Enable Accessibility Bar

Lefel 2 Gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant: ymarfer

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn:

 • gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant o dan 8 oed
 • gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed.

Mae wedi ei gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith.

Mae'n addas ar gyfer:

 • dysgwyr 16 oed+ sy’n gweithio mewn rôl gefnogi mewn gofal plant
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • dysgwyr yn y gwaith ac sy’n ymgymryd â rolau a chyfrifoldebau Lefel 2
 • dysgwyr sy’n dychwelyd i’r gweithlu ac sy’n dymuno gloywi eu gwybodaeth a’u sgiliau. 

Argymhellwn yn gryf fod dysgwyr yn cwblhau cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd cyn, neu ochr yn ochr â’r cymhwyster hwn: bydd hyn yn ofyniad ar gyfer ymarfer a osodwyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

  Campws Aberteifi & Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer ac mae’n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer yn y gwaith.

Mae hwn yn gwrs hyblyg, wedi'i gynllunio i weddu i ddysgwyr sy'n well ganddynt barhau i weithio ochr yn ochr â'r cymhwyster.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae cwblhau’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i weithio fel gweithiwr gofal plant Lefel 2 cymwys mewn swyddi dan oruchwyliaeth. Mae’r cymhwyster hwn hefyd yn paratoi ar gyfer symud ymlaen i:

addysg bellach

 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.
 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Bydd angen i ddysgwyr fodloni gofynion ychwanegol sy’n gysylltiedig ag oed a phrofiad ar gyfer rhai rolau arwain.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd y cymhwyster yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr trwy eu gwaith a byddant yn gallu dangos eu bod yn

 • deall, ac yn cymhwyso mewn ymarfer, yr egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n tanategu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
 • deall, a chymhwyso mewn ymarfer, dulliau gweithredu plentyn-ganolog
 • gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r sector trwy eu hymarfer eu hunain
 • adfyfyrio ar ymarfer i wella'n barhaus
 • deall rolau gwaith a swyddogaethau yn y sector
 • defnyddio llythrennedd, rhifedd a sgiliau cymhwysedd digidol o fewn eu rôl.

Asesu'r Rhaglen


Asesir y cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2: ymarfer trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau’n llwyddiannus:

 • set o dasgau sy’n cael eu gosod yn allanol, a’u marcio yn fewnol
 • portffolio o dystiolaeth
 • trafodaeth gyda’u haseswr

Gofynion y Rhaglen


Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfweliad llwyddiannus a chael eich asesu'n ffurfiol gan ddefnyddio pecyn cymorth WEST.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS manwl boddhaol arnoch.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun. Rhaid i'r gweithle ganiatáu digon o amser i alluogi cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Aseswr, y dysgwr a'r Rheolwr.