Cipolwg

 • Rhan Amser

 • 3-4 blynedd

 • Campws Aberteifi

Mae adeiladu yn ddiwydiant eang sy’n cynnwys cynllunio, dylunio, adeiladu a chynnal a chadw adeileddau a seilwaith. Mae’n cwmpasu ystod eang o weithgareddau ac arbenigeddau, gan gynnwys prosiectau adeiladu preswyl, masnachol, diwydiannol a sifil.

Datblygwyd prentisiaeth City & Guilds mewn crefftau adeiladu i ganiatáu i’r rheiny sydd mewn dysgu seiliedig ar waith ddangos a gwella eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth alwedigaethol o fewn crefft adeiladu o’u dewis. 

Mae wedi’i hanelu at ddysgwyr sydd naill ai wedi cyflawni’r lefel dau sylfaen mewn adeiladu neu byddan nhw’n cwblhau’r dysgu a’r asesiadau lefel dau craidd mewn adeiladu tra ar eu prentisiaeth. Pan gaiff ei gymryd fel rhan o brentisiaeth bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gael eu profi’n gymwys i gael cyflogaeth yn eu crefft ddewisol yn ogystal â mynd ymlaen i astudio cyrsiau adeiladu lefel tri eraill sy’n berthnasol i’w crefft ddewisol. 

Dewisiadau Opsiwn

 1. Adeiladu – Gwaith Saer ar Safle
 2. Adeiladu – Gosod Brics
Nodweddion y Rhaglen

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn eich cefnogi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg.

Disgwylir i chi fynychu’r coleg ar gyfer gwybodaeth greiddiol. Hefyd cynhelir asesiadau’n rheolaidd yn y coleg a’r gweithle. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori hefyd.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn eu crefft ddewisol fel y ceir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Yn ogystal bydd dysgwyr yn cwblhau dwy uned graidd yn cwmpasu’r sector  adeiladu ac ymarfer yn y sector yng Nghymru. Bydd y cymhwyster yn drosglwyddadwy ar draws y DU ac mae wedi’i anelu at  ddatblygu gallu dysgwyr i ateb gofynion y sector adeiladu yng Nghymru, gan gynnwys gweithio gyda stoc adeiladau traddodiadol, newydd a chyn 1919 a deall technolegau newydd a datblygol, megis dronau ac argraffu 3D.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau, bydd y cymhwyster yn rhoi i’r dysgwyr y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol i’r dysgwr allu gweithio yn ei grefft ddewisol ar draws y DU.

Dull asesu

Mae’r gwahanol bwyntiau mynediad i’r cymhwyster hwn yn golygu bod y llwybrau asesu’n amrywio.

Os yw’r dysgwr wedi cyflawni’r cymwysterau Sylfaen a Dilyniant, mae rhaid iddo gwblhau’n llwyddiannus:

 • Un prawf aml-ddewis, wedi’i osod a’i farcio’n allanol.
 • Un prosiect wedi’i osod gan y cyflogwr a’i asesu’n fewnol, yn cwmpasu ei faes crefft dewisol
 • Un drafodaeth broffesiynol wedi’i marcio’n allanol

Os yw’r dysgwr wedi cyflawni’r cymhwyster sylfaen ond nid yw wedi cwblhau’r cymhwyster dilyniant, mae rhaid iddo gwblhau’n llwyddiannus:

 • Dau brawf aml-ddewis, wedi’u gosod a’u marcio’n allanol.
 • Un prosiect wedi’i osod gan y cyflogwr a’i asesu’n fewnol, yn cwmpasu ei faes crefft dewisol
 • Un drafodaeth broffesiynol wedi’i marcio’n allanol

Os yw’r dysgwr yn dilyn y cymhwyster hwn fel rhan o’i brentisiaeth heb yn gyntaf gyflawni’r cymhwyster sylfaen neu gymhwyster dilyniant, mae rhaid iddo gwblhau’n llwyddiannus: 

 • Tri phrawf aml-ddewis, wedi’u gosod a’u marcio’n allanol.
 • Un prosiect wedi’i osod yn allanol a’i farcio’n fewnol
 • Un drafodaeth dan arweiniad wedi’i marcio’n fewnol
 • Un prosiect wedi’i osod gan y cyflogwr a’i asesu’n fewnol, yn cwmpasu ei faes crefft dewisol
 • Un drafodaeth broffesiynol wedi’i marcio’n allanol
Gofynion Mynediad
 • Dysgwyr 16 oed a hŷn yn gweithio yn y sector adeiladu ar hyn o bryd.
 • TGAU graddau A* i D mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) a mathemateg neu gymhwyster cysylltiedig ag adeiladu neu L1/2 CBAC adeiladu’r amgylchedd adeiledig neu lefel dau sylfaen mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu neu lefel 2 dilyniant mewn adeiladu neu fyfyriwr hŷn.  
 • Yn ogystal bydd angen i ymgeiswyr fynychu cyfweliad llwyddiannus. 
Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd i, a phrynu, eu cyfarpar diogelu personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys bŵts diogelwch, sbectol diogelwch, het galed a dillad llachar.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau ychwanegol os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB