Enable Accessibility Bar

Lefel 2 Gofal Anifeiliaid

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â brwdfrydedd am anifeiliaid ac sy’n bwriadu dechrau gyrfa o fewn y diwydiannau gofal anifeiliaid. Mae yna lawer o fusnesau a chyfleoedd amrywiol yn y sector megis gweithio mewn gwarchodfeydd anifeiliaid, siopau anifeiliaid anwes, elusennau lles a phractisau milfeddygol. Gall gweithio gydag anifeiliaid fod yn yrfa hynod werth chweil. Nod y cwrs hwn yw dysgu'r sgiliau a'r wybodaeth mewn gofynion hwsmonaeth a gofal a fyddai'n eich cefnogi i naill ai ennill cyflogaeth yn y diwydiant neu symud ymlaen i addysg bellach o fewn y sector.


Nodweddion y RhaglenBydd myfyrwyr yn ennill y wybodaeth a'r sgiliau trwy wersi theori a fydd yn eu galluogi i ymgymryd â heriau newydd yn hyderus gyda damcaniaethau a chysyniadau wedi eu hymgorffori. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad o weithio mewn lleoliad ymarferol gan ddysgu sut i ofalu am amrywiaeth o anifeiliaid mewn dau sefydliad ymarferol gwahanol gan gynnwys Wild Animal Kingdom Y Borth ac iard Geffylau y Brifysgol yn Lluest.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i weithio gydag amrywiaeth o anifeiliaid gan gynnwys cwningod, moch cwta, cŵn, geifr a cheffylau. Mae'r coleg yn gweithio'n agos gyda busnesau lleol i ennill profiad gwerthfawr i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i symud ymlaen i gyflogaeth yn ddiweddarach.  Mae yna hefyd nifer o ymweliadau addysgol bob blwyddyn sy'n galluogi myfyrwyr i gael cipolwg gwerthfawr ar wahanol gyfleoedd cyflogaeth.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs yn dystiolaeth o ddatblygu sgiliau ar gyfer gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid. Ar gwblhau'r cwrs hwn gall myfyrwyr symud ymlaen i gyflogaeth neu gymhwyster technegol lefel 3 mewn rheolaeth anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys gweithiwr gofal anifeiliaid dan hyfforddiant mewn siopau anifeiliaid anwes, stablau, sŵau, cyndai a chathdai achub.


Cynnwys y RhaglenCynnal iechyd a lles anifeiliaid

Bwydo a lletya anifeiliaid

Ymddygiad a thrin anifeiliaid

Gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid

Iechyd a Diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir

Egwyddorion bioleg anifeiliaid

Rhywogaethau bywyd gwyllt Prydain, cynefinoedd ac adfer

Gofalu am geffylau


Asesu'r RhaglenAsesir drwy asesiadau ysgrifenedig, profion yn y dosbarth, asesiadau synoptig ymarferol ac arholiadau a osodir yn allanol


Gofynion y Rhaglen4 TGAU graddau A* i D gyda 2 radd C, gydag un naill ai yn y Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu Fathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L1 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda Theilyngdod neu uwch.

Bydd pob dysgwr yn dilyn Llwybr Sgiliau lle byddant yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.