Enable Accessibility Bar

Lefel 3 Gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant: ymarfer

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer, ac mae’n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer.

Yn bennaf, mae ar gyfer y rheiny sy’n gweithio, neu sy’n chwilio am waith mewn:

 • lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant o dan 8 mlwydd oed
 • gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed.

Mae'n addas ar gyfer:

 • dysgwyr sy’n ymgymryd â rolau a chyfrifoldebau Lefel 3
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd neu Ymarfer
 • y rheiny sy’n gweithio yn Dechrau’n Deg / cyflwyno'r cwricwlwm ar gyfer plant 3 i 7 oed yng Nghymru
 • dysgwyr sydd â hen gymhwyster Lefel 2 (gweler y Fframwaith Cymwysterau).

 

Anogir yn gryf bod dysgwyr wedi cwblhau'r cymhwyster craidd gan y bydd hyn yn ofyniad ar gyfer ymarfer a osodir gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  Campws Aberteifi & Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar ymarfer ac mae’n asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Mae wedi ei gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith.

Mae hwn yn gwrs hyblyg, wedi'i gynllunio i weddu i ddysgwyr sy'n well ganddynt barhau i weithio ochr yn ochr â'r cymhwyster.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae cwblhau’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i weithio fel gweithiwr gofal plant Lefel 3 cymwys heb oruchwyliaeth ac, mewn nifer o leoliadau, mewn rôl arwain.


Mae’r cymhwyster yn paratoi dysgwyr i symud ymlaen i:

 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

 

Mae’n bosib y bydd dysgwyr hefyd yn dymuno symud ymlaen i:

 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • TAG Safon Uwch/TAG Uwch Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Bydd angen i ddysgwyr fodloni gofynion ychwanegol sy’n gysylltiedig ag oed a phrofiad ar gyfer rhai rolau arwain yn y sector.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd y cymhwyster yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr wrth iddynt arddangos eu bod yn:

 • deall, ac yn cymhwyso mewn ymarfer, yr egwyddorion a gwerthoedd creiddiol
 • deall, a chymhwyso, mewn ymarfer, dulliau gweithredu plentyn-ganolog
 • hyrwyddo a chefnogi datblygiad plant
 • ymwybodol o bolisïau allweddol a sut mae'r rhain yn effeithio ar ddatblygu a chyflwyno gwasanaethau
 • gweithio mewn partneriaeth â phlant, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
 • adfyfyrio ar ymarfer i wella'n barhaus
 • cymhwyso ystod o dechnegau datrys problemau
 • defnyddio llythrennedd, rhifedd a sgiliau cymhwysedd digidol fel sy’n briodol

Asesu'r Rhaglen


Asesir y cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3: ymarfer trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol. Rhaid i ddysgwyr gwblhau’n llwyddiannus:

 • set o dasgau sy’n cael eu gosod yn allanol, a’u marcio yn fewnol
 • portffolio o dystiolaeth
 • trafodaeth broffesiynol

Gofynion y Rhaglen


Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfweliad llwyddiannus a chael eich asesu'n ffurfiol gan ddefnyddio pecyn cymorth WEST.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS manwl boddhaol arnoch.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun. Rhaid i'r gweithle ganiatáu digon o amser i alluogi cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Aseswr, y dysgwr a'r Rheolwr.