a dyfeisgar

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Darparu profiad dysgu person-ganolog a chynhwysol ar gyfer dysgwyr ADY
 • Parhau i ddysgu gwybodaeth newydd, yn enwedig mewn perthynas ag anghenion dysgu ychwanegol ac addysg gynhwysol
 • Coginio a rhoi cynnig ar ryseitiau newydd
 • Fy nheulu, ein fferm a’n hanifeiliaid, yn enwedig fy nghi
 • Darllen llenyddiaeth a gwylio ffilm dda
 • Cefnogwraig rygbi frwd y Scarlets a Chymru
 • Cerdded ac ymarfer er lles cadarnhaol

Jamie Davies

Rheolwr Lles
01554 748305
jamie.davies@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Dyn dirgelaidd
 • Gonest a di-lol
 • Cefnogol
 • Synnwyr hiwmor da
 • Poeni’n wirioneddol am les eraill a’u rhoi nhw yn gyntaf

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Teulu
 • Cydweithwyr
 • Gwneud yn siŵr bod yr HOLL ddysgwyr yn cael y gefnogaeth maen nhw ei hangen ym MHOB agwedd ar fywyd coleg
 • Cerdded (yn arbennig i fyny mynyddoedd)
 • Cerddoriaeth
 • Rygbi a phêl-droed
 • Dysgu mwy am fy hanes lleol (Dyffryn Aman )

Brian Nabney

Cydlynydd Cymorth Dysgu
01970 639700
brian.nabney@ceredigion.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Cyfeillgar
 • Synnwyr hiwmor da
 • Hawdd i gyd-dynnu â
 • Arloesol
 • Empathig
 • Hyblyg
 • Rwyf bob amser yn ceisio diwallu anghenion y myfyriwr

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Cyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth
 • Ieithoedd
 • Rwy’n gefnogwr brwd Rygbi Ulster
 • Rwy’n gefnogwr selog Leeds Rhinos a Leeds United
 • Rwy’n caru Denmarc a phopeth Danaidd

Darren Sykes-Wilks

Cydlynydd Cymorth Dysgu
01239 612032
darren.sykes-wilks@ceredigion.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Cydymdeimladol a hawdd mynd ato
 • Cymwynasgar a chyfeillgar.
 • Gweithgar, ymroddedig a threfnus
 • Ffrind ardderchog a gwrandäwr da

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Helpu eraill a theimlo fy mod wedi cyfrannu at wneud gwahaniaeth yn eu bywydau
 • Gwybod fy mod wedi gwneud y gorau y medrwn
 • Rygbi Cymru – C’mon Cymru!
 • Dysgu Cymraeg
 • Rwy’n mwynhau treulio amser yn yr awyr agored – gyda’n ceffylau, yn garddio, cerdded bryniau, caiacio ar ddŵr gwastad ac ar y tonnau ac yn dringo

Laura Main

Cydlynydd Cymorth Dysgu
01554 748325
laura.main@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Bywiog a chyfeillgar
 • Gonest ac ymrwymedig
 • Hawdd i gyd-dynnu â
 • Meddylwraig greadigol
 • Trefnus

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Mae’r dysgwyr rwy’n eu cefnogi yn bwysig iawn i mi. Rwyf am iddynt gyrraedd eu potensial tra’n astudio yng Ngholeg Sir Gâr
 • Cynyddu fy ngwybodaeth am wahanol anghenion dysgu ychwanegol er mwyn i mi allu cefnogi dysgwyr a’r staff sy’n eu haddysgu
 • Rwy’n dysgu Cymraeg; mae’n bwysig i mi fy mod yn ymarfer defnyddio’r Gymraeg bob dydd
 • Ymarfer, yn benodol beicio mynydd, sglefrfyrddio, rhedeg a nofio
 • Treulio amser gyda fy nghi

Andrea Graydon

Cydlynydd Cymorth Dysgu
01554 748584
andrea.graydon@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Cadarnhaol ac optimistaidd
 • Llawn dychymyg ac arloesol
 • Digynnwrf a charedig
 • Cyfeillgar gyda synnwyr hiwmor
 • Effeithlon a threfnus
 • Meddylwraig hyblyg

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Dod i adnabod ein dysgwyr yn dda er mwyn i ni allu eich cefnogi i setlo i mewn i’r coleg, dod mor annibynnol â phosibl a chael y profiad gorau
 • Dysgu amrywiaeth o sgiliau newydd o fewn y coleg a thu hwnt, megis datblygiadau newydd mewn ADY, technoleg ddatblygol neu ddawnsio tap ac ieithoedd newydd
 • Teithio gyda fy nheulu, yn enwedig ymweld â lleoedd newydd yn y DU a dramor
 • Treulio amser tu allan, yn enwedig cerdded ger yr arfordir gyda ffrindiau
 • Theatr fyw a cherddoriaeth!

Andrea Sykes

Cydlynydd Cymorth Dysgu
01554 748080
andrea.sykes@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

  • Caredig a gofalgar
  • Cadarnhaol ac ymarferol
  • Parod i roi cynnig ar bethau a helpu
  • Cefnogol a chwaraewr tîm da
  • Cryf ei chymhelliad a chydwybodol

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Fy nheulu hyfryd
 • Bod yng nghanol natur cyn amled ag y medrwn
 • Mynd i gerdded gyda fy nghi’n rheolaidd lawr ar y traeth
 • Bwyd da
 • Teimlo fel petawn yn gwneud gwahaniaeth i ddysgwyr a staff rwy’n gweithio gyda nhw
 • Dysgu pethau newydd a chael profiadau newydd
 • Bod y gorau gallaf yn yr hyn rwy’n ei wneud

Alison Howell

Cydlynydd Cymorth Dysgu
01554 748232
alison.howell@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Caredig a chefnogol
 • Empathig
 • Gwrandawraig dda
 • Synnwyr hiwmor
 • Digynnwrf a chyfeillgar

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau
 • Cerdded gyda fy nghi ar y traeth
 • Fy ngardd
 • Creu gweithle hapus
 • Rhoi myfyrwyr wrth wraidd popeth
 • Galluogi myfyrwyr i gyflawni eu canlyniadau gorau
 • Creu amgylchedd dysgu cynhwysol

Jayne Hicks

Transition Officer
01554 748232
jayne.hicks@colegsirgar.ac.uk

Beth mae pobl yn ei hoffi amdana i?

 • Cadarnhaol a chyfeillgar
 • Creadigol a llawn dychymyg
 • Egnïol a chydwybodol
 • Agored ei meddwl
 • Gonest a diwyd
 • Un sy’n datrys problemau
 • Gallu amldasgio
 • Gweithgar
 • Llygad craff am fanylion

Beth sy’n bwysig i mi?

 • Treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau
 • Mwynhau ein glannau a’n cefn gwlad gwych
 • Iechyd a lles
 • Fy niddordeb angerddol dros addysg a helpu eraill
 • Dysgu sgiliau newydd
 • Coginio
 • Pob peth yn ymwneud â chelf a dylunio - bod yn greadigol ac ysbrydoledig
 • Ymweld ag orielau, arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Teithio, archwilio a heicio mewn lleoedd newydd
 • Mwynhau cerddoriaeth fyw
 • Hapusrwydd

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB