Enable Accessibility Bar

Lefel 2 Gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant: craidd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei anelu at ddysgwyr ôl-16 yng Nghymru sy'n gweithio neu sy'n dymuno gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae wedi ei ddatblygu gan y consortiwm City and Guilds/CBAC mewn cydweithrediad â budd-ddeiliaid o’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW), tiwtoriaid, athrawon ac aseswyr yn y gwaith.

Mae wedi’i gynllunio i’w gyflwyno gan ystod o wahanol fathau o ganolfannau gan gynnwys dysgu seiliedig ar waith ac addysg bellach.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi & Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen


Mae hwn yn gwrs hyblyg, wedi'i gynllunio i weddu i ddysgwyr sy'n well ganddynt barhau i weithio ochr yn ochr â'r cymhwyster neu o fewn lleoliad coleg.

Mae'r cwrs yn elfen ofynnol er mwyn symud ymlaen i'r gydran ymarfer: Lefel 2 neu 3

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer)

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi dysgwyr i symud ymlaen i astudiaeth bellach; gan gynnwys y cymwysterau canlynol o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) 

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destun (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc)

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ymarfer (Oedolion)

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

Diploma a Thystysgrif Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destun

Lefel 3 TAG Safon Uwch a TAG Uwch Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Cynnwys y Rhaglen


Mae'r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n adlewyrchu ystod o wahanol rolau a lleoliadau

Mae’r cynnwys yn cwmpasu;

  • Egwyddorion a gwerthoedd mewn iechyd a gofal cymdeithasol
  • Iechyd a Lles
  • Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
  • Diogelu Unigolion

Iechyd a Diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol 

Asesu'r Rhaglen


Asesir y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 Craidd a Phlant a Phobl Ifanc trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau’n llwyddiannus:

  • tri asesiad wedi'u gosod yn allanol, yn seiliedig ar senario fewnol; ac
  • un prawf aml-ddewis, wedi’i osod a’i farcio’n allanol.

Gofynion y Rhaglen


Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfweliad llwyddiannus a chael eich asesu'n ffurfiol gan ddefnyddio pecyn cymorth WEST.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS manwl boddhaol arnoch.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun.

Rhaid i'r gweithle ganiatáu digon o amser i alluogi cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Aseswr, y dysgwr a'r Rheolwr.