Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd a NVQ mewn Galwedigaethau Coed

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn datblygu sgiliau gosodiad cyntaf ac ail osodiad gwaith saer ynghyd â gweithgareddau cynnal a chadw a defnyddio llif gron.

Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith saer neu asiedydd. 

Byddwch yn cwblhau amrywiaeth o dasgau cysylltiedig â gwaith saer sy'n cael eu gwneud yn y diwydiant ac yn defnyddio gwahanol offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.  

Hefyd, bydd unedau egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu yn rhoi cyflwyniad i chi i dechnoleg adeiladu.

Cipolwg

  Rhan-amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth er mwyn eich galluogi i weithio yn y diwydiant yn eich crefft ddewisol. 

Fe’i datblygwyd yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio arnoch chi’ch hun yn dangos i ni’r hyn y gallwch wneud fel unigolyn.  

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol mewn cyfleusterau modern. 

Mae gan yr adran ystod eang o offer pŵer Festool a gweithdy peiriannau gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol gan gynnwys peiriant CNC.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith saer ar safle. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ymarfer y gweithgareddau hyn yn ein gweithdai pwrpasol, a chael eich addysgu gan ddarlithwyr profiadol, cymwys yn y diwydiant.

Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:   

  • Lloriau gosodiad cyntaf
  • Tasgau toi, pob agwedd ar strwythur y to, ac eithrio'r gorchuddion 
  • Fframiau gosodiad cyntaf, codi paredau a gosod grisiau
  • Gweithrediadau ail osodiad fel hongian drysau, gosod cloeon drws, sgyrtinau ac architrafau, ffitio ceginau, gwasanaethau amgáu
  • Gwaith cynnal a chadw gwaith saer, fel newid paen gwydr, newid darn pwdr o ffrâm drws 
  • Gosod a gweithredu llif gron

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddwch yn gallu symud ymlaen i raglen brentisiaeth yn amodol ar gyfweliad a bydd hyn yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.

Asesu'r Rhaglen

Byddwch yn gallu symud ymlaen i raglen brentisiaeth yn amodol ar gyfweliad a bydd hyn yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.

Gofynion y Rhaglen

Diploma Lefel 1 mewn gwaith Saer ac Asiedydd, a chyfweliad llwyddiannus. Dylech hefyd gael eich cyflogi yn y Diwydiant Adeiladu.

Costau Ychwanegol

Bydd angen pâr o fŵts diogelwch, pensil a thâp mesur ar fyfyrwyr.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB