Enable Accessibility Bar

Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ymarfer - Oedolion/Plant a Phobl Ifanc

Disgrifiad o'r Rhaglen


Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ymarfer  

 Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rheiny sy’n gweithio, neu sy’n dymuno gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r cymhwyster hwn yn datblygu gallu dysgwyr i gefnogi anghenion iechyd a gofal oedolion yn ymarferol mewn ystod o leoliadau. Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cadarnhau gwybodaeth a gafwyd trwy gyflawni’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd.

Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar ymarfer. Mae wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith.  Bydd y cymhwyster yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr trwy eu gwaith.

Mae'r cymhwyster hwn yn ofynnol er mwyn i ddysgwyr weithio mewn swyddi penodol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol fel y nodir yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi & Aberystwyth

Nodweddion y Rhaglen


Mae hwn yn gwrs hyblyg, wedi'i gynllunio i weddu i ddysgwyr sy'n well ganddynt barhau i weithio ochr yn ochr â'r cymhwyster.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cymhwyster hwn yn cefnogi dysgwyr i symud ymlaen i astudiaeth bellach; gan gynnwys y cymwysterau canlynol o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 Mae’r cymhwyster yn caniatáu dysgwyr i symud ymlaen i’r

cymhwyster Consortiwm* canlynol:

 •  Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 •  Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

 

*Mae'r consortiwm yn cynnwys City & Guilds of London Institute a CBAC a weithiodd ar y cyd i ddatblygu a chyflwyno’r holl gymwysterau yn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Cynnwys y Rhaglen


I gyflawni Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  

 • Ymarfer (Oedolion) rhaid i ddysgwyr
 • gyflawni lleiafswm o 35 credyd i gyd;
 • rhaid cyflawni 14 credyd o’r grŵp Gorfodol.
 • Rhaid cyflawni lleiafswm o 14 credyd o grŵp Opsiynol A.
 • Gellir cyflawni’r 7 credyd sy’n weddill o’r unedau yng ngrwpiau Opsiynol A neu B.
 • Gellir cyflawni mwyafswm o 14 credyd o grŵp opsiynol A a B o unedau ar lefel 3
 • Yr isafswm oriau dysgu dan arweiniad sydd eu hangen ar gyfer y cymhwyster hwn yw 175.

Asesu'r Rhaglen


 • Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar ymarfer ac mae’n asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Mae wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith.
 • Bydd y cymhwyster yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr trwy eu gwaith.

Gellir gwneud hyn trwy, arsylwi yn y gweithle, trafodaeth broffesiynol, tystiolaeth gan dyst, cydnabod dysgu blaenorol, cwestiynu ar lafar.

Gofynion y Rhaglen


Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfweliad llwyddiannus a chael eich asesu'n ffurfiol gan ddefnyddio pecyn cymorth WEST.

Yn ogystal, bydd angen gwiriad DBS manwl boddhaol arnoch.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun.

Rhaid i'r gweithle ganiatáu digon o amser i alluogi cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Aseswr, y dysgwr a'r Rheolwr.