Diploma Lefel 3 a NVQ mewn Gwaith Brics

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r fframwaith lefel tri hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y proffesiwn adeiladu.  

Mae prentisiaeth sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lefel dau lle mae'r dysgwr yn ennill wrth ddysgu.  

Byddwch yn cael eich cyflogi fel prentis ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth. Disgwylir i chi gael eich rhyddhau am ddydd i fynychu’r coleg a gyda chymorth, dylech gyflawni fframwaith y brentisiaeth sylfaen lefel dau o fewn y raddfa amser gytunedig. 

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen galwedigaethau trywel a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth.  

Mae'r gweithdai yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer adeiladu amrywiaeth o brosiectau sy’n efelychu bywyd go iawn ac sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Cipolwg

  Rhan-amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi

Nodweddion y Rhaglen

Mae gan y coleg weithdy sydd wedi’i gyfarparu’n llawn lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol drwy wneud tasgau adeiladu mewn amgylchedd realistig.  Neilltuir ymgynghorydd hyfforddi CITB i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg. 

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

Cynnwys y Rhaglen

  • Cydymffurfio ag iechyd, diogelwch a lles cyffredinol yn y gweithle 
  • Codi adeileddau gwaith maen yn y gweithle 
  • Cadarnhau’r dull gweithio galwedigaethol yn y gweithle
  • Codi adeileddau gwaith maen cymhleth yn y gweithle 
  • Gosod allan adeileddau gwaith maen cymhleth yn y gweithle

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn gallu; 

  • Gosod allan tai/estyniadau cymhleth  
  • Ffurfio amrywiaeth o sylfeini a slabiau
  • Adeiladu waliau ceudod hyd at blât wal, gan gynnwys nodweddion bricwaith cymhleth wrth ffurfio agoriadau 
  • Meddu ar y gallu i chwarae rôl fwy canolog yn y broses adeiladu tŷ

Byddai dilyniant o’r cwrs hwn i ddiploma lefel pedwar mewn goruchwylio safle sy’n cael ei gynnig yng Ngholeg Ceredigion.

Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.  Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.

Gofynion y Rhaglen

Cwblhau diploma lefel dau a NVQ mewn bricwaith yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB