Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

Disgrifiad o'r Rhaglen


Pwrpas y cymhwyster hwn yw arwain ac asesu datblygiad gwybodaeth a sgiliau sy'n ymwneud â'r gweithlu iechyd. Mae'r cymhwyster yn cadarnhau cymhwysedd mewn ystod o sgiliau cymorth gofal iechyd clinigol

Mae'r cymhwyster ar gyfer pob dysgwr 16 oed neu'n hŷn sy'n gallu cyrraedd y safonau gofynnol

Bydd y cymhwyster yn galluogi'r dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy'n berthnasol i weithio yn y Sector Iechyd.

Cipolwg

  Rhan Amser

  18 Mis

  Campws Aberteifi & Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen


Ar gyfer pob cymhwyster rheoledig, rydym yn nodi cyfanswm yr oriau y mae disgwyl i ddysgwyr eu cyflawni er mwyn cwblhau a dangos cyflawniad ar gyfer y cymhwyster - dyma'r Cyfanswm Amser y Cymhwyster (TQT). Mae gwerth y TQT yn nodi maint y cymhwyster.

Yn y TQT, rydym yn nodi nifer yr Oriau Dysgu dan Gyfarwyddyd (GLH) y mae angen i ganolfan sy'n cyflwyno'r cymhwyster eu darparu. Mae dysgu dan gyfarwyddyd yn golygu gweithgareddau sy'n cynnwys tiwtoriaid ac aseswyr yn uniongyrchol neu'n bennaf wrth addysgu, goruchwylio a goruchwylio arholiadau dysgwyr, er enghraifft darlithoedd, sesiynau tiwtorial, cyfarwyddyd ar-lein ac astudio dan oruchwyliaeth.

Yn ogystal â dysgu dan gyfarwyddyd, efallai y bydd dysgu gofynnol arall sy'n cael ei gyfarwyddo gan diwtoriaid neu aseswyr. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, astudio preifat, paratoi ar gyfer asesu a chynnal asesiad pan nad ydych dan oruchwyliaeth, megis darllen paratoadol, adolygu ac ymchwil annibynnol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Rhagwelir y bydd dysgwyr yn symud ymlaen i gymwysterau gan adlewyrchu'r cyd-destun y maen nhw’n gweithio ynddo.

Y swyddi posib i'r rhai sy'n gweithio tuag at y cymhwyster hwn:

Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd

Gwaedydd

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cymhwyster wn o fewn ystod credydau’r Diploma.

Rhaid i ddysgwyr gyflawni o leiaf 65 credyd i ennill y Lefel 3 Pearson Edexcel.

Diploma mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol. I wneud hyn rhaid iddynt gyflawni:

  • 35 credyd o’r unedau gorfodol
  • lleiafswm o 30 credyd o’r unedau opsiynol

Isafswm y credydau i'w cyflawni ar, neu'n uwch na, lefel y cymhwyster yw 39 credyd

Cyfanswm Amser y Cymhwyster (TQT) ar gyfer y cymhwyster hwn yw 370 neu fwy.

Rhaid asesu pob uned yn unol ag Egwyddorion Asesu Sgiliau Iechyd a / neu egwyddorion Asesu Sgiliau Gofal a Datblygu.

Asesu'r Rhaglen


Y radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster yw ‘pas’. Rhaid i'r dysgwr gyflawni'r holl unedau gofynnol o fewn y strwythur cymhwyster penodedig.

I basio uned rhaid i’r dysgwr:

  • gyflawni’r holl ddeilliannau dysgu penodol
  • bodloni’r holl feini prawf asesu trwy ddarparu tystiolaeth ddigonol a dilys ar gyfer
  • pob maen prawf
  • dangos mai ei dystiolaeth ef ei hun ydyw

Cynllunnir y cymwysterau i’w hasesu:

  • yn y gweithle neu
  • mewn amodau sy’n ymdebygu gweithle, fel y nodwyd yn yr egwyddorion Asesu ar gyfer y sector, neu
  • fel rhan o raglen hyfforddi

Gofynion y Rhaglen


Rhaid bod yn gyflogedig yn Rhan-amser, Llawn amser neu ym Manc y Bwrdd Iechyd.

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw gostau ychwanegol - fodd bynnag, argymhellir llyfrau sgiliau academaidd ac astudio trwy gydol y flwyddyn academaidd.