Disgrifiad o'r Rhaglen

Cynigir y cymhwyster hwn fel cwrs lefel 3 llawn amser sy’n gyfwerth â safon ‘Safon Uwch’ ar gyfer myfyrwyr dros 16 oed. Bydd y cwrs yn darparu sgiliau ymarferol technegol arbennig a gwybodaeth i chi i weithio yn y Sector Gofal Anifeiliaid naill ai mewn capasiti ymarferol neu o fewn y diwydiant ehangach. 

Mae’r cwrs dwy flynedd yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sy’n ofynnol i chi eu cael gan gyflogwyr yn y diwydiant rheolaeth anifeiliaid ac amgylcheddol ac maent yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel gradd yn y pynciau yma neu bynciau cysylltiedig.

Ar ddiwedd blwyddyn un byddwch yn cwblhau’r cymhwyster Diploma Technegol Uwch Lefel Tri mewn Rheolaeth Anifeiliaid. Ar ddiwedd eich ail flwyddyn byddwch yn cwblhau’r Diploma Estynedig Technegol Uwch Lefel Tri mewn Rheolaeth Anifeiliaid.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn cael cyfle i ddysgu sut i adeiladu ar eu sgiliau o ran gweithio gydag anifeiliaid.  Bydd dysgwyr yn dysgu sut i weithio'n ddiogel o amgylch anifeiliaid a bod yn gyfrifol am gynllunio a chyflawni tasgau hwsmonaeth, iechyd, trafod a phorthi anifeiliaid.  Byddwch hefyd yn dysgu am ymddygiad anifeiliaid, bridiau anifeiliaid, lles a sgiliau busnes. 

Caiff dysgwyr y cyfle i ennill profiad ymarferol gydag ystod o anifeiliaid yn cynnwys cŵn, cwningod, moch cwta, ceffylau ac amrywiaeth o rywogaethau anifeiliaid egsotig. Mae'n ofynnol hefyd i fyfyrwyr ymgymryd â phrofiad gwaith (150 awr) sy'n orfodol ym mlwyddyn un y cwrs a'i nod yw datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd.

Cynnwys y Rhaglen

Gallai'r modiwlau gynnwys y canlynol:

 • Egwyddorion Iechyd a Diogelwch
 • Ymgymryd â, ac Adolygu Profiad Cysylltiedig â Gwaith yn y Diwydiannau Ar Dir
 • Iechyd a Hwsmonaeth Anifeiliaid
 • Porthi a Maetheg Anifeiliaid
 • Ymddygiad a Chyfathrebu Anifeiliaid
 • Systemau Biolegol Anifeiliaid
 • Lles a Bridio Anifeiliaid
 • Hyfforddi Anifeiliaid
 • Adferiad Anifeiliaid Bach
 • Gwasanaethau Perthynol i Anifeiliaid Anwes
 • Cadwraeth bywyd gwyllt ac ecoleg
 • Rheolaeth ac adfer bywyd gwyllt
 • Iechyd a hwsmonaeth anifeiliaid egsotig
 • Dylunio a rheolaeth siop anifeiliaid anwes
 • Nyrsio anifeiliaid
 • Hwsmonaeth a lles anifeiliaid fferm
 • Rheolaeth cyndai a chathdai
 • Ymgymryd â sgiliau ystâd
 • Rheolaeth busnes yn y sector ar dir
 • Ymgymryd â phrosiect arbenigol yn y sector ar dir

Dilyniant a Chyflogaeth

Asesir trwy - 

 • Un aseiniad a osodir yn allanol, a'i gymedroli'n allanol (synopteg)
 • Un arholiad sy’n cael ei osod yn allanol, a’i farcio'n allanol, a'i sefyll o dan amodau arholiad (ar-lein)
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Profiad Gwaith
 • Asesiadau unedau opsiynol yn ôl y gofyn
 • Iechyd a Diogelwch - arholiad theori
 • Bioleg - arholiad theori

Asesu'r Rhaglen

Asesir trwy - 

 • Un aseiniad a osodir yn allanol, a'i gymedroli'n allanol (synopteg)
 • Un arholiad sy’n cael ei osod yn allanol, a’i farcio'n allanol, a'i sefyll o dan amodau arholiad (ar-lein)
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Profiad Gwaith
 • Asesiadau unedau opsiynol yn ôl y gofyn
 • Iechyd a Diogelwch - arholiad theori
 • Bioleg - arholiad theori

Gofynion y Rhaglen

6 TGAU gradd C ac uwch.

Gradd teilyngdod neu ragoriaeth mewn Lefel 2 Gofal Anifeiliaid ynghyd â TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C ac yn uwch.

Costau Ychwanegol

Bydd gofyn i fyfyrwyr feddu ar gyfarpar digonol ar gyfer gweithio y tu allan ym mhob tywydd.

Bydd gofyn hefyd i fyfyrwyr feddu ar y cyfarpar arferol ar gyfer gweithio mewn amgylchedd ystafell ddosbarth.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB