Enable Accessibility Bar

Lefel 1 Gofal Anifeiliaid

Disgrifiad o'r RhaglenCynigir y cymhwyster hwn fel cwrs Lefel 1 llawn amser ac mae'n gweithredu fel cyflwyniad i'r Diwydiannau Gofal Anifeiliaid.  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â brwdfrydedd am anifeiliaid ac a hoffai ddysgu mwy am eu gofynion hwsmonaeth a gofal. Mae gan y cwrs elfen ymarferol fawr sy’n caniatáu myfyrwyr i fod yn yr awyr agored yn gweithio gydag ystod o anifeiliaid gwahanol gan gynnwys cwningod, moch cwta, cŵn, geifr a cheffylau i enwi ond ychydig.  Mae'r cwrs hefyd yn dysgu gwersi theori a bydd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth ddamcaniaethol yn yr ystafell ddosbarth.


Nodweddion y RhaglenBydd myfyrwyr yn ennill profiad o weithio mewn lleoliad ymarferol gan ddysgu sut i ofalu am amrywiaeth o anifeiliaid mewn dau sefydliad ymarferol gwahanol gan gynnwys Wild Animal Kingdom Y Borth ac iard Geffylau y Brifysgol yn Lluest. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gael amrywiaeth o ymweliadau addysgol tra ar y cwrs. Bydd cyflogwyr lleol hefyd yn ymweld â'r coleg i roi sgyrsiau addysgol ynghyd â thîm amrywiol o ddarlithwyr a fydd yn cyflwyno gwersi theori sy'n ategu ac yn cefnogi'r elfennau ymarferol a ddysgwyd.   


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r Diploma Lefel 2 Gofal Anifeiliaid.  Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.


Cynnwys y RhaglenArferion gwaith diogel ac effeithiol mewn diwydiannau ar dir

Paratoi i weithio yn y diwydiannau ar dir

Cynorthwyo gyda chynnal iechyd a lles anifeiliaid

Anifeiliaid yn y gwyllt a’u prif nodweddion

Cynorthwyo gyda bwydo a dyfrhau anifeiliaid

Cynorthwyo gyda pharatoi a chynnal a chadw llety anifeiliaid

Cynorthwyo gyda thrafod a ffrwyno anifeiliaid


Asesu'r RhaglenCaiff myfyrwyr eu hasesu drwy asesiadau ymarferol, asesiadau ysgrifenedig, a phrofion ar-lein allanol.


Gofynion y RhaglenGraddau TGAU A* - G mewn naill ai Cymraeg (Iaith gyntaf) neu Saesneg a bydd Mathemateg a Gwyddoniaeth o fantais. Cyfweliad llwyddiannus.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.